Základní informace o rizikovém kapitálu

Co znamená venture kapitálová investice a jaké jsou její výhody a nevýhody? Přehled společností poskytující rizikový kapitál v ČR a přehled poradenských firem, které Vám poskytnou pomoc při sestavování podnikatelského záměru. Dále v článku naleznete např. výčet základních typů venture kapitálových investorů, nebo možný postup při sestavování podnikatelského plánu.

Úvod – Co je Venture Capital?

Venture capital (rizikový kapitál) je financování soukromých růstových podniků formou navýšení jejich základního jmění. Venture kapitál je partnerství podnikatele a investora. Rizikový kapitál je prostředek pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti, kdy investor rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti (akciový kapitál nebo kmenové akcie) na oplátku za poskytnutí potřebného kapitálu. Cílem investora rizikového kapitálu je umožnit perspektivním společnostem, aby se staly velkými společnostim zítřka. Rizikový kapitál může být vítanou pomocí především pro malé a střední podniky. Ty mají v našich podmínkách i přes poměrně přijatelné úrokové sazby stále minimální šanci financovat svůj rozvoj bankovními úvěry.

Rizikový kapitál představuje dlouhodobou investici nejen peněz, ale i času a úsilí. Může být považován za alternativu k dlouhodobému a příležitostně ke střednědobému financování. Investiční období je většinou tři roky, může však být pětileté i delší. Podmínkou vstupu rizikového kapitálu bývá transformace společnosti na akciovou společnost, pokud jí není. Dalším důležitým faktorem bývají podmínky společenské smlouvy umožňující prodej vlastněného podílu, nebo formu převodu tohoto podílu na stávající managament za daných specifik. V důsledku je po určité době zajištěna stabilizace firmy stejně tak jako v případě vstupu strategického partnera. Je nutno také zhodnotit potřebu volného kapitálu, který bude přínosem investora. Při volných finančních prostředcích je tato alternativa neopodstatněná.

Základní poznávací rys tohoto zdroje financování je synergický efekt, který spojení s venture kapitálem přináší původci podnikatelského záměru. Venture kapitálová investice totiž není jednorázové poskytnutí financí, ale mnohaletý proces soužití podnikatelského subjektu s venture kapitálovým investorem všestranně napomáhajícím rozvoji firmy a pravidelně monitorujícím aktuální situaci ve firmě. Právě odborné znalosti, které s sebou investor přináší, mají mnohdy pro rozvoj firmy větší význam než samotné investiční prostředky.

Podstatou investování do podniku formou rizikového kapitálu je přímý vstup do základního jmění firmy. Obvykle se venture kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v některých zásadních rozhodnutích. Když firma neuspěje, pak ztrácí vložené prostředky. V případě úspěchu firmy může jeho menšinový podíl představovat i několikanásobné zhodnocení investice. Venture kapitálový investor však vydělá pouze tehdy, když vydělá i tvůrce podnikatelského záměru (podnikatel).

Od obvyklého spolupodílníka na firmě se venture kapitál odlišuje svou snahou účastnit se pouze na přijímání zásadních rozhodnutí firmy a ponechat běžný chod firmy na tvůrcích podnikatelského záměru. Na rozdíl od bank se při poskytování financí nerozhoduje podle záruk a zajištění splácení vložených prostředků, ale především podle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládanou schopností jeho tvůrců úspěšně záměr realizovat. Jak u bankovních úvěrů, tak u financování pomocí emise obligací nedochází ke vzniku rozhodovacích pravomocí investora. Je jen velmi úzký okruh podnikatelských záměrů, které lze efektivně financovat emisí akcií na veřejném trhu. Jde převážně o rozsáhlé investice velkých firem, které mají dlouhodobě vybudovanou dobrou pověst. Většinou se při nové emisi akcií nepředpokládá změna rozhodujících vlastnických pravomocí.

V České republice existuje asociace CVCA (Czech Venture Capital Association), která zastupuje společnosti působící v oblasti rizikového kapitálu. Hlavním cílem CVCA je propagace fenoménu rizikového kapitálu v České republice. Jedním ze způsobů takovéto osvětové činnosti je poskytování informací těm firmám, které by rizikový kapitál mohly využívat.

zpět na začátek

Výhody a nevýhody Venture kapitálových investic

Výhody, které může přinést spojení investora rizikového kapitálu a firmy se zajímavým podnikatelským záměrem:

 • rizikový kapitál poskytuje solidní kapitálový základ pro budoucnost – aby bylo možno splnit záměry růstu firmy a plány jejího rozvoje
 • během investičního období firma neplatí žádné splátky ani úrokové náklady – z tohoto důvodu neexistuje žádný negativní vliv na hotovostní tok (pokud rizikový kapitál nezahrnuje prioritní akcie, ze kterých se platí fixní dividenda, a které mohou mít stanoveny termíny umoření, nebo pokud není součástí finančního balíku dluh)
 • investor rizikového kapitálu se snaží být skutečným obchodním partnerem, který se podílí na riziku a odměnách, poskytuje praktické rady a odborné znalosti (dle potřeby) a napomáhá firemnímu obchodnímu úspěchu
 • firemní obchodní aktiva nebudou pod žádnými retenčními právy a podnikatel nebude muset poskytovat žádné osobní záruky
 • existuje mnoho rozličných zdrojů, druhů a typů organizací poskytujících rizikový kapitál, takže je možné uspokojit různorodé potřeby

Na druhé straně ani financování rizikového kapitálu není úplně bez rizika – fondy rizikového kapitálu nesou riziko nezdaru stejně jako ostatní majitelé nebo akcionáři. Participují na kmenovém jmění a jsou odměňováni v závislosti na úspěchu firmy – podílejí se na zisku, ale i ztrátě a na konečném prodeji investice.

zpět na začátek

Základní typy Venture kapitálových investorů a jejich investic

1. Venture kapitáloví investoři se mezi sebou odlišují nejen velikostí a odvětvovou orientací, ale především zaměřením na určitou fázi rozvoje firem. První tři typy venture kapitálových investic představují největší rizikovost. Investor nevidí žádné minulé úspěchy firmy a musí se opírat především o svou intuici a vlastní zkušenosti. Ostatní typy se obecně dají chápat jako kapitál vedoucí k urychlení rozvoje existujících firem.

 • Předstartovní financování (seed capital) – jde o financování vývoje výrobku, pro který teprve v budoucnu vznikne firma, která jej bude nabízet. Příkladem může být poskytnutí financí podnikateli, který teprve vyvíjí prototyp výrobku.
 • Startovní financování (start-up capital) – finance jsou poskytovány firmě, která má připravený produkt, vedení a organizační zabezpečení prodeje a jasně vymezený trh, na který hodlá proniknout.
 • Financování počátečního rozvoje (early stage expansion capital) – je to většinou firma fungující méně než tři roky, která doposud nedosáhla zisku a potřebuje další kapitál, aby mohla dál podnikat.
 • Rozvojové financování (expansion capital) – používá se hlavně k navýšení pracovního kapitálu firmy, zavedení dalšího výrobku či služby, útoku na geograficky vzdálenější trh a na náklady spojené se získáním většího množství dodatečných finančních prostředků. V Evropě je to nejčastější zaměření venture kapitálu.
 • Financování akvizic (acquisition capital) – představuje aktivitu soukromých firem spočívající ve vzájemném skupování, přebírání vlastnických podílů pasivních akcionářů aktivními a nebo rostoucí majetkové ambice managementu. K tomuto typu investic tedy řadíme i management buy-out a management buy-in. Management buy-out je kapitál, který umožní současnému managementu a investorům získat již existující výrobní sortiment nebo obchod. Kapitál, který umožní vstoupit do společnosti manažerovi nebo skupině manažerů stojících mimo společnost se nazývá management buy-in.
 • Profinancování dluhů (debt replacement) – když nastane situace, kdy se nadějné projekty dostanou do krátkodobé ztráty a zapříčiní tak kolaps cash flow, venture kapitálový investor proplácí část dluhů firmy a získává v ní majetkový podíl.
 • Záchranný kapitál (rescue capital) – je speciálním typem venture kapitálové investice. Management ztrátové firmy je podpořen ve své snaze o záchranu firmy.

2. Venture kapitálové investory je rovněž možno dělit podle jejich zakladatelů, tedy podle způsobu, jakým získávají finanční prostředky pro své podnikání.

 • Soukromé venture kapitálové společnosti – Jejich zakladateli bývají zkušení bývalí zaměstnanci bank, kteří mají natolik velký image, že jsou schopni shromáždit dostatek investičních prostředků. Někdy rovněž operují tím způsobem, že jimi zvolené projekty podpoří svým jménem a kontakty, a teprve dodatečně na ně hledají financování.
 • Dceřiné firmy bank – p erspektivnost a výhody venture kapitálu rozpoznaly již mnohé banky. Proto jsou některé venture kapitálové společnosti zakládány jako dceřinné firmy bank. Nezřídka se banky při vytváření takových společností spojují. Venture kapitálové společnosti zakládané bankami mají výrazně usnadněn přístup ke kapitálu a mateřské banky jim rovněž zabezpečí dostatek zajímavých projektů k financování. Mnohdy se však tito zakladatelé pokoušejí zasahovat do chodu venture kapitálových společností, zužovat jim prostor podnikání a směrovat je podle svých vlastních kritérií.
 • Jelikož se venture kapitál používá především u menších firem, a jelikož bez něj by mnohé nadějné podnikatelské záměry nenašly potřebné finanční zdroje, stávají se venture kapitálové společnosti součástí schémat podpory malého a středního podnikání státních a mezinárodních institucí. Program PHARE Evropské komise využívá venture kapitálové společnosti jak pro podporu regionů, tak obecně, pro podporu malého a středního podnikání. Především nejrizikovější předstartovní financování je v Evropě téměř výlučně zabezpečováno venture kapitálovými společnostmi zakládanými státem.

Některé fondy rizikového kapitálu se specializují na určitá průmyslová odvětví jako např. potravinářský průmysl, distribuci nebo stavební materiály. Obecně jsou však venture kapitáloví investoři, až na pár výjimek, ochotni zvážit spolupráci ve většině odvětví. Fondy s rizikovým kapitálem mají různá kritéria týkající se velikosti a doby trvání investice. Některé fondy upřednostňují dlouhodobější investice na 5 až 7 let a ty investují převážně menší částky, jiné fondy preferují zase velké investice s rychlejším exitem např. typu manažerských odkupů. Rozdílný přístup v době pobytu fondu v podniku je také podle odvětví (u progresivnějších odvětví, jako jsou informační technologie nebo internet se jedná o rok nebo dva, např. u strojírenství se délka pohybuje od tří do pěti let).

zpět na začátek

Co potřebuje firma, aby si mohla opatřit rizikový kapitál

Kvalitní manažerský tým, který je schopen prokázat vysokou odbornost v odvětví, ve kterém společnost pracuje, a také úspěšné řízení společnosti, a je schopen prezentovat přesvědčivý a jasný důvod pro uplatnění rizikového kapitálu.

Zájemce musí být schopen demonstrovat, že má:

 • společnost, která produkuje osvědčený výrobek či službu
 • záruku, že jeho společnost má nebo může dosáhnout pevného postavení na trhu
 • úplný manažerský tým marketingových, výrobních a finančních specialistů, kteří jsou schopni realizovat záměry tak, jak byly naplánovány
 • podnikatelský záměr, který zahrnuje všechny již zmíněné oblasti a který výstižně dokazuje, proč by do společnosti měly být investovány peníze a jakou formou budou investorovi poskytnuty výnosy

zpět na začátek

Standardní postup jednání

1. Přijetí podnikatelského záměru v písemné formě e-mailem, poštou nebo osobním doručením

2. Posouzení podnikatelského plánu a návrh dalšího postupu

 • fond obvykle reaguje do deseti dnů od přijetí žádosti
 • v případě zájmu o další spolupráci fond obvykle požaduje doplnění záměru o některé detailnější informace, případně navrhuje osobní schůzku

3. Osobní návštěva zástupce fondu v podniku

 • zástupce fondu při své návštěvě podniku získá dojem o chodu podniku a má zájem osobně poznat klíčové manažery

4. Vypracování indikativní nabídky financování

 • fond přistupuje k návrhu struktury svého finančního vstupu a formulaci jeho zásadních podmínek
 • přijme-li podnik indikativní nabídku financování, fond si obyčejně fakturuje provizi z požadovaného objemu finančních prostředků a vyhrazuje si obvykle několikaměsíční exkluzivitu pro dokončení jednání o financování podniku
 • zároveň dochází k uzavření smlouvy o zachování obchodního tajemství mezi podnikem a fondem

5. Due diligence – detailní příprava investice a ověření podniku

 • velmi intenzivní fáze spolupráce, kdy fond detailně poznává finanční a právní historii a současnost podniku, jeho klíčové obchodní partnery, interní systémy, atd.
 • obvykle fond začíná detailním finančním auditem podniku vedeným zástupcem fondu
 • podstatnou součástí příprav je smluvní zabezpečení vztahů fondu, podniku a klíčových manažerů
 • často se stává, že fond nalézne problémy natolik zásadní, že od investice ustupuje
 • někdy může na základě nových faktů dojít k úpravě struktury finančního vstupu fondu
 • standardně trvá due diligence dva až tři měsíce

6. Rozhodnutí vedení fondu o investici

 • po odsouhlasení investice dochází k podpisu investiční smlouvy a postupnému čerpání prostředků z fondu

7. Monitoring investice

 • po poskytnutí finančních prostředků se fond stane skutečným společníkem podniku s jasně vymezenými právy podílet se na důležitých rozhodnutích, kontrolovat hospodaření podniku a s plným přístupem k interním informacím
 • je běžné, že hodnota konzultací, zvýšení image podniku, strategického poradenství a kontaktů poskytnutých fondem je srovnatelná s hodnotou poskytnutých finančních prostředků

8. Zakončení investice – výstup

 • fond vstupuje do podniků proto, aby zpeněžil získaný podíl za maximální dosažitelnou cenu
 • nejčastější předpokládanou formou zpeněžení podílu fondu v podniku je prodej celého podniku strategickému partnerovi (dodavateli nebo odběrateli, nadnárodní společnosti atd.)

zpět na začátek

Společnosti rizikového kapitálu v ČR


3TS Capital Partners

adresa: Americká 23, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 460 133
e-mail: jbenes@3tsvp.com(Jiří Beneš)

Advent International

adresa: Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1
tel: +420 234 749 750
e-mail: mkulich@adventinternational.cz (Milan Kulich)

ARX Equity Partners

adresa: 28. října 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 235 399
e-mail: praha@arxequity.com (Michal Aron)

Credo Ventures

adresa: Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 
tel.: +420 211 153 210
e-mail: info@credoventures.com (Ondřej Bartoš)

Enterprise Investors

adresa: Nám. 14 října 642/17, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 315 631
e-mail: ivan.jakubek@ei.com.pl (Ivan Jakúbek)

Genesis Capital Limited

adresa: Na Šafránce 22, 101 00 Praha 10
tel.: +420 271 740 207
e-mail: tauber@genesis.cz (Jan Tauber)      

Gimv

adresa: Na Šafránce 22, 110 00 Praha 1
tel.: +420 267 900 617
e-mail: radoslav.tausinger@gimv.com (Radoslav Tausinger)

Innova Capital

adresa: Rondo ONZ1, 35th floor, 00-124 Varšava, Polsko
tel.: +48 22 544 94 00
e-mail: IR@innovacap.com (Katarzyna Kaczmarek)

Mezzanine Capital Partners  

adresa: Kohlmarkt 5/6, A-1010 Vídeň, Rakousko
tel.: +43 1 532 89 90-22
e-mail: buckle@mezzmanagement.com (Chris Buckle)

Mid Europa Partners

adresa: 161 Brompton Road, London, SW3 1EX, UK
tel.: +44 20 7886 3600 
e-mail: info@mideuropa.com (Robert Chmelař)

PineBridge Investments

adresa: Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
tel.: +48 22 583 7000
e-mail: emilia.mamajova@pinebridge.eu (Emília Mamajová)

Riverside Europe Partners

adresa: Zielna 37 c, 00-108 Warszawa, Poland
tel.: +48 (22) 320 4821
e-mail: tbg@riversideeurope.com (Tomasz Glowacki)

V4C Investment Advisers Limited

adresa: Ogier House, St Julian´s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 1 WA
tel.: +48 22 627 4000
e-mail: bill.watson@value4capital.com (Bill Watson)

zpět na začátek

Přehled poradenských firem v oblasti Venture kapitálového investování

(Přidružení členové České asociace rizikového kapitálu)

Allen & Overy

adresa: V Celnici 4, Praha 110 00
tel.: +420 222 107 111, +420 222 107 107
e-mail: Prokop.Verner@AllenOvery.com

AMISTA investiční společnost, a.s.

adresa: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
tel.: +420 226 251 010, +420 224 835 501
e-mail: vit.vareka@amista.cz (Vít Vařeka)

ASB Prague

adresa: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 931 366
e-mail: rvrestal@asbgroup.eu (Petr Studnička)

Asociace pro kapitálový trh České republiky

adresa: Štěpánská 16/612, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 919 114
e-mail: info@akatcr.cz (Jana Michalíková)

Baker&McKenzie

adresa: Klimentská 46, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 045 001
e-mail: tomas.skoumal@bakermckenzie.com (Tomáš Skoumal)

BBH

adresa: Klimentská 1207/10,110 00 Praha 1
tel.: +420 234 091 355
e-mail: ZHustak@bbh.cz (Zdeněk Husták)

BH Securities a.s.

adresa: Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 255 710 711
e-mail: bhs@bhs.cz (Pavel Borovička)

Bird&Bird

adresa: Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 226 030 500
e-mail: ivan.sagal@twobirds.com (Ivan Sagál)

Burza cenných papírů Praha

adresa: Rybná 14, 110 05 Praha 1
tel.: +420 221 832 820
e-mail: kovarik@pse.cz (Jiří Kovařík)

Citibank Europe

adresa: Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5
tel.: +420 233 06 1905
e-mail: petr.miksanek@citi.com (Petr Mikšánek)

Clifford Chance LLP

adresa: Jungmannova Plaza, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 555 222
e-mail: nicholas.remington@cliffordchance.com (Nicholas Remington)

CMS Cameron McKenna

adresa: Na Poříčí 1079/3a, Palladium, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 221 098 888
e-mail: prague@cms-cmck.com (Helen Rodwell a Ian Parker)

CORPIN, a.s.

adresa: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1
tel.: +420 245 002 260
e-mail: jan.chmelik@corpin.net (Jan Chmelík)

Česká spořitelna

adresa: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 995 836
e-mail: fhavrda@csas.cz (František Havrda)

ČSOB

adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
tel.: 224 114 393
e-mail: imeloun@csob.cz (Ivan Meloun)

Deloitte Central Europe

adresa: Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín  
tel: +420 246 042 339
e-mail: gbyrne@deloittece.com (Garret Byrne)

Dentons Europe CS LLP

adresa: Platnéřská 4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 082 111
e-mail: jan.prochazka@dentons.com (Jan Procházka)

Equa bank

adresa: Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8
tel.: +420 222 010 420
e-mail: jiri.bohal@equabank.cz (Jiří Bohal)

EY

adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 335 458
e-mail: petr.kriz@cz.ey.com (Petr Kříž)

Erste Group Bank

adresa: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 
tel.: +420 224 995 866
e-mail: markus.kriegler@erstegroup.com (Markus Kriegler)

Giese & Partner

adresa: Palác Myslbek, Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
tel.: +420 221 411 511
e-mail: office@giese.cz (Ernst Giese)

Havel, Holásek & Partners

adresa: Na Florenci 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 895 950
e-mail: office@havelholasek.cz (Jaroslav Havel)

HSBC

adresa: Na Florenci 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 024 521
e-mail: kent.holt@hsbc.com (Kent Holt)

Kinstellar

adresa: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1
tel.: +420 221 622 111
e-mail: jitka.logesova@kinstellar.com (Jitka Logesová)

Komerční banka, a.s.

adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
tel.: +420 222 008 538
e-mail: martin_andrasko@kb.cz (Martin Andraško)

KPMG Česká republika

adresa: Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8
tel.: +420 222 123 111
e-mail:  info@kpmg.cz (Petr Škoda)

Krajíček & Associates

adresa: Klimentská 46, 110 02 Praha 1
tel.: +420 222 240 552
e-mail: info@davidkrajicek.com (David Krajíček)

Mazars

adresa: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 224 835 730
e-mail: pavel.skranka@mazars.cz (Pavel Škraňka)

Noerr

adresa: Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
tel.: +420 233 112 111
e-mail: barbara.kusak@noerr.com (Barbara Kusak)

Patria Corporate Finance

adresa: Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 424 111
e-mail: blahova@patria.cz (Eliška Bláhová)

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK

adresa: Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 257 007 450
e-mail: sekretariat@ak-pkk.cz (Augustin Kohoutek)

PriceWaterhouseCoopers ČR

adresa: Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
tel.: 221 905 100
e-mail: viera.kucerova@cz.pwc.cz (Viera Kučerová)

QI investiční společnost, a.s.

adresa: Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
tel.: +420 225 988 222
e-mail: vacha@conseq.cz (Lukáš Vácha)

Redbaenk

adresa: Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 986 450
e-mail: office@redbaenk.cz (Radek Schmied)


Roland Berger Strategy Consultants

adresa: Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 210 219 551
e-mail: office_prague@rolandberger.com (Roland Zsilinszky)

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář

adresa: Truhlářská 13 – 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 537 500
e-mail: iva.javorska@randalegal.com (Iva Javorská)

Squire Patton Boggs, v.o.s., advokátní kancelář

adresa: Václavské náměstí 57/813, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 221 662 111
e-mail: radek.janecek@squirepb.com (Radek Janeček)

Tefen

adresa: Bernhard-Wicki-Straße 3, 80636 Mnichov, Německo
tel.: +39 3397555885
e-mail: lvegetti@tefen.com (Luca Vegetti)

TPA Horwath Corporate Finance

adresa: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 – Krč
tel.: +420 222 826 211
e-mail: igor.mesensky@tpa-horwath.cz (Igor Mesenský)

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

adresa: Želetavská 1525/1, CZ-140 92 Praha 4
tel.: +420 955 960 550
e-mail.: patrik.brom@unicreditgroup.cz (Patrik Brom)

Vienna Capital Partners

adresa: Klimentská 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 578 299
e-mail: musil.r@vcpag.com (Radek Musil)

Weil, Gotshal & Manges

adresa: Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 407 300
e-mail: karel.muzikar@weil.com (Karel Muzikář)

White & Case, advokátní kancelář

adresa: Na Příkopě 14, 110 00 Praha 1
tel.: +420 255 771 111
e-mail: MSmrek@whitecase.com (Michal Smrek)

WOOD & Company Financial Services

adresa: Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
tel.: +420 000 096 111
e-mail: david.tajzich@wood.cz (Daniel Tajzich)

zpět na začátek

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Investiční celky | Služby

Doporučujeme