Zimbabwe: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Zimbabwský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel nízká. Místní dovozci a spotřebitelé jsou navíc omezováni nedostatkem finanční hotovosti a nízkou dostupností dovozních úvěrů. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADEC. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží je v Zimbabwe prakticky neznámé. Situace v Zimbabwe je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, korupce, atd.) existují i specifické faktory jako např. nedostatek finanční hotovosti, orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Zboží je do Zimbabwe většinou dováženo nákladními auty přes přístav v Durbanu (JAR), méně Beira (Mosambik). U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis, distributor by tedy měl být schopen poskytovat kvalitní služby v místě. České firmy dosud nemají v Zimbabwe vybudovanou žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh. Spotřební zboží lze na zimbabwském trhu možné uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní distribuční kanály pro místní rozsáhlé maloobchodní řetězce (OK, TM, Pick n‘ Pay, Bon Marché, Spar). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšená cla alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci. Přímý osobní styk s distributirem/klientem je základním předpokladem prodejního úspěchu.

V Harare a Bulawayu zahájilo činnost Obchodní informační centrum Zimbabwe–EU (EBIC), jehož posláním je především zvyšování informovanosti aktivních i potenciálních zimbabwských vývozců (včetně malých a středních podniků) na trhy EU v oblasti celních předpisů, fytosanitárních standardů, požadavků na ochranu spotřebitele atd. Poskytovány ale budou i analýzy aktuálních obchodních příležitostí či například informace o konání výstav a veletrhů v EU. EBIC tak představuje vhodné místo pro získání obchodních kontaktů.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k tomu, že jde o zemi bez přístupu k moři, je dovoz zboží do země logisticky poměrně složitý proces. Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, korupce zvyšuje finanční náročnost obchodních operací, časová náročnost spojená s vyřizováním celních formalit je vysoká. Český vývozce musí dovozci dodat ve dvou kopiích povolení k dovozu (a bill of entry, formulář 21), deklaraci o hodnotě zboží, faktury, které musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící listy (Packing List).

Výběrem cel je pověřen Zimbabwský finanční úřad: Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA). Celní sazby závisí na druhu zboží, v zásadě existuje základní celní sazba (pro většinu zboží ve výši 15–20 %, výrobní zařízení 0 %, látky 5 %, luxusní zboží 60 %), celní přirážka 10 % a VAT 15 %. Na zboží původem ze zemí COMESA nebo SADC se vztahují preferenční celní sazby. Celní sazby u 80 % dováženého zboží z EU se budou do roku 2022 postupně odbourávat v souladu s dohodou iEPA. Dlouhodobě vysoký deficit obchodní bilance vedl k vyčerpání finančních rezerv, na které v roce 2016 vláda reagovala zákazem dovozu 64 druhů zboží vyráběného lokálně. Viz text celního zákona.

Dovoz a vývoj některých položek vyžaduje zvláštní povolení či licenci (např. licenci Úřadu pro kontrolu léčiv Zimbabwe v případě léků nebo povolení Ministerstva zemědělství nebo veterinární správy u základních potravin/zemědělské produkce, výrobků rostlinného či živočišného původu, osiva, živých rostlin a zvířat). Zvláštní povolení na dovoz a vývoz se rovněž týkají nukleární technologie, radioaktivních látek, zbraní, munice, polodrahokamů a drahých kamenů, zlatnického zboží, sycených nápojů, textilu a oděvů. Dovoz zbraní (loveckých) povoluje úřad pro registraci zbraní. Velmi zdlouhavá licenční řízení ztěžují dovoz léků a od roku 2012 i potravinových doplňků. Dovoz je v praxi problematizován i obtížnou dostupností hotovosti a omezenou možností získat importní úvěr. Při dovozu je nutné deponovat kauci do doby ukončení celních procedur.

Za dodržování standardů dováženého a vyráběného zboží odpovídá The Standards Association of Zimbabwe. Předexportní certifikaci pro Zimbabwe provádí Bureau Veritas.

Zakázán je dovoz omamných látek, pornografických materiálů a materiálů ohrožujících mravnost, zboží vyrobené ve vězení, padělků, vystřelovacích nožů, bělících krémů obsahujících rtuť. Další informace viz ZIMRA.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti mohou na zimbabwském trhu operovat prostřednictvím zahraniční pobočky (foreign branch) či svého zastoupení (representative office), preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční účastí je ovšem joint-venture s místním partnerem. Prvním krokem k založení společnosti je registrace jména v obchodním registru. Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (nutná plná moc ověřená notářem) Základní jmění se vloží na účet v bance. Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců. Dále se společnost registruje u daňového úřadu ZIMRA), sociálního úřadu, Manpower Development Fund. Posledním krokem je získání licence radnice/ministerstva spravedlnosti. K získání licence je třeba souhlasu Ministerstva spravedlnosti na základě předložení žádosti CR21 u Rejstříku společností (vč. poplatku 280 USD). Založení společnosti musí být veřejně publikováno. U Investičního úřadu Zimbabwe (ZIA) existuje tzv. jednotné místo, které by mělo všechny formality spojené se založením podniku vyřídit. Rovněž je možné využít služeb místního právníka.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace, marketing a reklama jsou vcelku dobře rozvinuté a v zásadě se metody neliší od evropských. Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Nejzastoupenějšími tištěnými médii jsou deníky The Herald, Daily News a News Day. Práva na televizní vysílání má pouze státem ovládaná ZBC, která má též několik rozhlasových stanic. V roce 2013 zahájily vysílání i nové rozhlasové stanice (např. Star FM, ZiFM). Propagace prostřednictvím internetu a sociálních sítí hrají v Zimbabwevýznamnou roli. Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zimbabwe je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Zimbabwe signatářem dohody TRIPS. Zimbabwe je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Zimbabské zákony duševní vlastnictví chrání, nicméně prodej pirátských hudebních nahrávek, počítačového softwaru je velmi rozšířený a vláda nemá kapacity ho potlačit. Majitel ochranné známky by ji měl v Zimbabwe registrovat (u ministerstva obchodu a průmyslu).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Prostřednictvím tendrů by podle zákona měly být zadávány všechny státní zakázky, jejichž objem překročí 300.000 USD. Pro koordinaci a dohled nad vypisovanými tendry byl vládou zřízen tzv. Government Tender Board (GTB) a State Procurement Board (SPB), kde se tendrové nabídky shromažďují a vyhodnocují. Žádný centrální on-line registr veřejných tendrů v Zimbabwe neexistuje, tendry jsou publikovány především v denním tisku (např. The Herald) nebo i na internetu (Zimbabwe Tenders). Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné. Pokud má firma, která v tendru neuspěla, pochybnosti o regulérnosti soutěže, může do 30 dnů od doručení výsledku tendru podat odvolání a je jí umožněno nahlédnout do vítězné nabídky. V případě významných zakázek však rozhoduje samotná vláda, která mnohdy upřednostňuje politická hlediska. Zahraniční firmy dávají přednost účasti v tendrech vypisovaných zahraničními institucemi či donory (EU, AfDB, WB…), které mají zajištěné financování.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zimbabwe je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC), přistoupilo k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních soudních rozhodnutí z roku 1958 a je rovněž členem UNCITRAL (UN Commission on International Trade and Arbitration Law). Přes členství v těchto dohodách, zimbabwské soudy většinou rozhodnutí cizích soudů a arbitráží neuznaly. Problémem je rovněž řešení obchodních sporů přímo před zimbabwskými soudy. Zimbabwská justice v minulosti prokázala velmi liknavý přístup k ochraně zahraničních investorů především v případě vyvlastnění farem. Rozhodnutí soudů navíc místní elity nerespektují. Jako všude na světě je proto dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadním předpokladem pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit partenrskou firmu (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat místo řešení sporů (pokud možno v zahraničí). Zimbabwe, přestože je vázáno newyorskou konvencí a dalšími mezinárodními dohodami, rozhodnutí cizích soudů a arbitráží v několika případech (vyvlastněných farmářů) neuznalo. S řešením sporů jsou obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží (vzhledem k nedostatku finančních prostředků v místních bankách je ale nutné počítat s dlouhými platebními lhůtami).

Hlavním problémem místního trhu je ekonomická nestabilita a legislativní nejistota, malá koupěschopnost a nedostatek finančních prostředků na dovoz zboží.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrná britská tradice. Úřady jsou funkční, nicméně rozhodovací procesy státních institucí jsou zdlouhavé. Běžné zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě. Konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU. Úředním jazykem Zimbabwe byla původně jen angličtina, nová ústava schválená v roce 2013 však uznává 16 oficiálních jazyků (kromě převládající šonštiny, ndebelštiny a angličtiny i veškeré minoritní jazyky a znakovou řeč). Šonštinu (Shona) aktivně využívá cca 70 % obyvatelstva a ndebelštinu (Sindebele) 30 %. Angličtinu ovládá většina obyvatel i mimo velká sídla a je jednoznačně dominujícím jazykem v obchodních stycích.

Zimbabwský dolar (mezinárodní kód ZWD, místní používaná zkratka Z$) byl v letech 2002–2009 stižen astronomickou inflací (až biliony procent) a od února 2009 se přestal používat. V současné době se jako hlavní platidlo používá americký dolar (USD). V USD účtují všechny veřejné instituce. Paralelně obíhá jihoafrický rand (ZAR). V blízkosti hranic s Botswanou obíhá též botswanská pula. Vláda několikrát prohlásila, že začne jako rezervní měnu používat rovněž čínský juan a indickou rupii, dosud se tak ale nestalo. Přestože vláda občany i firmy nutí k bezhotovostním transakcím, peněžní transakce probíhají většinou v hotovosti. K placení částek nižších než 1 USD jsou využívány ZAR a nově vydané zimbabwské mince (ekvivalentní hodnota k UScentům). V důsledku nedostatku hotovosti v místních bankách začala Rezervní banka Zimbabwe vydávat od května 2016 bankovní poukázky (bondy), jejichž oficiální směnný kurs k USD byl až do začátku roku 2019 1:1. Kurz byl následně uvolněn (čímž došlo ke snížení hodnoty úspor v bankách) a v současné době je plovoucí. Mezinárodní platební karty lze použít pro platbu ubytování a služeb v turistických centrech a mezinárodních hotelích.

Oficiální státní svátky:

 • leden – New Year’s Day (Nový rok)
 • Velikonoční pátek, pondělí (pohyblivé)
 • duben – Independence Day (Den nezávislosti, oficiální státní svátek země)
 • květen – Worker’s Day (Svátek práce)
 • květen – Africa Day (Den Afriky)
 • druhé srpnové pondělí – Heroes‘ Day (Den hrdinů)
 • druhé srpnové úterý – Defence Forces Day (Den ozbrojených sil)
 • prosinec – National Unity Day (Den národní jednoty)
 • prosinec – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • prosinec – Boxing Day (2. svátek vánoční)

Další svátky může vyhlásit osobně prezident republiky jako dodatečné dny volna v souladu s čl. 2 (odst. 2) zákona Public Holidays and Prohibition of Business Act. Pokud svátek padne na sobotu či neděli, volno je následující pondělí.

Obvyklé úřední hodiny na úřadech:

 • pondělí – pátek od 08:00 hod. do 16:30 hod.

Obvyklá otevírací doba bank:

 • pondělí – úterý a čtvrtek – pátek od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
 • středa od 08:00 hod. do 13:00 hod.
 • sobota od 08:00 hod. do 11:30 hod.

Obvyklá otevírací doba v obchodech:

 • pondělí – pátek od 8:00 do 16:30 (případně 17:00) hod., často s polední přestávkou, supermarkety do 20:00 hod. bez polední přestávky
 • sobota od 8:00 do 12:30 hod. (supermarkety do 20.00)
 • neděle od 8:00 do 20:00 hod. (pouze supermarkety)

Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou zkracovány např. v případě výpadků dodávek elektrické energie).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Z důvodu vleklé ekonomické krize a kritického nedostatku směnitelné měny v Zimbabwe se dlouhodobě zhoršuje bezpečnostní situace v zemi, pravidelně docházejí zásoby potravin, léků a benzínu, vznikají mnohahodinové výpadky elektřiny. 

Vstupní víza a poplatky:

Občané ČR mohou obdržet turistická víza na kterémkoli zastupitelském úřadě Zimbabwe nebo na hraničních přechodech včetně všech tří mezinárodních letišť (Harare, Bulawayo, Victoria Falls). Poplatek za udělení víza na hraničním přechodu je: 30 USD za jeden vstup (platnost 30 dní), 45 USD za dva vstupy. Platí se v hotovosti. Doporučuje se mít připravenou přesnou částku v amerických dolarech (USD). Upozorňujeme, že tato úprava platí jen pro některé členské země EU, např. občané Slovenska vízum na hranicích získat nemohou. Do formuláře (k dispozici na každém přechodu) je nutno uvést jako účel cesty „Tourism“, pro jiné účely nelze vízum na přechodu získat.

Žádosti o jiný druh víza a o novinářskou akreditaci je nutno podat na:

Velvyslanectví Zimbabwe v Berlíně
Kommandantenstrasse 8010117 Berlin
tel.: +49/30/206 22 63fax: +49/30/206 22 63
web: https://www.zimembassyberlin.com/

Získání víza na zimbabwském velvyslanectví může být zdlouhavé, protože konzulární úředník nemůže vízum vydat bez souhlasu imigrační policie v Harare. Na souhlas se může čekat několik dnů, ale i několik týdnů. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného zimbabwského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup do země nezměnily.

Doklady:

Platný pas s minimální platností šest měsíců od data vydání víza. Při příjezdu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je nutno se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti této nemoci.

Návštěvník Zimbabwe může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostačující prostředky na dobu pobytu a zajištění odjezdu ze země (zpáteční letenku, prostředky na její nákup). Pro návštěvníky pobývající v Zimbabwe méně než 6 měsíců, jsou požadavky obvykle minimální.

Pracovníci tisku, televize a dalších sdělovacích prostředků přijíždějící do Zimbabwe služebně musí vždy před vstupem žádat o akreditaci na příslušném zastupitelském úřadě Zimbabwe a dále na Zimbabwské mediální komisi (Zimbabwe Media Commission) v Harare.

Celní předpisy:

Do Zimbabwe lze bezcelně dovézt zboží určené k osobní spotřebě v místě, nepřesahující hodnotu 300 USD. Do toho lze zahrnout max. 5 litrů alkoholických nápojů na osobu starší 18 let, z čehož mohou být max. 2 litry destilátů. V květnu 2003 byl zaveden limit na dovoz pohonných hmot, který je v současné době 2 000 litrů na jeden automobil.

Dovoz předmětů osobní potřeby, které budou návštěvníkem opět vyvezeny zpět ze země, nepodléhá omezení. Dovoz zahraniční měny není omezen, doporučuje se vyšší částky deklarovat při příjezdu na celnici. Nesmí se vyvážet více než 2000 USD. Zboží v hodnotě vyšší než 1000 USD podléhá odbavení na celnici a musí mít vystaveno formulář CD 1.

Specifika:

Při cestách do Zimbabwe není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. V níže položených oblastech (především jezero Kariba, Viktoriiny vodopády a okolí národního parku Gonarezhou) se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Ve vyšších nadmořských výškách, v nichž mj. leží největší města Harare a Bulawayo, nebezpečí malárie nehrozí. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. V Zimbabwe je masově rozšířeno onemocnění AIDS. Ve městech a turistických oblastech jsou vyhovující restaurace.

Nedoporučuje se používat platební karty vydané jinými než zimbabwskými bankami a to ani pro platbu v supermarketech. Síť bankomatů je omezená a většinou neumožňuje vybírat hotovost na zahraniční karty. Navíc před nimi bývají dlouhé fronty. Z ČR do Zimbabwe lze pro zaslání hotovosti využít služeb Western Union (nikoliv však v opačném směru).

V Zimbabwe se jezdí vlevo. Maximální povolená rychlost v obci je 60 km/h a mimo obec 120 km/hod. Při kontrole policií se doporučuje předkládat pouze legalizované kopie dokladů.

Všechny hlavní silniční tahy jsou zpoplatněny. Pokud pobyt nepřesáhne 90 dnů, lze použít řidičský průkaz vydaný v ČR, který však musí být doplněn anglicky psaným osvědčením o autentičnosti a platnosti dokladu nebo anglickým překladem opatřeným fotografií řidiče. Při delším pobytu se doporučuje používat mezinárodní řidičský průkaz.

Vnitrostátní letecká doprava přestala po krachu Zimbabwe Airlines v roce 2012 fungovat a je omezena na nákladné letecké taxi. Obnoveny byly vnitrostátní letecké spoje Harare – Victoria Falls (Air Zimbabwe, Fastjet), nelze se na ně ale, vzhledem k často rušeným letům, spolehnout. Osobní vlaková doprava je na vybraných úsecích v provozu (např. Bulawayo – Victoria Falls, Harare – Mutare), je však nespolehlivá a zejména noční spoje jsou velmi rizikové z důvodu zvýšené kriminality. Nejlepším způsobem vnitrostátní dopravy je dálkový autobus – linky spojují všechna velká města v Zimbabwe i v okolních zemích.

Organizovaná turistika zaměřená na hlavní turistické atrakce (Viktoriiny vodopády, národní parky, ruiny Velkého Zimbabwe, atd.) je relativně bezpečná a při zachování rozumné míry obezřetnosti bezproblémová. Při cestě do oblasti diamantových dolů Marange (50km JV od Mutare) je třeba mít speciální povolení místních úřadů. V příhraničních oblastech s Mosambikem je třeba zachovávat zvýšenou opatrnost.

Kriminalita v Zimbabwe je oproti jiným africkým zemím nízká, přesto však se nedoporučuje cestovat individuálně. Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a drobné krádeže. Za zvláště nebezpečné (zejména v noci) lze v tomto ohledu považovat chudinské čtvrti v městech Harare a Bulawayo. Přesuny vozem je lépe provádět za světla, jízda v noci je riskantní (neosvětlená vozidla, zvířata na silnici, aj.), vůz je lépe za jízdy zamykat. Rovněž se nedoporučuje nosit u sebe vysoké částky peněz nebo drahé věci.

Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je na celém území přísně zakázáno.

Občanům ČR doporučujeme se před cestou dobrovolně zaregistrovat v databázi DROZD sloužící Ministerstvu zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě zaměstnávání nerezidentních cizinců je nezbytné získat pracovní povolení a následně povolení k pobytu od Imigračního úřadu, k čemuž je třeba doložit potvrzení o nabídce zaměstnání od budoucího zaměstnavatele, dohodnutou mzdu, podmínky práce, důkaz, že pozice byla inzerována v Zimbabwe, chybí pro ni v místě expertíza a nebude v dohledné době nalezen způsob, jak tuto lokální expertízu zajistit. Všeobecně lze konstatovat, že se jedná o zdlouhavý, administrativně náročný proces. V případě investic nad 100 000 USD bývá pracovní povolení pro cizince zpravidla uděleno na tři roky s možností prodloužení na pět let.

Vláda pobízí zahraniční firmy k maximálnímu využití místních pracovních sil. Zaměstnávání místních sil se řídí Zákoníkem práce (Labour Law) který velmi rigidně chrání práva zaměstnanců a omezuje pracovní trh. Propustit místního zaměstnance je velmi obtížné, v každém případě má nárok na vysoké odstupné. Zákoník práce neplatí, pokud firma působí ve zvláštní ekonomické zóně.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, za veškerá ošetření je třeba zaplatit v hotovosti. Zdravotnická zařízení v Zimbabwe trpí vážným nedostatkem základního přístrojového vybavení, materiálu a léků. Před ošetřením (a to i v urgentním případě) obvykle vyžadují zálohu předem. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v soukromých zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově je zpravidla dostupná pouze nejzákladnější péče. Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění s možností rychlého odvozu do zahraničí.

Doporučená lékařská zařízení :

 • Avenues Clinic, Corner Baines Avenue/Mazowe Street, Harare, (Tel : +263 4 251 140 / +263 4 251 144)
 • Trauma Center, 17 Lanark road, Belgravia (Tel : +263 4 700 666 / +263 4 700 668)
 • Parirenyatwa Hospital, Mazowe Street, Harare(Tel : +263 4 701 555 / +263 4 701 557)
 • HARARE Central Hospital, Lobengula Road, Southerton, HARARE (Tel : +263 4 621 111 / +263 4 621 114)
 • Galen House (privátní) – 93, Josiah Tongogara/9th Avenue – Bulawayo (Tel : +263 9 881 051)
 • Mater dei Hospital (privátní) – Burns Drive – Malindela Bulawayo (Tél : +263 9 240000 / +263 9 240005)

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem