Zkoušení osiv – pověření krok za krokem

Činnost spočívá ve zkoušení osiv při uznávacím řízení a vydávání dokladů o uznání těchto osiv.Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydá pověření ke zkoušení osiv na základě písemné žádosti. V průběhu povolovacího řízení může úřad provést místní šetření.

Žádost o pověření ke zkoušení osiv

k žádosti se přikládá:

  • doklad o splnění kvalifikace, kterou se v tomto případě rozumí
    1. vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na biologii, s minimální dvouletou praxí v oboru,
    2. úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství s minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo
    3. minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud žadatel prokáže alespoň tříletou praxi v oboru. Pro účely prokázání znalostí organizuje Ústav školení teoretické v délce minimálně 3 měsíců a praktické podle povahy činnosti, kterou bude pověřená osoba vykonávat. Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku.

Dále je nutné přiložit popis technické způsobilosti, který se dle typu odebíraného materiálu řídí přílohou č. 15 vyhlášky č. 384 / 2006 Sb.,

Další informace o podmínkách pro získání pověření a povolovacím řízení

Úřad udělí pověření do 30 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme