Hlavní informace o službě

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod. Na zajištění těchto účelů organizace může natvořené finanční prostředky čerpat, a to na základě povolení obvodního báňského úřadu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizace, která zamýšlí provádět sanace a rekultivace, nebo která zamýšlí vypořádat důlní škody. 

Výstup služby

Rozhodnutí o čerpání z rezerv

Benefit služby

Snížení negativních dopadů hornické činnosti. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je třeba řešit v souvislosti s dobýváním výhradního ložiska.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře veřejného portálu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře žádosti- na rozdíl od elektronického řešení - nejsou, žádost má volnou formu. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Máte schválenou finanční rezervu? I její čerpání vám musí povolit báňský úřad

Firmy potřebují nejen ukládat odpad z těžby surovin na úložné místo, což se týká drtivé většiny těžařů, ale musí si také vytvořit určitou finanční rezervu. Důležité je to především s ohledem na sanace, rekultivace či vypořádání takzvaných důlních škod. 

Aby firma zajistila výše zmíněné povinnosti, potřebuje mít možnost finanční prostředky z rezervy čerpat. I to jí ale musí povolit báňský úřad.

Výši rezervy i možnost čerpání peněz provozovateli schvaluje příslušný obvodní báňský úřad, který je v tomto případě prodlouženou rukou státu

Důvodem tohoto postupu je obecně řečeno omezit negativní dopady hornické činnosti na krajinu a společnost.

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo přes veřejný portál AIS SBS. Musíte připojit související dokumentaci. Jaké jsou vaše místně příslušné bánské úřady? 

Na tuto formu finanční podpory má nárok jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz