Hlášení o zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu Vězeňské službě

Hlavní informace o službě

Zaměstnavatel, k němuž nastoupí nebo pro něj již pracuje poživatel tzv. předčasného starobního důchodu, který nedosáhl důchodového věku a je účasten důchodového pojištění, má povinnost tuto skutečnost ohlásit Generálnímu ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen „Generální ředitelství VS“), jakožto plátci důchodu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Zaměstnavatel má ohlašovací povinnost vůči Generálnímu ředitelství VS v případě, kdy nově nastupující či stálý zaměstnanec jakožto poživatel předčasného starobního důchodu u něj před dosažením důchodového věku začne vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění, a tím tak nesplňuje podmínky nároku na výplatu tohoto důchodu.

Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží do dosažení důchodového věku, je-li vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Výstup služby

Informace o poživatelích předčasného starobního důchodu, které vyplácí VS.

Benefit služby

Zaslané hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu je pro Generální ředitelství VS nepostradatelné, neboť právě z něj má Generální ředitelství VS možnost dozvědět se o neplnění podmínek pro nárok na výplatu předčasného starobního důchodu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Zaměstnavatel je povinen ohlásit zaměstnávání poživatele předčasného starobního důchodu do 8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Ke splnění této ohlašovací povinnosti je nutné, aby zaměstnavatel Generálnímu ředitelství VS zaslal předepsaný tiskopis „Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu“, který je k dispozici na ePortálu České správy sociálního zabezpečení Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (cssz.cz).

Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu musí být podepsáno odpovědným pracovníkem zaměstnavatele a dále musí obsahovat předepsané náležitosti:

  • příjmení důchodce,
  • jméno důchodce,
  • rodné číslo důchodce,
  • místo trvalého pobytu důchodce,
  • den, kdy došlo k jeho vstupu do zaměstnání, popřípadě den, kdy nastala skutečnost zakládající ohlašovací povinnost.
  • podpis důchodce

Úplným a ve lhůtě odeslaným hlášením zaměstnavatele je splněna i ohlašovací povinnost důchodce, obsahuje-li tiskopis jeho podpis. Hlášení je proto vhodné předložit k podpisu též důchodci.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Řádně vyplněný tiskopis „Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu“ je zaměstnavatel povinen odeslat poštou přímo na adresu Generálního ředitelství Vězeňské služby.

Generální ředitelství
P. O. BOX 3
140 67 Praha 4

Zaviní-li zaměstnavatel nesprávným hlášením nebo jeho opomenutím, že důchod byl poskytnut neprávem nebo ve vyšší míře, než náležel, je povinen nahradit neprávem vyplacené částky.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 20.10.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo zaměstnává lidi z Vězeňské služby ČR s předčasným důchodem, má ohlašovací povinnost

Pokud firma, úřad nebo jiný subjekt zaměstnávají člověka, který pobírá předčasný důchod od Vězeňské služby (VS ČR), musí tuto skutečnost oznámit Generálnímu ředitelství VS ČR, a to neprodleně – respektive do jednoho týdne od zjištění této skutečnosti. Zaměstnanec pak ztrácí na předčasný důchod nárok.

Podobná pravidla platí u výplaty důchodů obecně. Hlášení o zaměstnávání důchodců (ČSSZ)

Do dosažení důchodového věku peníze vypláceny nejsou, pokud člověk vykonává výdělečnou činnost (zaměstnání/podnikání) případně je-li mu poskytována podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Jaké náležitosti musí hlášení obsahovat si přečtěte na Businessinfo.cz?

Vyplněné hlášení pošlete na Generální ředitelství VS ČR

Další informace vám sdělí VZ ČR nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci, zodpovědným za službu