Hlášení oprávněných nebo jiných příjemců dávky skutečností rozhodných pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu Vězeňské službě

Hlavní informace o službě

Příjemce důchodu (kterému je důchod vyplácen Vězeňskou službou) má povinnost do 8 dnů ohlásit Generálnímu ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen „Generální ředitelství VS“), které je plátcem jeho důchodu, skutečnosti rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste-li příjemce jakéhokoli druhu důchodu (kterému je důchod vyplácen Vězeňskou službou) a změnily se skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na tento důchod, jeho výši, výplatu či poskytování, máte vůči Generálnímu ředitelství VS, jako plátci důchodu, ohlašovací povinnost, tj. povinnost tyto rozhodné skutečnosti ohlásit do 8 dnů.

Ohlašovací povinnost v příkladech

Ohlašovací povinnost společná pro všechny druhy důchodu:

Jste-li oprávněným či jiným příjemcem důchodu, máte povinnost ohlásit změnu adresy místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině.

Starobní důchod

Jste-li poživatelem předčasného starobního důchodu a v období před dosažením důchodového věku začnete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, máte vy a váš zaměstnavatel povinnost tuto skutečnost nahlásit. Tuto povinnost je možné splnit i tím, že pouze spolupodepíšete hlášení, které Generálnímu ředitelství VS v této záležitosti zasílá váš zaměstnavatel.

Vdovský/vdovecký důchod

Jste-li poživatelem vdovského či vdoveckého důchodu, máte povinnost ohlásit uzavření nového manželství.

Je-li vám vdovský či vdovecký důchod vyplácen i po uplynutí jednoho roku od smrti manžela/manželky z důvodu péče o nezaopatřené dítě, máte povinnost ohlásit skutečnost, že toto dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, např. přestalo se soustavně připravovat na budoucí povolání.

Sirotčí důchod

Jste-li poživatelem sirotčího důchodu a ukončíte-li nebo přerušíte-li vaše studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu, nebo změníte-li formu studia, máte povinnost tuto skutečnost oznámit.

Je-li vám vyplácen sirotčí důchod a vy v době, kdy jste studentem dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia, začnete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, je i v těchto případech vaší povinností danou skutečnost oznámit.

Výstup služby

Hlášením skutečností rozhodných pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu Generálnímu ředitelství VS je plněna zákonem danou povinnost.

Benefit služby

Včasným ohlašováním rozhodných skutečností pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu předcházíte nepříjemné situaci v podobě uložení povinnosti vrátit Generálnímu ředitelství VS neprávem vyplacené částky důchodu. Pokud totiž svoji ohlašovací povinnost nesplníte včas (popřípadě vůbec), může být v důsledku toho zastavena výplata důchodu, důchod snížen či úplně odejmut se zpožděním, čímž dojde ke vzniku přeplatku, který budete muset uhradit.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Skutečnosti rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu jste povinen ohlásit Generálnímu ředitelství VS do 8 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala nebo jste se o ní dozvěděl.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Ke splnění ohlašovací povinnosti je nezbytné učinit písemné podání, v němž jasně ohlásíte skutečnost rozhodnou pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu. V podání je nezbytné uvést vaše rodné číslo (popřípadě, jste-li jiný příjemce důchodu, uvedete rodné číslo oprávněného).

K vašemu podání je v některých případech nutné připojit doklad prokazující příslušnou vámi ohlašovanou skutečnost, tj. např. potvrzení školy o ukončení studia, oddací list dokládající uzavření nového manželství.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Podání, kterým ohlašujete skutečnost rozhodnou pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu, můžete zaslat:

2. krok

Generální ředitelství VS posoudí na základě vámi ohlášené skutečnosti, zda dojde ke změně v nároku na důchod, ke změně v jeho výši, výplatě či poukazování.

 • Pokud k některé ze změn dojde, Generální ředitelství VS učiní tomu odpovídající kroky. Například odejme důchod, zastaví jeho výplatu, upraví výši důchodu (popřípadě i vyčíslí přeplatek vzniklý na vašem důchodu a uloží vám povinnost neprávem vyplacené částky důchodu vrátit). V této věci vám bude vždy zasláno příslušné rozhodnutí.
 • Nedojde-li v důsledku vámi ohlášené skutečnosti k žádné změně, neučiní Generální ředitelství VS žádné kroky, tj. bude váš důchod nadále vyplácet ve výši a způsobem jako doposud.
3. krok

Dojde-li na základě ohlášení rozhodné skutečnosti mimo jiné ke vzniku přeplatku na důchodu za dobu, kdy byl důchod vyplácen neprávem nebo ve vyšší nenáležející částce, obdržíte od Generálního ředitelství VS o této skutečnosti rozhodnutí. Tímto rozhodnutím vám bude uložena povinnost nenáležející částky důchodu vrátit.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Ke splnění ohlašovací povinnosti je nezbytné učinit písemné podání, v němž jasně ohlásíte skutečnost rozhodnou pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu. V podání je nezbytné uvést vaše rodné číslo (popřípadě, jste-li jiný příjemce důchodu, uvedete rodné číslo oprávněného).

K vašemu podání je v některých případech nutné připojit doklad prokazující příslušnou vámi ohlašovanou skutečnost, tj. např. potvrzení školy o ukončení vašeho studia, oddací list dokládající uzavření nového manželství.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Ohlášení skutečnosti rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši nebo výplatu můžete učinit:

 • osobně předložit u organizační jednotky Vězeňské služby ČR nebo u oddělení sociálního zabezpečení Generálního ředitelství VS,
 • poštou zaslat přímo na adresu Generálního ředitelství VS.
 • Doručovací adresa:

  Soudní 1672/1a
  140 67 Praha 4

2. krok

Generální ředitelství VS posoudí na základě vámi ohlášené skutečnosti, zda dojde ke změně v nároku na důchod, ke změně v jeho výši, výplatě či poukazování.

 • Pokud k některé ze změn dojde, Generální ředitelství VS učiní tomu odpovídající kroky. Například odejme důchod, zastaví jeho výplatu, upraví výši důchodu (popřípadě i vyčíslí přeplatek vzniklý na vašem důchodu a uloží vám povinnost neprávem vyplacené částky důchodu vrátit). V této věci vám bude vždy zasláno příslušné rozhodnutí.
 • Nedojde-li v důsledku vámi ohlášené skutečnosti k žádné změně, neučiní Generální ředitelství VS žádné kroky, tj. bude váš důchod nadále vyplácet ve výši a způsobem jako doposud.

3. krok

Dojde-li na základě ohlášení rozhodné skutečnosti mimo jiné ke vzniku přeplatku na důchodu za dobu, kdy byl důchod vyplácen neprávem nebo ve vyšší nenáležející částce, obdržíte od Generálního ředitelství VS o této skutečnosti rozhodnutí. Tímto rozhodnutím vám bude uložena povinnost nenáležející částky důchodu vrátit.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese Generální ředitelství VS).

Poslední kontrola k 20.10.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Změny v důchodech oznamte VS ČR do osmi dnů

Pokud pobíráte jakýkoli (invalidní, starobní, vdovský) důchod od Vězeňské služby ČR a změnily se skutečnosti pro trvání nároků na tento důchod, musíte to oznámit Generálnímu ředitelství VS, a to nejpozději do 8 dnů.

Podrobné informace o sociálním zabezpečení příslušníků Vězeňské služby (plus kontakty)

Příklady ohlašovací povinnosti najdete v tomto textu na BusinessInfo.cz

Splnit ohlašovací povinnost musíte písemně, ať už službu řešíte osobně, poštou nebo elektronicky

Generální ředitelství VS posoudí na základě vašeho oznámení, zda dojde ke změně v nároku na důchod, ke změně v jeho výši nebo výplatě penze.

 Další informace vám sdělí přímo na Generálním ředitelství VS

Případně se můžete obrátit na

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/