Informování obvodního báňského úřadu o žádosti zaměstnance o prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Switch to english

Hlavní informace o službě

Organizace (tj. podnikatelský subjekt podle předpisů horního práva) je mj. povinen informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance o provedení prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto prošetření provést. Zaměstnanec má právo požadovat po organizaci provedení prošetření v oblasti bezpečnosti práce a provozu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací ve smyslu horního práva a váš zaměstnanec se dožaduje provedení prošetření v oblasti bezpečnosti práce a provozu.

Výstup služby

Předání informace na obvodní báňský úřad

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Bezodkladně poté (nejlépe do týdne), kdy se zaměstnanec obrátil na organizaci s žádostí o provedení prošetření v oblasti bezpečnosti práce a provozu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou žádost zaměstnance, která se připojí k oznámení v elektronické podobě. Lze připojit také naskenovaný výsledek prošetřetní, pokud bylo již provedeno.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu a datové schránky; formuláře nejsou. 

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro osobní či poštovní komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít žádost zaměstnance v listinné podobě, která se připojí k oznámení v listinné podobě. Lze připojit také výsledek prošetřetní, pokud bylo již provedeno.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. 

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za nesplnění povinnosti hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 31.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zaměstnanec má právo požádat těžařskou firmu o prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví

Těžařská společnost má povinnost informovat příslušný obvodní báňský úřad o tom, že její zaměstnanec žádá prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vše následně prošetřit. Na to má zaměstnanec ze zákona právo.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci při hornické činnosti řeší vyhláška č. 26/1989 Sb.

Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců najdete v paragrafu 3b zákona č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Službu je třeba řešit bezodkladně (nejlépe v řádu dní) poté, co zaměstnanec žádost podá. Jeho naskenovanou žádost předává organizace příslušnému OBÚ.

Pozor! Za nesplnění povinnosti hrozí drakonické pokuty v řádech milionů.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.