Hlavní informace o službě

Příslušný odborový orgán nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má mimo práv a povinností stanovených pracovněprávními předpisy též právo na konzultace se státní báňskou správou, a to včetně konzultací s Českým báňským úřadem.
 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Výstup služby

Provedení konzultace.

Benefit služby

Zvyšování informovanosti o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zvýšení standardů v oblasti bezpečnosti práce a provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoliv v případě potřeby konzultovat otázky související např. s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, s problematikou hornictví nebo nakládání s výbušninami.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba naskenované oznámení (pokud se posílá datovou schránkou), anebo učinit elektronickou verzi oznámení opatřenou elektronickým podpisem. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formuláře nejsou. Podnět ke konzultaci lze podat v listinné podobě, k níž je možno připojit dokumentaci v listinné podobě.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Podání k Českému báňskému úřadu je možno činit poštou na jeho adresu, osobně na podatelně nebo ústně do protokolu v jeho sídle.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 11.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zaměstnancům těžařů mohou poradit i zástupci báňské správy

Zaměstnanci či jejich zástupci, tedy odboráři nebo zástupce těžební organizace (společnosti) pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají mimo jiné právo na konzultace se státní báňskou správou respektive Českým báňským úřadem.

Podrobnosti najdete v paragrafu 3b zákona 408/2002 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Cílem je zvýšit informovanost pracovníků o otázkách bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v obtížných podmínkách.

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Další informace vám poskytnou na Českém báňském úřadu, který je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu