Obnova nároku na vdovský a vdovecký důchod – žádost vyřizuje Vězeňská služba

Hlavní informace o službě

Po zániku dřívějšího nároku na vdovský/vdovecký důchod můžete při splnění určitých podmínek ve stanovené lhůtě požádat o opětovné přiznání tohoto důchodu. Rozhodlo-li prvotně o nároku na vdovský/vdovecký důchod Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen Generální ředitelství VS“), je k vyřízení žádosti o obnovu důchodu příslušné opět Generální ředitelství VS.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste vdova/vdovec, které/kterému v minulosti zanikl nárok na vdovský/vdovecký důchod a zároveň jste v zákonem stanovené lhůtě počítané po zániku dřívějšího nároku na tento důchod splnil/a některou z podmínek nároku na vdovský/vdovecký důchod. Znění podmínek a délka lhůty je odvislá od data přiznání vdovského/vdoveckého důchodu:

1. vdovský/vdovecký důchod přiznaný před 1. 1. 2010

Došlo-li k zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod před 1. 1. 2010 nebo po 31. 12. 2009 (ale důchod byl přiznán před 1. 1. 2010), vznikne vám nárok na vdovský/vdovecký důchod po 31. 12. 2009 znovu, pokud do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na tento důchod splníte některou z následujících podmínek:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo IV,
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo IV,
 • plná invalidita/invalidita třetího stupně,
 • dosažení věku 55 let u vdovy/věku 58 let u vdovce nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

2. vdovský/vdovecký důchod přiznaný od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011

Byl-li vám vdovský/vdovecký důchod přiznán po 31. 12. 2009, vznikne vám nárok na tento důchod znovu, pokud do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský/vdovecký důchod splníte některou z následujících podmínek:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela/zemřelé manželky, který s vámi žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

3. vdovský/vdovecký důchod přiznaný po 31. 12. 2011

Byl-li vám vdovský/vdovecký důchod přiznán po 31. 12. 2011, vznikne vám nárok na tento důchod znovu, pokud některou z podmínek uvedených v bodě b) splníte do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský/vdovecký důchod.

Výstup služby

opětovné přiznání vdovského či vdoveckého důchodu

Benefit služby

Vdově/vdovci, které/kterému v minulosti zanikl nárok na vdovský/vdovecký důchod, se opětovně začne vyplácet finanční podpora ve formě vdovského/vdoveckého důchodu sloužící k naplňování životních potřeb a zachování životní úrovně po ztrátě manžela/manželky.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o obnovu nároku na vdovský či vdovecký důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem opětovného přiznání důchodu, za nějž je považován den, k němuž splníte podmínky pro obnovu nároku ve lhůtě do pěti let (platí pro důchody přiznané do 31. 12. 2011) či dvou let (platí pro důchody přiznané po 31. 12. 2011) po zániku dřívějšího nároku na tento důchod. Později je možné žádost uplatnit kdykoli.

Důchod však lze vyplatit maximálně pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti o důchod.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Při osobním podání žádosti o obnovu nároku na vdovský či vdovecký důchod musíte předložit originál, popřípadě úředně ověřenou kopii, občanského průkazu (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu) a případně dalších dokladů prokazujících splnění podmínek pro obnovu nároku na důchod (např. potvrzení o studiu dítěte za účelem prokázání jeho nezaopatřenosti).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod musíte uplatnit osobně u organizační jednotky Vězeňské služby nebo u oddělení sociálního zabezpečení Generálního ředitelství VS. Žádost s vámi vždy sepíše příslušný pracovník na předepsaném tiskopise. Uplatníte-li žádost u organizační jednotky Vězeňské služby, postoupí ji následně tato organizační jednotka k vyřízení Generálnímu ředitelství VS, které je kompetentní k rozhodování o ní.

Za osobu, která není schopna podat žádost sama vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou na základě potvrzení lékaře o jejím zdravotním stavu podat žádost její rodinní příslušníci, pokud s tím vyjádří svůj souhlas.

2. krok

Generální ředitelství VS posoudí splnění zákonných podmínek pro obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod. Pokud podmínky splníte, Generální ředitelství VS vydá písemné rozhodnutí o přiznání důchodu, v němž uvede, od kdy se důchod opětovně přiznává a v jaké výši. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte odůvodněné písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o opětovné přiznání vdovského/vdoveckého důchodu.

3. krok

Pokud došlo k opětovnému přiznání vdovského/vdoveckého důchodu, bude ho Generální ředitelství VS vyplácet ve stanoveném výplatním termínu způsobem, který jste si zvolil při podání žádosti o obnovu nároku na důchod případně dosavadním způsobem, pokud jste již poživatelem starobního či invalidního důchodu.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese orgán sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 22.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Pracujete u Vězeňské služby? Kdy máte nárok na obnovení vdovského důchodu

Také pojištěnci, kteří jsou nebo v minulosti byli členy Vězeňské služby ČR (VS ČR), mohou za jistých podmínek žádat o obnovu nároku na vdovský či vdovecký důchod.

Týká se vás to, pokud jste ovdověl/-a, v minulosti vám nárok na vdovský/vdovecký důchod zanikl (nejčastěji po jednom roce od úmrtí partnera) a zároveň jste v zákonem stanovené lhůtě splnil/a některou z podmínek nového nároku.

Příklad: Příslušnice VS ČR paní Nováková ve 54 letech ovdověla (manžel byl již ve starobním důchodu) a rok pobírala vdovský důchod. Po dalších třech letech se začala starat o své rodiče (závislé na péči jiné osoby ve stupni III) a paní Nováková a má tedy opět nárok na pobírání dávky.

V tomto textu na BusinessInfo.cz podrobně popsány veškeré náležitosti a podmínky, které musí příslušník VS ČR splnit, aby měl na obnovení nárok

Obvykle se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok, až na výjimky stanovené v zákoně č. 155/1995 Sb.

Žádosti vyřizuje Generální ředitelství Vězeňské služby

K žádosti o pozůstalostní důchod předkládá žadatel:
 • občanský průkaz
 • úmrtní list zemřelého
 • oddací list
 • rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod

Kdy službu řešit a podávat žádost o obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod? S žádostí o dalšími informacemi se můžete obrátit přímo na Vězeňskou službu nebo na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci zodpovědným za tuto službu