Odnětí oprávnění poskytovat externí varování

Hlavní informace o službě

Externí varování je činnost, kterou vykonává pověřená osoba ve vztahu k vybraným institucím Evropské unie, jako například Evropská komise. Podstatou externího varování je předávání informací o protiprávním jednání v oblasti ochrany spotřebitele.

Pokud právnická osoba přestane splňovat podmínky nebo předpoklady pro tuto činnost, neprodleně o tom informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu,  které tuto skutečnost posoudí a v odůvodněném případě toto oprávnění odejme.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění poskytovat externí varování v oblasti ochrany spotřebitele a přestala jste splňovat podmínky pro výkon této činnosti.

Výstup služby

Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o odnětí oprávnění k poskytování externích varování v oblasti ochrany spotřebitele.

Benefit služby

Benefitem služby je ochrana spotřebitelské veřejnosti před právnickými osobami, které přestaly splňovat podmínky a kvalifikační předpoklady pro činnost externího varování v oblasti ochrany spotřebitele stanovené v zákoně o ochraně spotřebitele.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoliv

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Uveďte důvody, na zakladě kterých vaše právnická osoba přestala splňovat podmínky pro vydávání externích varování, případně uveďte další okolnosti, které  by mohly mít vliv na dané oprávnění.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Informace můžete podat na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky ID: bxtaaw4

nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: posta@mpo.cz.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Uveďte důvody, na zakladě kterých vaše právnická osoba přestala splňovat podmínky pro vydávání externích varování, případně uvěďte další okolnosti, které  by mohly mít vliv na dané oprávnění.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Informace můžete podat osobně na podatelně Ministerstva průmyslu a obchodu nebo poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

český jazyk

Poslední kontrola k 30.06.2023

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Pravomoc chránit spotřebitele „externím varováním“ může odejmout MPO

Takzvané Externí varování je součástí novely zákona o ochraně spotřebitele (238/2020 Sb.)

Podle něj mají určité „oprávněné“ subjekty pravomoc vydávat varování orgánům členských států Evropské unie a Komisi, pokud mají podezření na protiprávní jednání, které poškozuje spotřebitele.

Oprávnění poskytovat „externí varování“ uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), a to společnostem, které se minimálně dva roky aktivně zabývají ochranou spotřebitele, ale musejí splňovat i další podmínky

Externí varování poskytuje například Evropské spotřebitelské centrum. Dále se může týkat spotřebitelských organizací a sdružení spotřebitelů případně sdružení obchodníků

Případné odnětí varování se týká společností, které bylo toto oprávnění v minulosti uděleno, ale přestala splňovat podmínky pro „výkon této činnosti“.

V zákoně se dočtete, že pokud MPO zjistí, že „externí varování poskytovaná oprávněnou právnickou osobou nejsou správná, aktuální nebo přesná, vyzve právnickou osobu k bezodkladnému zjednání nápravy.“ Pokud společnost výzvu nesplní, může MPO rozhodnout o „odnětí jejího oprávnění poskytovat externí varování“ (paragraf 24l zákona o ochraně spotřebitele)

V případě nejasností se obraťte na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu.