Hlavní informace o službě

Český báňský úřad ve stanovených případech prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění. Jedná se o vyhrazená technická zařízení, která slouží výkonu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a pro nakládání s výbušninami. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste právnickou nebo fyzickou osobou, která zamýšlí provádět výrobu, montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení.Jedná se o vyhrazená technická zařízení, která slouží výkonu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a pro nakládání s výbušninami. 

Výstup služby

Oprávnění k činnostem

Benefit služby

Zajištění kvalifikovaného výkonu činnosti na vyhrazených technických zařízeních.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným prováděním činností na vyhrazených technických zařízeních. Lhůty pro vydání osvědčení se řídí správním řádem. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, která se připojuje k naskenované žádosti. Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v elektronické podobě:

  • doklad o bezúhonnosti a spolehlivosti,
  • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro listinnou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, která se připojuje k žádosti v listinné podobě. Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v listinné podobě:

  • doklad o bezúhonnosti a spolehlivosti,
  • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báňský úřad se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla Českého báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních) lze využít vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 14.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo může provádět kontroly, montáže a zkoušky vyhrazených technických zařízení?

Český báňský úřad mimo jiné prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikatelů k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává k tomu oprávnění. 

Co jsou vyhrazená technická zařízení, která „slouží výkonu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami“ si přečtěte v paragrafu 8a zákona 61/1988 Sb

Povolení uděluje ČBÚ těm, kteří doloží bezúhonnost, spolehlivost a praxi v oboru

Kdy a jak službu řešit?

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.