Hlavní informace o službě

Ničit a zneškodňovat výbušniny v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby mohou jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění pyrotechnika. Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika vydává obvodní báňský úřad. V důležitém veřejném zájmu může posuzování odborné způsobilosti pyrotechniků (včetně vydávání oprávnění pyrotechniků) převzít na základě zákona o hornické činnosti Český báňský úřad. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou, která zamýšlí vykonávat činnost pyrotechnika. 

Výstup služby

Oprávnění pyrotechnika

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným zahájením činnosti pyrotechnika. Lhůty pro vydání oprávnění se řídí správním řádem; je třeba také počítat s cca 2 měsíce dlouhou dobou pro ověření odborné způsobilosti. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, která se připojuje k naskenované žádosti. Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v elektronické podobě:

  • doklad o zdravotní způsobilosti, 
  • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde. 

V případě převzetí výkonu této služby Českým báňským úřadem platí výše uvedené skutečnosti i pro komunikaci s Českým báňským úřadem.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro listinnou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, které se připojuje k žádosti v listinné podobě..Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v listinné podobě:

  • doklad o zdravotní způsobilosti, 
  • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika) lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

V případě převzetí výkonu této služby Českým báňským úřadem platí výše uvedené skutečnosti i pro komunikaci s Českým báňským úřadem.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoprávněné nakládání s výbušninami hrozí pokuta až 100 tisíc Kč u fyzických osob. 

Jednací jazyk

Český jazyk 

Poslední kontrola k 13.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete pracovat jako báňský pyrotechnik. Požádejte ČBÚ o povolení

Kdo má nárok na toto oprávnění, přivádění výbušnin k výbuchu a jejich zneškodňování a ničení, si přečtěte v paragrafu 35 a dalších zákona č. 61/1988 Sb.

Jde výhradně o osoby starší 21 let s příslušnou kvalifikací. Povolení k výše zmíněné činnosti jim vydává místně příslušný obvodní báňský úřad.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Za vydání oprávnění zaplatí zájemci správní poplatek 1000 korun. O povolení byste měli žádat s dostatečným předstihem, minimálně dva měsíce před zahájením činnosti.

Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelu se podává v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhláškou č. 72/1988 Sb., resp. vyhláškou č. 327/1992 Sb

Co potřebujete doložit, pokud službu řešíte elektronicky či osobně si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.