Hlavní informace o službě

Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce funkce technického vedoucího odstřelů Český báňský úřad. Bez získání oprávnění není možné provádět trhací práce velkého rozsahu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou, která zamýšlí provádět trhací práce velkého rozsahu.

Výstup služby

Získání oprávnění k výkonu funkce technického vedoucího odstřelu

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným prováděním trhacích prací velkého rozsahu. Lhůty pro vydání oprávnění se řídí správním řádem; je třeba také počítat s cca 2 měsíce dlouhou dobou pro ověření odborné způsobilosti. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, které se připojuje k naskenované žádosti. Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v elektronické podobě:

  • doklad o bezúhonnosti,
  • doklad o zdravotní způsobilosti, 
  • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně oprávnění technického vedoucího odstřelu) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro listinnou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, které se připojuje k žádosti v listinné podobě..Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v listinné podobě:

  • doklad o bezúhonnosti,
  • doklad o zdravotní způsobilosti, 
  • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báíňský úřad se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla Českého báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně oprávnění technického vedoucího odstřelu) lze využít vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání oprávnění se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoprávněné nakládání s výbušninami hrozí pokuta až 100 tisíc Kč u fyzických osob. 

Jednací jazyk

Český jazyk 

Poslední kontrola k 10.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo chce řídit odstřely, žádá ČBÚ o oprávnění

Technický vedoucí odstřelu „provádí a řídí trhací práce v hlubinné těžbě, v povrchové těžbě, při stavebních pracích a geofyzikálních pracích“ (musí to být střelmistr s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním a praxí)

Kdo se může stát technickým vedoucím odstřelů podle paragrafu 41 vyhlášky 72/1988 Sb.?

Odstřely mohou být například důlní, komorové, pro povrchové dobývání, pro stavební, vrtné či geofyzikální práce ad. Více v odstavci 2 paragrafu 41 vyhlášky

Oprávnění k výkonu funkce se týká těch, kteří zamýšlejí provádět „trhací práce velkého rozsahu“. O ověření odborné způsobilosti byste měli žádat nejdéle dva měsíce před zamýšleným zahájením prací.

Co potřebujete, pokud službu zamýšlíte řešit elektronicky nebo osobně, si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.