Hlavní informace o službě

S pyrotechnickými výrobky kategori F4, T2 a P2 mohou zacházet pouze osoby odborně způsobilé.  Osoba, která chce zacházet s těmito pyrotechnickými výrobky, musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti, kterým prokazuje svoji odbornou způsobilost.  

číst dále

Týká se vás to, pokud

Hodláte zacházet s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 nebo v případě, že chcete provozovat vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení, a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

Pro získání osvědčení o odborné způsobilosti musíte být starší 18 let, mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, být plně svéprávný, být bezúhonný a být zdravotně způsobilý.

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s použitím nebo používáním výbušnin nebo pyrotechnických výrobků.

Výstup služby

Výstupem služby je osvědčení o odborné způsobilosti.

Benefit služby

S osvědčením o odborné způsobilosti můžete nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 a provádět ohňostrojné práce. Osvědčení o odborné způsobilosti je také nezbytným předpokladem pro provozování vázané živnosti „Nákup, prodej, ničení, a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Tuto službu můžete řešity kdykoliv. Vzhledem k tomu, že je nutné absolvovat odborné školení, je vhodné začít službu řešit s dostatečným předstihem před zahájením činností, pro něž se odborná způsobilost vyžaduje.

Český báňský úřad vydává osvědčení o odborné způsobilosti ve správním řízení. Na vyřízení žádosti je lhůta 30 dní. Vzhledem k tomu, že po podání žádosti budete muset absolvovat odborné školení zakončené zkouškou, bude po podání žádosti, pokud ta bude v pořádku, řízení přerušeno do doby, než úspěšně toto školení absolvujete.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání osvědčení o odborné způsobilosti předkládáte žádost, která kromě obecných náležitostí uvedených ve správním řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu) musí obsahovat doklad o dosaženém vzdělání, doklad o zaplacení správního poplatku a lékařský posudek. Za účelem posouzení bezúhonnosti si Český báňský úřad vyžádá váš výpis z evidence Rejstříku trestů. Jste-li zaměstnancem, je nutné také uvést adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce. Tyto dokumenty lze připojit jako elektronicky ověřené kopie.

Poté budete muset úspěšně absolvovat odborné školení, které je zakončené zkouškou. Terpve poté může být vydáno osvědčení o odboné způsobilosti. 

K podání žádosti lze využít tento formulář

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost lze podat u Českého báňského úřadu. Žádost můžete podat prostřednictvím datové schránky, agendového informačního systému státní báňské správy (AIS SBS) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost poslat na adresu podatelna@cbusbs.cz. Identifikátor datové schránky: rn6aas6

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Služba je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 1 000 Kč. Při úplném elektronickém podání činí poplatek 800 Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání osvědčení o odborné způsobilosti předkládáte žádost, která kromě obecných náležitostí uvedených ve správním řádu  (§ 45 odst. 1 správního řádu) musí obsahovat doklad o dosaženém vzdělání, doklad o zaplacení správního poplatku a lékařský posudek. Za účelem posouzení bezúhonnosti si Český báňský úřad vyžádá váš výpis z evidence Rejstříku tresů. Jste-li zaměstnancem, je nutné také uvést adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce. 

Poté budete muset úspěšně absolvovat odborné školení, které je zakončené zkouškou. Terpve poté může být vydáno osvědčení o odboné způsobilosti. 

K podání žádosti lze využít tento formulář

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost lze zaslat na adresu

Český báňský úřad

Kozí 4

P.O.BOX 140

110 01 Praha 1 - Staré město. 

Budete-li žádost podávat osobně, lze ji podat na podatelně Českého báňského úřadu na téže adrese. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Služba je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo zachází s trhavinami, musí mít školení. Osvědčení vydá báňský úřad

Při těžbě či dobývání nerostů je často potřeba odstřelů pomocí pyrotechniky. Ti, kteří zacházejí s výbušninami a trhavinami (zde konkrétně pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2) potřebují školení a osvědčení o odborné způsobilosti

Pro získání osvědčení musíte být starší 18 let, mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, být plně svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý. A především musíte absolvovat školení a úspěšně složit zkoušku. 

Školení zajišťuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Českým báňským úřadem.  Trvá celkem 40 hodin a skládá se z teoretické a odborné části. Součástí zkoušky jsou písemný test, ústní a také praktická zkouška. 

Zkušební komise vám následně vydá protokol o výsledku zkoušky, který je nezbytným podkladem pro to, aby vám bylo vydáno osvědčení a mohl jste se věnovat výše zmíněným činnostem. Školení stojí 10 tisíc korun.  

Pokud máte o zkoušku zájem nebo ji vyžaduje váš zaměstnavatel, vyplňte formulář Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.  

Příslušné Formuláře jsou také na stránkách Státní báňské správy ČRNajdete zde i žádosti o oprávnění pyrotechnika, střelmistra či technického vedoucího odstřelů

Přihlášku lze podat u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze přihlášku poslat na adresu  podatelna@cuzzs.cz.   

V případě nejasností se obraťte buď na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo na Český báňský úřad, kde vám rovněž poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz

Související formuláře