Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

Hlavní informace o službě

S pyrotechnickými výrobky kategori F4, T2 a P2 mohou zacházet pouze osoby odborně způsobilé.  Osoba, která chce zacházet s těmito pyrotechnickými výrobky, musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti, kterým prokazuje svoji odbornou způsobilost.  

číst dále

Týká se vás to, pokud

Osvědčení o odborné způsobilosti budete potřebovat v případě, že chcete zacházet s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 nebo v případě, že chcete provozovat vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení, a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

Výstup služby

Výstupem služby je osvědčení o odborné způsobilosti.

Benefit služby

S osvědčením o odborné způsobilosti můžete nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 a provádět ohňostrojné práce. Osvědčení o odborné způsobilosti je také nezbytným předpokladem pro provozování vázané živnosti „Nákup, prodej, ničení, a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Tuto službu můžete řešity kdykoliv. Vzhledem k tomu, že je nutné absolvovat odborné školení, je vhodné začít službu řešit s dostatečným předstihem před zahájením činností, pro něž se odborná způsobilost vyžaduje.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro získání osvědčení o odborné způsobilosti musíte být starší 18 let, mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, být plně svéprávný, být bezúhonný a být zdravotně způsobilý. 

Zá bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s použitím nebo používáním výbušnin nebo pyrotechnických výrobků. Za účelem posouzení bezúhonnosti si Český báňský úřad vyžádá váš výpis z evidence Rejstříku tresů. 

Za tímto účelem se k získání osvědčení o odborné způsobilosti předkládá žádost, která kromě obecných náležitostí uvedených ve správním řádu  (§ 45 odst. 1 správního řádu) musí obsahovat doklad o dosaženém vzdělání, doklad o zaplacení správního poplatku a lékařský posudek. Jste-li zaměstnancem, je nutné také uvést adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce. Tyto dokumenty lz možné připojit jako elektronicky ověřené kopie.

Poté budete muset úspěšně absolvovat odborné školení, které je zakončené zkouškou. Terpve poté může být vydáno osvědčení o odboné způsobilosti. 

K podání žádosti lze využít tento formulář

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost lze podat u Českého báňského úřadu. Žádost můžete podat prostřednictvím datové schránky, agendového informačního systému státní báňské správy (AIS SBS) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost poslat na adresu podatelna@cbusbs.cz.

Český báňský úřad vydává osvědčení o odborné způsobilosti ve správním řízení. Na vyřízení žádosti je lhůta 30 dní. Vzhledem k tomu, že po podání žádosti budete muset absolvovat odborné školení zakončené zkouškou, bude po podání žádosti, pokud ta bude v pořádku, řízení přerušeno do doby, než úspěšně toto školení absolvujete.

Transakční portál

AIS SBS

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Služba je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.. Při úplném elektronickém podání činí poplatek 800 Kč.
 

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro získání osvědčení o odborné způsobilosti musíte být starší 18 let, mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,  být plně svéprávný, být bezúhonný a být zdravotně způsobilý. 

Zá bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s použitím nebo používáním výbušnin nebo pyrotechnických výrobků. Za účelem posouzení bezúhonnosti si Český báňský úřad vyžádá váš výpis z evidence Rejstříku tresů. 

Za tímto účelem se k získání osvědčení o odborné způsobilosti předkládá žádost, která kromě obecných náležitostí uvedených ve správním řádu  (§ 45 odst. 1 správního řádu) musí obsahovat doklad o dosaženém vzdělání, doklad o zaplacení správního poplatku a lékařský posudek. Jste-li zaměstnancem, je nutné také uvést adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce. 

Poté budete muset úspěšně absolvovat odborné školení, které je zakončené zkouškou. Terpve poté může být vydáno osvědčení o odboné způsobilosti. 

K podání žádosti lze využít tento formulář

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost lze zaslat na adresu Českého báňského úřadu,  Kozí 4, P.O.BOX 140, 110 01 Praha 1 - Staré město. 

Budete-li žádost podávat osobně, lze ji podat na podatelně Českého báňského úřadu na téže adrese. 

Český báňský úřad vydává osvědčení o odborné způsobilosti ve správním řízení. Na vyřízení žádosti je lhůta 30 dní. Vzhledem k tomu, že po podání žádosti budete muset absolvovat odborné školení zakončené zkouškou, bude po podání žádosti, pokud ta bude v pořádku, řízení přerušeno do doby, než úspěšně toto školení absolvujete.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Služba je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

český jazyk, slovenský jazyk

Datum kontroly

Poslední kontrola k 04.11.2020.

Pravidelné novinky e-mailem