Hlavní informace o službě

Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti, která spočívá ve zkoušení, revizi, opravě, montáži nebo obsluze vyhrazených technických zařízení, v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci. Jedná se o vyhrazená technická zařízení, která slouží výkonu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a pro nakládání s výbušninami.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou z členského Evropské unie nebo ze Švýcarské konfederace a zamýšlíte provádět v České republice činnost spočívající ve:

 • zkoušení,
 • revizi,
 • opravě,
 • montáži nebo
 • obsluze vyhrazených technických zařízení.

Jedná se o vyhrazená technická zařízení, která slouží výkonu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a pro nakládání s výbušninami.

Výstup služby

Osvědčení o odborné kvalifikaci

Benefit služby

Zajištění kvalifikovaného výkonu činnosti na vyhrazených technických zařízeních.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným prováděním činností na vyhrazených technických zařízeních. Lhůty pro vydání osvědčení se řídí správním řádem; je třeba také počítat s cca 2 měsíce dlouhou dobou pro ověření kvalifikace. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, která se připojuje k naskenované žádosti. Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v elektronické podobě:

 • doklad o bezúhonnosti,
 • doklad o zdravotní způsobilosti, 
 • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Elektronické aktivní formuláře nejsou.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání osvědčení se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro listinnou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, která se připojuje k žádosti v listinné podobě..Obsah žádosti se řídí správním řádem.

K žádosti se doloží v listinné podobě:

 • doklad o bezúhonnosti,
 • doklad o zdravotní způsobilosti, 
 • doklad o praxi.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báňský úřad se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla Českého báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Tištěné formuláře Český báňský úřad nevydává.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

The Czech Mining Authority does not issue printed forms.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 14.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kvalifikaci potvrdí cizincům Český báňský úřad

Mezi pravomoci Českého báňského úřadu (ČBÚ) patří i ověřování odborné kvalifikace osob z jiných států Evropské unie a Švýcarska, které se chtějí v Česku věnovat zkoušení, revizi, opravám, montáži nebo obsluze tzv. vyhrazených technických zařízení (používaných v hornictví).

Podrobnosti najdetezákoně č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Ověření kvalifikace trvá minimálně dva měsíce, žadatel z jiné země tedy musí podat žádost s dostatečným předstihem.

Službu může řešit elektronicky či osobně

K žádosti přikládá příslušnou dokumentaci, jejíž součástí jsou například doklady o bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a o praxi a za vydání osvědčení zaplatí 1000 korun.

Další podrobnosti najdete v paragrafu 8 a následujících ustanoveních zákona 250/2021 Sb.

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

 • hornickou činností,
 • požární ochranou v podzemí,
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. V případě nejasností se opět můžete obrátit na Český báňský úřad, kde vám rádi poskytnou další informace.