Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

Hlavní informace o službě

Notáři na žádost provádějí formou veřejné listiny osvědčení o určitých skutečnostech, například:

 • o předložení listiny;
 • o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva;
 • osvědčení o průběhu valných hromad obchodních společností;
 • o tom, že je někdo naživu;
 • o jiných skutkových dějích a stavu věcí;
 • o prohlášení;
 • výstupy z informačního systému veřejné správy;
 • autorizované konverze dokumentů.

Dále provádějí

a) vidimaci, tj. ověřování shody opisu listiny s originálem listiny;
b) legalizaci, tj. ověřování pravosti podpisu;
c) činnosti v oblasti obchodního práva: osvědčení rozhodnutí orgánů právnických osob a také průběhu valných hromad, schůzí a jednání jiných orgánů právnických osob a osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku.

Tyto jsou předmětem samostatných služeb.

Notáři mohou provádět i jiná osvědčení, než která jsou vyjmenovaná shora, splňují-li předmětná osvědčení pro jejich sepsání požadavky notářského řádu.

Osvědčení o tom, že notáři byla předložena listina a kdy se tak stalo, vyhotoví notář na předložené listině ve formě osvědčovací doložky, která obsahuje údaj o dni, měsíci a roku a případně i o hodině, kdy tato listina byla notáři předložena.

Notář osvědčí průběh valných hromad v notářském zápisu, v němž uvede místo a dobu konání valné hromady, zaznamená přijatá usnesení a z průběhu valné hromady vše, co je důležité pro posouzení řádného postupu jednání.

Osvědčení, že je někdo naživu, provede notář jen tehdy, je-li mu tato osoba osobně známa nebo zjistí-li její totožnost způsobem podle notářského řádu (z úředního průkazu nebo z prohlášení svědků totožnosti). Notářský zápis o tomto osvědčení musí též obsahovat údaj, že notář osobu, jíž se osvědčení týká, osobně viděl a dále den, měsíc, rok a hodinu, kdy se tak stalo.

Notář osvědčuje i jiné skutkové děje, například průběh slosování, splnění dluhu nebo předložení movitých věcí či stav nemovitých věcí, jakož i jiné děje a stavy věcí, jestliže s nimi mohou být spojeny právní následky nebo prokázány nároky před soudem a jestliže se skutkový děj odehrál v přítomnosti notáře nebo se notář přesvědčil o stavu věci.

Notář také osvědčuje prohlášení osob, mají-li s ním být spojeny právní následky.

Pokud jde o výstupy z informačních systémů veřejné správy, notář vydává zejména výpisy z obchodního rejstříku, výpisy ze živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Službu je možné využít, když potřebujete např.:

 • sepsat notářský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, o prohlášení, o předložení listiny atp.
 • vydat výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí.

Výstup služby

Výstupem je sepsání veřejné listiny – notářského zápisu o osvědčení. Dále může být výstupem např. vydání výpisů z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, provedení autorizované konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby a naopak.

Benefit služby

Získání veřejné listiny ve formě:

 • notářského zápisu osvědčujícího skutkový děj nebo stav věci
 • výpisu z informačního systému veřejné správy.

Veřejnou listinou můžete uplatňovat nebo prokazovat svá práva a nároky ve vztahu ke třetím osobám nebo úřadům, popřípadě způsobit jiné právní následky.

U veřejné listiny se předpokládá její pravost a pravdivost, pokud není prokázán opak.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoliv, není zde žádné časové omezení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

U notářských zápisů o osvědčení musíte především uvést informace o tom, co potřebujete osvědčit.

U autorizované konverze musíte předložit listinu v listinné podobě nebo elektronické podobě.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Můžete navštívit kteréhokoliv notáře v České republice.

Kontakty na jednotlivé notáře jsou dostupné v seznamu notářů na webových stránkách Notářské komory České republiky: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru

Objednání předem je nutné pouze při požadavku sepisu notářských zápisů o osvědčení.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Odměna notáře je určena na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

V případě notářských zápisů o ověření není cena jednotná, ale je určena procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. Výši vypočte notář podle notářského tarifu.

Odměna notáře za vydání výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z živnostenského rejstříku činí 50 Kč + DPH.

Odměna notáře včetně hotových výdajů za vydání jednoho výpisu z katastru nemovitostí činí 100 Kč + DPH.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Notářská komora České republiky
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/21729751
Datová schránka: kngai9t

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, případně jazyk, kterým hovoří konkrétní notář nebo jeho pracovník. Notářský zápis je však vždy vyhotoven v českém jazyce.

Poslední kontrola k 24.01.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Co vše podle zákona osvědčují notáři?

K práci notářů patří i osvědčování „právně významných skutečností“ jako předložení listiny, průběh valných hromad firem, výstupech z informačních systémů veřejné správy, o tom, že je někdo naživu a podobně.

Podrobnosti o notářských osvědčeních najdete v paragrafu 75 (a následujících) zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti.

Například u osvědčení průběhu valných hromad notář podle paragrafu 77 zákona:

a) osvědčí průběh valných hromad v notářském zápisu, v němž uvede místo a dobu konání valné hromady, zaznamená přijatá usnesení a dále z průběhu valné hromady vše, co je důležité pro posouzení řádného postupu jednání.

b) může vyzvat předsedu valné hromady a nejvýše další dvě zúčastněné osoby, aby notářský zápis podepsali.

Notáři provádějí také vidimaci (ověřování shody opisu listiny s jejím orginálem) či legalizaci (ověření pravosti podpisu)

Kdo a kdy využije tuto službu, si přečtěte v tomto textu na Businessinfo.cz.

Výstupem služby je sepsání veřejné listiny – notářského zápisu o osvědčení

Notář sepíše notářský zápis o osvědčení podle § 80h notářského řádu

A kolik notáři ze osvědčení zaplatíte? Odměna je určena na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., (notářský tarif).

V případě nejasností se obraťte na Notářskou komoru ČR, kde vám poskytnou další informace a kde najdete i seznam notářů.