Potvrzené kopie dokladu CITES

Hlavní informace o službě

Pokud po dovozu exemplářů ohrožených druhů živočichů a rostlin dovezených na základě povolení vydávaném v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) dojde u dovezené zásilky sestávající se z více exemplářů k jejímu rozdělení, musíte novým vlastníkům exemplářů předat úředně potvrzenou kopii dovozního povolení.

Potvrzené kopie dokladu CITES vám na základě žádosti vydá místně příslušný krajský úřadv případě Prahy Magistrát hl. města Prahy.

Kopie dokladu CITES musí být vydány pro všechny exempláře dovezené v zásilce, originál dokladu CITES si příslušný úřad ponechává.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která na základě povolení CITES dovezla exempláře ohrožených druhů živočichů a rostlin a při jejich následném převodu dojde k rozdělení zásilky těchto dovezených exemplářů.

Výstup služby

Potvrzené kopie dokladů CITES

Benefit služby

Úředně potvrzené kopie dokladů CITES slouží jako doklad o povoleném dovozu exemplářů, tedy k prokázání jejich legálního původu pro jejich nové vlastníky. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud dojde k rozdělení zásilky exemplářů ohrožených druhů dovezených na základě povolení CITES při plánovaném převodu exemplářů jiným osobám.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K vydání potvrzených kopií dokladu CITES musíte podat žádost.

Žádost by měla obsahovat:

  • údaje prokazující totožnost žadatele (např. jméno, adresa, IČO apod.);
  • specifikaci žádosti, že žádáte o vydání potvrzených kopií dokladu CITES;
  • originál příslušného dokladu o dovozu.

K žádosti musíte rovněž přiložit doklad o zaplacení správního poplatku zaplaceného v souladu s položkou 61 bod 2 písm. c) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání potvrzených kopií dokladů CITES (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně místně příslušného krajského úřadu, v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy, nebo zaslat poštou na jeho adresu.

V případě fyzických osob nepodnikajících se místní příslušnost určuje podle místa trvalého pobytu, v případě fyzických osob podnikajících podle místa podnikání. U právnických osob je místní příslušnost určena podle místa sídla nebo místa sídla organizační složky.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání jedné potvrzené kopie dokladu CITES musíte zaplatit poplatek 30,- Kč.  

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 2 písm. c) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 22.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ke každé zásilce potřebujete kopii originálního dokladu 

Ten, kdo chce dovážet do Česka ohrožené rostliny a živočichy, potřebuje k tomu nezbytná povolení. Obchodovat s ohroženými druhy není umožněno každému a export i import se řídí přísnými pravidly.  

Pokud potvrzení CITES získáte a jste k dovozu oprávněn, často při importu dochází k rozdělení zásilky, která obsahuje více exemplářů. Pak ovšem musíte novým vlastníkům exemplářů (u každé zásilky zvlášť) předat úředně potvrzenou kopii dovozního povolení.  

Mnohé žádosti CITES jsou zpoplatněny. Ceník na stránkách MŽP 

A platí se také za vydání kopie. V tomto případě za jednu kopii zaplatíte poplatek 30 korun a vydá vám ji místně příslušný krajský úřad (v případě Prahy magistrát). 

Poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 2 písm. c) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Ministerstvo a krajské úřady vedou evidenci žadatelů o doklad CITES v rámci centrální databáze povolení, potvrzení a registračních listů pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři. Existuje i databáze přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu, kterou spravuje ministerstvo podle paragrafu 35 zákona 100/2004 Sb. 

Evidence žadatelů obsahuje: 

  • jméno, příjmení, adresu a datum narození žadatele, je-li fyzickou osobou nepodnikající 
  • obchodní firmu, sídlo a IČO žadatele, je-li fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou 
  • telefon, e-mail žadatele 

K vydání potvrzených kopií dokladu CITES musíte podat žádost. 

Žádost obsahuje: 

  • údaje prokazující totožnost žadatele (viz výše) 
  • specifikaci žádosti, že žádáte o vydání potvrzených kopií dokladu CITES 
  • originál dokladu o dovozu 

Podrobnosti k podání žádosti na místně příslušný krajský úřad