Výjimka ze zákazu obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin (exempláře CITES)

Hlavní informace o službě

Nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů ohrožených druhů zařazených do přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 je zakázáno.

Pokud hodláte komerčně nakládat s exempláři ohrožených druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 v rámci Evropské unie, potřebujete potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností.

Potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vám na základě žádosti může vydat místně příslušný krajský úřad, v případě Prahy Magistrát hl. města Prahy.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá v rámci Evropské unie komerčně nakládat s exemplářem druhu z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Výstup služby

Potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností.

Benefit služby

Na základě potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností je vám umožněno komerční nakládání s exemplářem druhu z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, včetně možnosti jeho prodeje. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud máte v plánu jakékoliv komerční využití exempláře ohroženého druhu z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 zahrnující veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje je třeba si v předstihu zařídit potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností na základě žádosti podané místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností musí obsahovat:

• vyplněný formulář Žádosti – viz elektronický formulář žádosti;

• doklad o původu exempláře (např. povolení k jeho dovozu z třetí země);

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů, není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře;

doklad o povolení držení, chovu v zajetí nebo pěstování pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu podle zákona č. 114/1992 Sb., nebo ptákem druhu, který volně žije na území členských států Evropské unie;

K žádosti musíte rovněž přiložit doklad o zaplacení správního poplatku zaplaceného v souladu s položkou 61 bod 1 písm. h) a i) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost vyplňte a spolu se všemi přílohami ji odešlete místně příslušnému krajskému úřadu nebo v případě Prahy Magistrátu hl. města Prahy buď:

  • datovou schránkou 
  • nebo emailem na podatelnu příslušného úřadu. Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

V případě fyzických osob nepodnikajích se místní příslušnost určuje podle místra trvalého pobytu, v případě fyzických osob podnikajících podle místa podnikání. U právnických osob je místní příslušnost určena podle místa sídla nebo místa sídla organizační složky.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností musíte zaplatit poplatek 100,- Kč za každý exemplář, pokud žádáte o vydání potvrzení pro 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin.

Pokud žádáte o vydání potvrzení výjimce ze zákazu obchodních činností pro více než 20 exemplářů CITES, musíte zaplatit poplatek 2000,- Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. h) a i) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Vydávající úřad přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku, s výjimkou případu, kdy písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností musí obsahovat:

  • vyplněný formulář Žádosti – viz formulář žádosti;
  • doklad o původu exempláře (např. povolení k jeho dovozu z třetí země);
  • registrační list u povinně registrovaných exemplářů, není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře;
  • doklad o povolení držení, chovu v zajetí nebo pěstování pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu podle zákona č. 114/1992 Sb., nebo ptákem druhu, který volně žije na území členských států Evropské unie;

K žádosti musíte rovněž přiložit doklad o zaplacení správního poplatku zaplaceného v souladu s položkou 61 bod 1 písm. h) a i) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně místně příslušného krajského úřadu, v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy, nebo zaslat poštou na jeho adresu.

V případě fyzických osob nepodnikajích se místní příslušnost určuje podle místra trvalého pobytu, v případě fyzických osob podnikajících podle místa podnikání. U právnických osob je místní příslušnost určena podle místa sídla nebo místa sídla organizační složky.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností musíte zaplatit poplatek 100,- Kč za každý exemplář, pokud žádáte o vydání potvrzení pro 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin.

Pokud žádáte o vydání potvrzení výjimce ze zákazu obchodních činností pro více než 20 exemplářů CITES, musíte zaplatit poplatek 2000,- Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. h) a i) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Vydávající úřad přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku, s výjimkou případu, kdy písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 12.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete obchodovat nebo vystavovat ohrožené druhy? Potřebujete výjimku

Pokud chcete nakupovat nebo prodávat zástupce ohrožených druhů CITES (rostliny i živočichy), veřejně vystavovat jejich exempláře nebo je „nabývat pro obchodní účely“, potřebujete výjimku ze zákazu obchodních činností a potvrzení o ní.

Obchodovat s ohroženými druhy zařazenými do přílohy A směrnice (nařízení) Rady (ES) č. 338/97 je totiž za běžných okolností zakázáno.

CITES je úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Potvrzení o výjimce ze zákazu vám na základě žádosti může vydat místně příslušný krajský úřad či Magistrát hl. města Prahy.

Úřady vyřizují žádost zhruba za 30 až 60 dní.

Mnohé žádosti CITES včetně této jsou zpoplatněny. Ceník na stránkách MŽP.

  • přijetí žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností – 100 Kč za jeden exemplář
  • pokud jde o více než 20 exemplářů CITES, musíte zaplatit 2000 korun (dále i bez ohledu na přesný počet)

Poplatek, který zaplatíte MŽP na účet 19-7628001/0710, variabilní symbol 631, je v souladu s položkou 61 bod 2 písm. c) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Podrobnosti k vyřízení žádosti

Podrobnější informace vám sdělí na Ministerstvu životního prostředí ČR, které je „orgánem veřejné moci“ zodpovědným za službu.