Potvrzení o zpětném vývozu (reexport CITES permit)

Hlavní informace o službě

Pokud hodláte do třetí země (mimo EU) zpětně vyvézt exemplář dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejícího práva EU, musíte mít k tomuto vývozu potvrzení o zpětném vývozu. Zpětným vývozem se myslí vývoz exempláře, který byl předtím do EU přivezen z třetí země (ze státu mimo EU). Náležitosti k intrakomunitárnímu obchodu (uvnitř EU) s exempláři CITES naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí k CITES

Potvrzení o zpětném vývozu Vám na základě žádosti může vydat Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá mimo EU zpětně vyvézt exemplář CITES.

Výstup služby

Potvrzení o zpětném vývozu exemplářů CITES

Benefit služby

Na základě potvrzení o zpětném vývozu je umožněn zpětný vývoz exemplářů CITES do třetích zemí (mimo Evropskou unii).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud máte v plánu zpětně vyvézt exempláře CITES do třetích zemí, je třeba si v předstihu zařídit potvrzení o zpětném vývozu na základě žádosti podané Ministerstvu životního prostředí.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání potvrzení o zpětném vývozu musíte podat žádost, kterou lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Registru CITES.

Žádost o vydání potvrzení o zpětném vývozu musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2), v systému Registru CITES se vyplní elektronicky a následně převedou do pdf;

• doklad o původu vyváženého exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu);

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu;

• doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost vyplňte prostřednictvím Registru CITES a spolu se všemi přílohami ji odešlete buď:

  • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
  • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu exemplářů musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.


Pokud o potvrzení o zpětném vývozu žádáte opakovaně, přidělí vám oddělení CITES ministerstva k variabilnímu symbolu 631 vaše rozlišovací číslo.

Pokud o potvrzení o zpětném vývozu nežádáte opakovaně, vyplňte, prosím, variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Poplatek nemusíte hradit, pokud písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4.Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání potvrzení o zpětném vývozu musíte podat žádost, obsahující:

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2);

• doklad o původu vyváženého exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu);

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu;

• doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - viz Informace oplacení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu exemplářů musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.


Pokud o potvrzení o zpětném vývozu žádáte opakovaně, přidělí vám oddělení CITES ministerstva k variabilnímu symbolu 631 vaše rozlišovací číslo.

Pokud o potvrzení o zpětném vývozu nežádáte opakovaně, vyplňte, prosím, variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Poplatek nemusíte hradit, pokud písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4.Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání potvrzení o zpětném vývozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 08.04.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Vyvážíte ohrožené druhy pořízené ze třetí země? Potřebujete povolení k reexportu

Ti, kdo zpětně exportují do třetích zemí (státy mimo EU) exempláře ohrožených druhů, musejí mít speciální povolení o zpětném vývozu.

Příklad: Byl-li exemplář vzácného živočicha původně dovezen z jihoamerického Peru a vy jej následně hodláte vyvézt například do Číny, týká se vás právě tento permit. Co přesně znamená zpětný vývoz?

Obchodovat s ohroženými druhy není umožněno každému a obchod (import i export) se řídí přísnými pravidly. Potvrzení o zpětném vývozu vám na základě vaší žádosti může vydat ministerstvo životního prostředí.

K získání povolení musíte podat žádost. Můžete ji vyplnit elektronicky prostřednictvím registru CITES. Případně ji můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí (MŽP), nebo zaslat poštou na adresu úřadu, který sídlí v Praze ve Vršovické ulici 65. Podatelna se nachází na stejné adrese. 

Žádost je až na výjimky zpoplatněna (v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb). Bez zaplacení poplatku 1000 korun MŽP vaši žádost nepřijme.

Další podrobnosti vám případně sdělí přímo na Ministerstvu životního prostředí ČR