Hlavní informace o službě

U zařízení nebo ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo u bezpečnostního, ovládacího a regulačního přístroje, který je určen k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale je nutný pro bezpečné fungování výrobků výše uvedených nebo k jejich fungování přispívá, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, je-li to v zájmu bezpečnosti,  v odůvodněných případech povolit jejich dodání na trh nebo uvedení do provozu na území České republiky, aniž by v takovém případě bylo provedeno posouzení shody, které se jinak pro jejich dodání na trh nebo uvedení do provozu vyžaduje (§ 48c zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste výrobce nebo dovozce uvedených zařízení, které hodláte dodat na trh nebo uvést do provozu, aniž by u nich bylo provedeno posouzení shody.

Výstup služby

Výstupem služby je povolení, na základě něhož mohou být uvedená zařízení dodána na trh nebo uvedena do provozu.

Benefit služby

Na základě získaného povolení od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví můžete dodat na trh nebo uvést do provozu uvedené zařízení, u něhož by jinak muselo dojít k posouzení shody.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je nutné řešit před dodáním uvedeného zařízení na trh nebo před jeho uvedením do provozu.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává povolení v rámci správního řízení. V takovém případě se v řízení postupuje podle správního řádu.  Správní řízení počíná podáním úplné žádosti. K vyřízení žádosti správní řád stanovuje lhůtu 30 dnů. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání povolení je nutné doručit odůvodněnou žádost, která musí mít náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 správního řádu. Žádost se sepisuje volnou formou.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost lze podat u Úřadu pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost poslat na adresu podatelna@unmz.cz. Identifikátor datové schránky: zdkaa2i.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K  získání povolení je nutné doručit odůvodněnou žádost, která musí mít náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 správního řádu. Žádost se sepisuje volnou formou.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Na Žertvách 132/24

180 00 Praha 8

nebo osobně na podatelně tohoto úřadu na adrese dočasného pracoviště.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: zdkaa2i

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Není-li pro uvedené zařízení uděleno povolení Úřadu, dopadají na takové  zařízení pro jeho dodání na trh nebo uvedení do provozu požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb. a příslušným nařízením vlády k jeho provedení. Je-li takové zařízení dodáno na trh nebo uvedeno do provozu, aniž by tyto požadavky byly splněny, může Česká obchodní inspekce jako dozorový orgán přistoupit k postupu podle § 49 zákona č. 90/2016 Sb.

Jednací jazyk

český jazyk

Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

ÚNMZ dává zelenou výrobcům či importérům tlakových zařízení používaných v nebezpečném prostředí

Výrobci nebo dovozci zařízení nebo ochranných systémů určených k použití v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu potřebují pro dodání výrobků na tuzemský trh řadu povolení.

Podobná zařízení a systémy najdeme tam, kde může dojít k výbuchu – na plošinách pro těžbu ropy a plynu, v petrochemických závodech, v dolech a dokonce i v mlýnech na mouku (částečky mouky ve vzduchu jsou vysoce hořlavé).

Povolení vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

V některých případech (je-li to v zájmu bezpečnosti) může úřad povolit jejich dodání na trh nebo uvedení do provozu na území ČR, aniž by prošly takzvaným posouzením shody. To je přitom ve většině případů požadováno.

K získání povolení je nutné doručit úřadu odůvodněnou žádost, která musí mít náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 správního řádu. Žádost se sepisuje volnou formou.

Pokud povolení nezískáte, a přesto se zmíněnými systémy obchodujete/uvádíte je na trh nebo do provozu, hrozí vám kontrola a postih od České obchodní inspekce podle § 49 zákona č. 90/2016 Sb.

Žádost lze poslat poštou na adresu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1., nebo osobně doručit na podatelnu úřadu. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává povolení v rámci správního řízení. V takovém případě se v řízení postupuje podle správního řádu.  Správní řízení počíná podáním úplné žádosti. K vyřízení správní řád stanovuje lhůtu 30 dnů. 

ÚNMZ vydává povolení v rámci správního řízení. K vyřízení žádosti správní řád stanovuje lhůtu 30 dnů. V případě nejasností se obraťte přímo na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Datová schránka ÚNMZ: zdkaa2i