Hlavní informace o službě

Likvidaci průzkumných důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad (jako hornickou činnost).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která zamýšlí provádět likvidaci průzkumných důlních děl. 

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení likvidace průzkumných důlních děl.

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, že těžební organizace hodlá provést likvidaci průzkumných důlních děl; lhůty stanoví správní řád a zákon o hornické činnosti.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou dokumentaci pro likvidaci průzkumných důlních děl (zejména mapy, popisy cílů činnosti, popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl atd.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (Pro žádost o povolení likvidace průzkumných důlních děl lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro běžnou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít v listinné podobě dokumentaci pro likvidaci průzkumných důlních děl (zejména mapy, popisy cílů činnosti, popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl atd.).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  (Pro žádost o povolení likvidace průzkumných důlních děl lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 06.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

K likvidaci šachtic a komínů uděluje povolení obvodní ČBÚ

Také k likvidaci průzkumných důlních děl je potřeba povolení příslušného obvodního báňského úřadu.

Podle vyhlášky č. 52/1997 Sb. patří průzkumná důlní mezi důlní díla hlavní. Jde o šachtice a komíny. Mezi hlavní důlní díla patří také díla otvírková(jámy, štoly), větrací, odvodňovací, těžební a záchranné vrty. Hlavním důlním dílem nejsou vyhledávací a průzkumné vrty.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.