Hlavní informace o službě

Obvodní báňské úřady povolují likvidaci starých důlních děl. Starým důlním dílem se rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste hornickou organizací, která se zabývá likvidací starých důlních děl.

Výstup služby

Povolení likvidace starého důlního díla

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti před negativními projevy starých důlních děl. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoliv nastane potřeba provést likvidaci starého důlního díla.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro vyřízení je třeba podat žádost v elektronické podobě, k níž je třeba připojit naskenovanou dokumentaci, zejména:  

  • popisy starých důlních děl,
  • způsob likvidace,
  • popisy opatření k zajištění bezpečnosti, 
  • mapy,
  • výkresovou  dokumentaci.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS . Pro žádost o povolení likvidace starého důlního díla lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti.

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci, zejména:  

  • popisy starých důlních děl,
  • způsob likvidace,
  • popisy opatření k zajištění bezpečnosti, 
  • mapy,
  • výkresovou  dokumentaci.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  Pro žádost o povolení likvidace starých důlních děl lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení hornické činnosti.

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 26.04.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo a kdy povoluje likvidaci starých dolů a lomů?

Také likvidaci starých důlních děl (dolů a lomů, jejichž původní majitel či provozovatel nejsou známi nebo neexistují) povolují místně příslušné obvodní báňské úřady.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Problematiku starých důlních děl řeší paragraf 35 horního zákona a paragraf 13 zákona 61/1988 Sb.

Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem zabezpečí v nezbytně nutném rozsahu ministerstvo životního prostředí České republiky.

Pokud jste hornickou organizací, která se likvidací starých důlních děl zabývá, musíte požádat o povolení k likvidaci opuštěného lomu či dolu a zaplatit poplatek 1500 korun.

V případě nejasností se obraťte na příslušný orgán veřejné moci (Český báňský úřad).

Český báňský úřad (organizační struktura, úřední hodiny, kontakty, informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)