Hlavní informace o službě

Likvidaci hlavních důlních děl a lomů u ložisek nevyhrazených nerostů povoluje obvodní báňský úřad. Bez povolení nesmí být práce zahájeny. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která ukončila trvale těžbu ložiska nevyhrazeného nerostu, popř. zamýšlí trvale ukončit dobývání takového ložiska.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení likvidace lomu nebo dolu

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, kdy dochází k trvalému ukončení těžební činnosti na ložisku nevyhrazeného nerostu (zpravidla nejpozději tři měsíce před plánovaným ukončením těžby).

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci (zejména plán likvidace pro ložisko nevyhrazeného nerostu, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (Pro žádost o povolení likvidace u nevyhrazených nerostů lze využít formulář žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci v listinné podobě (zejména plán likvidace u ložiska nevyhrazeného nerostu, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.). 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  (Pro žádost o povolení likvidace u nevyhrazených nerostů lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 03.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Začínáte těžit nevyhrazené nerosty? Co vás čeká a nemine

Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povoluje těžařům příslušný obvodní báňský úřad. Co jsou vyhrazené nerosty přesně definuje zákon, ostatní jsou právě nerosty nevyhrazené (viz níže).

V případě pochybností rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Rozdělení na vyhrazené a nevyhrazené nerosty najdete v paragrafu 3 horního zákona (č. 44/1998 Sb.)

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.