Hlavní informace o službě

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu povoluje obvodní báňský úřad; jedná se o ložiska těch nerostů, které nejsou zákonem označeny za nerosty výhrazené.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která zamýšlí dobývat ložisko nevyhrazeného nerostu.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení dobývání

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu o dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, zpravidla však nejpozději tři měsíce před plánovaným zahájením těžby. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci (zejména plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu, doklad o vyřešení střetu zájmů , územní rozhodnutí apod.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (Pro žádost o povolení dobývání ložiska nevyhrazených nerostů lze využít formulář žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci v listinné podobě (zejména plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu, doklad o vyřešení střetu zájmů, územní rozhodnutí apod.). 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  (Pro žádost o povolení dobývání nevyhrazených nerostů lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč. 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 03.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete dobývat nevyhrazené nerosty? Obraťte se na obvodní báňský úřad

Pokud těžaři chtějí těžit takzvané nevyhrazené nerosty, potřebují k tomu povolení místně příslušného obvodního báňského úřadu.

Nevyhrazené nerosty jsou ty, které nejsou v zákoně přímo vyjmenovány jako vyhrazené

V případě pochybností, zda jde o ložisko vyhrazeného nebo nevyhrazeného nerostu, rozhodují příslušná ministerstva vlády.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Těžaři musejí službu řešit nejpozději tři měsíce před plánovaným zahájením těžby a za vydání povolení zaplatí správní poplatek 1500 korun

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci. Žádost je možné podat i elektronicky

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.