Hlavní informace o službě

K tranzitu výbušnin rpo civilní použití  přes území České republiky se vyžaduje povolení, které může - na základě ždáosti - vydat Český báňský úřad. Žádost o povolení k tranzitu výbušnin přes území České republiky podává organizace, která je oprávněna nakládat s výbušninami podle zákona o hornické činnosti.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací ve smyslu předpisů horního práva, která zamýšlí provádět tranzit výbušnin pro civilní použití přes území České republiky.

Výstup služby

Povolení k tranzitu výbušnin

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným tranzitem výbušnin. Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí správním řádem.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, které se připojuje k žádosti. 

Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede:

 • své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, 
 • identifikační údaje příjemce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, 
 • identifikační údaje dodavatele výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, 
 • předpokládané datum a trasu tranzitu výbušnin, údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České republiky,
 • požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat, 
 • množství výbušnin, které mají být přepravovány, 
 • úplný popis výbušniny.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně tranzitu výbušnin) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro osobní nebo poštovní komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, které se připojuje k žádosti. 

Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede:

 • své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, 
 • identifikační údaje příjemce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, 
 • identifikační údaje dodavatele výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, 
 • předpokládané datum a trasu tranzitu výbušnin, údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České republiky,
 • požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat, 
 • množství výbušnin, které mají být přepravovány, 
 • úplný popis výbušniny.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báňský úřad se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla Českého báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně tranzitu výbušnin) lze využít vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoprávněný tranzit výbušnin hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk 

Poslední kontrola k 03.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete převážet nebezpečné výbušniny? Obraťte se na obvodní báňský úřad

Pouze ti, kteří jsou oprávněni nakládat s výbušninami podle zákona o hornické činnosti, podávají žádost o povolení k tranzitu výbušnin.

Celou problematiku nakládání s výbušninami shrnují paragrafy 21 – 36 zákona 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě

Další podrobnosti najdetezákoně 83/2013 Sb. o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Službu můžete řešit elektronicky či osobně

 • K žádosti přikládáte příslušnou dokumentaci, jejíž součástí jsou například požadovaná doba, na kterou se má povolení vydat, množství výbušnin, které mají být přepravovány a úplný popis výbušniny
 • Žádost o povolení tranzitu výbušnin

ČBÚ také povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

V případě nejasností se opět můžete obrátit na Český báňský úřad, kde vám rádi poskytnou další informace.