Hlavní informace o službě

Typy vybraných důlních pomůcek musí být před prvním použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským úřadem. Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví, které vybrané důlní pomůcky podléhají pravidelným zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací, která zamýšlí požádat o první použití nového typu vybrané důlní pomůcky v podzemí.

Výstup služby

Povolení k použití

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě potřeby uvést do užívání v podzemí nový druh pomůcky.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), anebo učinit elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem. 

K žádosti se připojí naskenovaný popis druhu pomůcky a také naskenovaný popis podmínek, ve kterých má být nový druh pomůcky poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek 500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě.

K žádosti se v listinné podobě připojí popis nového druhu pomůcky a také popis podmínek, ve kterých má být nový druh pomůcky poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Podání k Českému báňskému úřadu je možno činit poštou na jeho adresu, osobně na podatelně nebo ústně do protokolu v jeho sídle.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek 500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za používání nepovoleného druhu pomůcky v podzemí lze uložit pokutu do výše 1 milionu Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 30.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Co jsou důlní pomůcky? A kdo povoluje jejich používání v podzemí

Povolení úřadů potřebují těžaři také před prvním použitím vybraných důlních pomůcek v podzemí. Opět jej uděluje Český báňský úřad.

Legislativa nerozlišuje mezi důlními pomůckami, zařízeními a stroji. Jejich využívání na základě povolení ČBÚ upravuje vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních (č. 73/2002 Sb.)  

Mezi tyto pomůcky nicméně patří například lutnové ventilátory, dýchací a sebezáchranné přístroje, osobní svítidla či detektory pro zjišťování přítomnosti plynu.

Žádost o povolení předkládá organizace, která zamýšlí požádat o první použití vybrané pomůcky v podzemí, a adresuje ji přímo ČBÚ.

Cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu pomůcek obecně.

Speciální formuláře neexistují. K vyřízení je třeba podat na ČBÚ naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem, nebo osobně doručit listinnou žádost. 

Český báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení, pokud nenařídí ověřovací provoz podle § 5.

Pozor! Za používání nepovoleného druhu pomůcky v podzemí můžete dostat až pokutu 1 milion korun.

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.