Hlavní informace o službě

K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin pro civilní použití se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje na základě žádosti Český báňský úřad. Žádost o povolení k vývozu výbušnin z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin podává vývozce nebo dovozce, který je oprávněn nakládat s výbušninami podle zákona o hornické činnosti.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste dovozcem nebo vývozcem výbušnin pro civilní použití. 

Výstup služby

Povolení k vývozu

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným vývozem výbušnin. Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí správním řádem.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, které se připojuje k žádosti. 

Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede:

 • své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • název nebo obchodní firmu a sídlo dodavatele a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, a účel, místo použití a místo skladování výbušnin,
 • identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 •  způsob vývozu výbušnin a trasu přepravy výbušnin,
 •  předpokládané datum vývozu výbušnin,
 •  požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat,
 •  úplný popis výbušniny,
 •  množství výbušnin, které mají být vyvezeny.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně vývozu výbušnin) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro osobní nebo poštovní komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, které se připojuje k žádosti. 

Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede:

 • své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • název nebo obchodní firmu a sídlo dodavatele a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, a účel, místo použití a místo skladování výbušnin,
 • identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 •  způsob vývozu výbušnin a trasu přepravy výbušnin,
 •  předpokládané datum vývozu výbušnin,
 •  požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat,
 •  úplný popis výbušniny,
 •  množství výbušnin, které mají být vyvezeny.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báňský úřad se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla Českého báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně vývozu výbušnin) lze využít vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoprávněný vývoz výbušnin hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk 

Poslední kontrola k 03.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Vyvážíte nebo dovážíte výbušniny. Obraťte se na báňský úřad

K exportu a importu výbušnin pro civilní použití se vyžaduje povolení. Povolení vám na základě žádosti vydá Český báňský úřad za správní poplatek 500 korun.

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Službu můžete řešit elektronicky či osobně

 • K žádosti přikládáte příslušnou dokumentaci, jejíž součástí jsou napříkladzpůsob vývozu výbušnin a trasu přepravy výbušnin, předpokládané datum vývozu, požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat, úplný popis výbušniny, množství výbušnin, které mají být vyvezeny
 • Podrobnosti na Businessinfo. cz

ČBÚ také povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

Bližší podmínky pro použití výbušnin v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí, jejich vlastnosti a přezkušování vlastností těchto výbušnin stanoví Vyhláška 293 ze dne 28. srpna 2003.

V případě nejasností se opět můžete obrátit na Český báňský úřad, kde vám rádi poskytnou další informace.