Hlavní informace o službě

Obvodní báňské úřady povolují zvláštní zásahy do zemské kůry. 

Zvláštní zásahy do zemské kůry se týkají zařízení pro

 • uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a kapalin) 
 • ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech,
 • průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch,
 • ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelským subjektem, který zamýšlí provozovat nebo již provozuje zařízení sloužící zvláštním zásahům do zemské kůry.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení zvláštního zásahu do zemské kůry

Benefit služby

Umožnění zvláštního zásahu do zemské kůry (které je významné hlavně v oblasti energetiky nebo nakládání s odpady).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu na provedení zvláštního zásahu do zemské kůry.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro vyřízení je třeba podat žádost v elektronické podobě, k níž musí být připojena dokumentace, zejména:

 • popis účelu zvláštního zásahu do zemské kůry,
 • vyhodnocení průzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území a jeho geologické stavby k využití pro uvažovaný účel,
 • popis zajištění podmínek a omezení vyplývajících z rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,
 • popis rozsahu, členění a časového sledu plánovaných prací,
 • mapa povrchové situace, 
 • mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl,
 • charakteristické řezy dotčené oblasti.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (pro žádost o povolení zvláštních zásahů lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost, k níž musí být připojena dokumentace, zejména:

 • popis účelu zvláštního zásahu do zemské kůry,
 • vyhodnocení průzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území a jeho geologické stavby k využití pro uvažovaný účel,
 • popis zajištění podmínek a omezení vyplývajících z rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,
 • popis rozsahu, členění a časového sledu plánovaných prací,
 • mapa povrchové situace, 
 • mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl,
 • charakteristické řezy dotčené oblasti.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  Pro žádost o povolení zvláštních zásahů lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení hornické činnosti.

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 26.04.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Co jsou zásahy do zemské kůry? Musí vám je povolit báňský úřad

Zvláštními zásahy do zemské kůry se podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) rozumí zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro uskladňování plynů a kapalin v podzemí, ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorách, průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry či ukládání CO2 do horninových struktur.

Podrobné informace najdete v paragrafu 34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Tyto zásahy povolují obvodní báňské úřady. Povolení potřebují všichni, kdo výše zmíněná zařízení chtějí provozovat nebo je již provozují.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

K žádosti o povolení musí být připojena příslušná dokumentace, a to velmi podrobná (viz níže). I v tomto případě za vydání povolení zaplatíte 1500 korun.

Co přesně musí obsahovat žádost o povolení (podaná elektrponicky i osobně/poštou)?

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.