Přestupkové řízení u právnické osoby podnikající v ekologickém zemědělství

Hlavní informace o službě

Přestupkové řízení u právnické osoby a podnikající fyzické osoby je prováděno na základě zjištění, že došlo k porušení pravidel ekologického zemědělství.

(1) Jako právnická osoba se dopustíte přestupku když 

 • a) použijete osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál nezískaný ekologickým způsobem produkce, bez vydané výjimky od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,
 • b) nevedete záznamy o ekologické produkci (zásoby, účetní doklady, deník léčiv zvířat, apod.)
 • c) nezpracujete nebo neuchováte popis hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních,
 • d) jako ekologický podnikatel neoznámíte ministerstvu změny týkající se pozemků na ekofarmě a ekofarmy,
 • e) používáte v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika, 
 • f) používáte vazné ustájení zvířat,
 • g) chováte stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit,
 • h) nezajistíte zvířatům kvalitní podmínky ustájení (například intenzita chovu),
 • i) nezajistíte při skladování jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů od jiných produktů neekologických,
 • j) neoddělíte produkci ekologických krmiv nebo potravin od jiných zpracovávaných krmiv nebo potravin,
 • k) nedodržíte pravidla přechodu na ekologickou produkci (například přechodné období konvenčních zvířat přivedených na farmu),
 • l) použijete při pěstování rostlin, chovu zvířat a při ekologické produkci potravin produkty a látky, které nejsou v ekologickém zemědělství povolené (například přípravky na ochranu rostlin),
 • m) nerozdělíte zřetelně zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržujete pozemky, zvířata a produkty určené k neekologické produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro ekologickou produkci,
 • n) použijete geneticky modifikované organismy nebo produkty získané z geneticky modifikovaných organismů, nebo
 • o) nesplníte jinou povinnost stanovenou legislativou.

(2) Jako právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustíte přestupku když 

 • a) odkazujete na ekologickou produkci, aniž by všechny složky produktu pocházely z ekologického zemědělství a bez řádné registrace a certifikace produktu,
 • b) dovezete ze třetí země produkt a uvedete ho na trh jako ekologický produkt, který ale nesplňuje podmínky ekologického zemědělství (nemá certifikát jako bio produkt),
 • c) nesplníte povinnost uloženou zvláštním opatřením podle stanoveného termínu.

číst dále

Výstup služby

Rozhodnutí o přestupcích

Způsob vyřízení

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v Popisu služby odstavec 2,

b) 250 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v Posipu služby odstavce 1 písm. l), m), n),

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v Posipu služby odstavce 1 písm. i), j) nebo k),

d) 70 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v Posipu služby odstavce 1 písm. e), f), g) nebo h),

e) 20 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v Posipu služby odstavce 1 písm. a), b), c), d) nebo o).

Pokutu je možné uhradit buď poštovní pouzkou nebo na bankovní účet Ministerstva zemědělství (19-1226001/0710).

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 28.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba