Přihlášení k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Hlavní informace o službě

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná u osob starších 18 let od 1. 1. 1996. K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (dále OSSZ) podle místa vašeho  trvalého pobytu, nebo podle místa hlášeného pobytu v ČR (jste-li cizinec). Jestliže nemáte trvalý ani hlášený pobyt na území ČR, musí přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění převzít kterákoliv OSSZ, na níž se obrátíte. Od 1. 1. 2012 je účast na dobrovolném důchodovém pojištění možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osoba starší 18 let a podal jste přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, zároveň se vaše účast na pojištění týká doby:

 • vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,
 • soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v České republice, případně v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je toto studium postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,
 • výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995, jste-li osobou v pracovním poměru, členem družstva, jestliže nejste v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonáváte pro družstvo práci, za kterou jste jím odměňován, nebo jste-li osobou samostatně výdělečně činnou,
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra,
 • činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
 • výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
 • pobytu v cizině, pokud jste následoval do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a zároveň nemáte příjem ze závislé činnosti nebo nejste osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou vykonávající obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byl váš manžel nebo registrovaný partner vyslán k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí (v takovém případě může hradit pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera). Dále je též účast možná po dobu vašeho pobytu v cizině, po kterou jste následoval svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.

Pojištění mohou být účastny též osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, aniž by se jejich účast na pojištění týkala některé z výše uvedené doby, tj. tzv. dobrovolné důchodové pojištění z nekvalifikovaného důvodu. Od 1. 2. 2018 je další podmínkou takovéto účasti na pojištění skutečnost, že doba účasti na českém důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti získaná přede dnem podání této přihlášky trvala aspoň 1 rok.

Výstup služby

Institut dobrovolné účasti na důchodovém pojištění umožňuje účast na pojištění zejména v případech, ve kterých není osoba účastna povinného důchodového pojištění.

Benefit služby

Benefitem je pobírání starobního důchodu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Dobrovolného důchodového pojištění můžete být účasten pouze, jste-li starší 18 let. Další časové podmínky se odvíjejí od důvodů pro dobrovolné důchodové pojištění (viz bod „Týká se vás to pokud“):

 • vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání je účast možná nejdříve od 1. 1. 1996. Přihlášku je možno podat v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, příp. kdykoliv v budoucnu. Zároveň je možno přihlásit se k tomuto typu pojištění zpětně a pojistné zaplatit i po podání žádosti o důchod, pro jehož nárok a výši mají být doplacené doby započteny.
 • u soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v České republice, případně v cizině, je účast možná nejdříve od 1. 1. 1996. Od 1. 1. 2010 lze podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, pokud se po dosažení věku 18 let soustavně připravujete na budoucí povolání tímto studiem. V období do 31. 12. 2009 je účast z tohoto kvalifikovaného důvodu možná jen poté, co uplynulo prvních šest let tohoto studia po dosažení 18. roku věku, neboť studium do uvedeného data se hodnotí jako náhradní doba pojištění přímo na základě zákona o důchodovém pojištění.
 • u výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995 platí, že za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.
 • u výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací je účast možná nejdříve od 1. 1. 2003 a pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.
 • u činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele je účast možná nejdříve od 1. 1. 2009 a výlučně po dobu výkonu této činnosti. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.
 • u výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, je účast možná nejdříve od 19. 9. 2009.
 • u pobytu v cizině, pokud jste následoval do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera, je účast možná od 1. 1. 2015. V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014 je účast možná též po dobu pobytu v cizině, po kterou jste následoval svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.

Osoby, které jsou dobrovolně účastny důchodového pojištění z jiného než některého z výše uvedených důvodů, tj. z tzv. nekvalifikovaného důvodu, mohou být tohoto pojištění účastny nejvýše po dobu 15 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 1 roku bezprostředně před tímto dnem.

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro využití této služby musíte podat přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění na předepsaném tiskopisu. Další doklady, které je nutno při podání přihlášky předložit, se odvíjejí od důvodů pro dobrovolné důchodové pojištění (viz bod „Týká se vás to pokud“):

 • u vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání není nutné předkládat žádné další dokumenty, okresní správa sociálního zabezpečení si požadované skutečnosti u příslušného úřadu práce sama ověří,
 • u soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole je nutno předložit potvrzení (doklad) o dobách trvání studia po 18. roce věku,
 • u výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995 je nutno předložit pracovní smlouvu (případně jiný doklad), z níž je nesporně patrný začátek a konec výdělečné činnosti v cizině. Je-li výdělečná činnost vykonávána v pracovním poměru, je nutno předložit prohlášení, případně doklad o tom, že uvedená činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
 • u výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací je nutno předložit smlouvu mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o výkonu této služby,
 • u činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele je nutno předložit doklad o trvání takové činnosti,
 • u výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, není nutné předkládat žádné další dokumenty,
 • u pobytu v cizině, pokud jste následoval do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera, je nutno předložit potvrzení zaměstnavatele, které prokáže výše uvedené skutečnosti o práci v zahraničí, a dále oddací list (doklad o registrovaném partnerství) prokazující trvání manželství (registrovaného partnerství) s osobou, která působí v zahraničí, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z tohoto titulu trvat. V případě dobrovolné účasti na důchodovém pojištění osoby po dobu pobytu v cizině, po kterou následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky, je nutno předložit potvrzení Ministerstva zahraničí České republiky o této skutečnosti a dále oddací list prokazující trvání manželství s osobou, která působí/působila v diplomatických službách České republiky, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z tohoto titulu trvat.

Předepsaný tiskopis přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění je k dispozici na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění můžete na předepsaném tiskopisu spolu s případnými dalšími dokumenty zaslat:

 • datovou zprávou do datové schránky okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze do datové schránky Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně do datové schránky Městské správy sociálního zabezpečení, která je příslušná podle místa trvalého pobytu (popřípadě podle místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince),
 • datovou zprávou/e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny příslušné správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu (popřípadě podle místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince),
 • prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Tímto způsobem lze zaslat pouze ohlášku, nikoliv případné další dokumenty.

U osob, které nemají hlášený pobyt na území České republiky, převezme přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení, na níž se osoba s trvalým bydlištěm v cizině obrátí.

Adresy elektronických podatelen a ID datových schránek jednotlivých správ sociálního zabezpečení naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolné na účasti důchodového pojištění 28%.

2. krok

Nedisponuje-li příslušná správa sociálního zabezpečení skutečnostmi, které jsou rozhodné pro posouzení přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, můžete být vyzván k jejich předložení. Povinností je vyhovět této výzvě do 8 dnů ode dne jejího doručení. Doložení těchto skutečností můžete učinit  zasláním datovou zprávou do datové schránky této okresní správy sociálního zabezpečení či datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu její elektronické podatelny.

3. krok

Jakmile má příslušná okresní správa sociálního zabezpečení všechny potřebné doklady, posoudí splnění zákonných podmínek pro dobrovolnou účast na důchodovém pojištění.

 • Pokud podmínky splníte, obdržíte od okresní správy sociálního zabezpečení písemnou informaci o přiděleném variabilním symbole, čísle účtu pro placení pojistného a minimální výši pojistného.

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28%.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %.

Pokud podmínky nesplníte, okresní správa sociálního zabezpečení rozhodne o tom, že účast na dobrovolném důchodovém pojištění na základě podané přihlášky nevznikla.

4. krok

Aby bylo možno hodnotit dobu vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, je třeba platit pojistné na toto pojištění alespoň v zákonem předepsané minimální výši.

Pojistné lze zaplatit i po dni podání žádosti o přiznání důchodu, pro jehož nárok a výši mají být doplácené doby započteny.

Pojistné za doby dobrovolného pojištění bez kvalifikovaného důvodu musí být zaplaceno příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 1 roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. Je-li pojistné zaplaceno po této lhůtě, pojištění nevzniklo a pojistné se považuje za přeplatek.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte podat přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění na předepsaném tiskopisu. Další doklady, které je nutno při podání přihlášky předložit, se odvíjejí od důvodů pro dobrovolné důchodové pojištění (viz bod „Týká se vás to pokud“):

 • u vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání není nutné předkládat žádné další dokumenty, okresní správa sociálního zabezpečení si požadované skutečnosti u příslušného úřadu práce sama ověří,
 • u soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole je nutno předložit potvrzení (doklad) o dobách trvání studia po 18. roce věku,
 • u výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995 je nutno předložit pracovní smlouvu (případně jiný doklad), z níž je nesporně patrný začátek a konec výdělečné činnosti v cizině. Je-li výdělečná činnost vykonávána v pracovním poměru, je nutno předložit prohlášení, případně doklad o tom, že uvedená činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
 • u výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací je nutno předložit smlouvu mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby,
 • u činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele je nutno předložit doklad o trvání takové činnosti,
 • u výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, není nutno předkládat žádné další dokumenty,
 • u pobytu v cizině, pokud jste následoval do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera, je nutno předložit potvrzení zaměstnavatele, které prokáže výše uvedené skutečnosti o práci v zahraničí a dále oddací list (doklad o registrovaném partnerství) prokazující trvání manželství (registrovaného partnerství) s osobou, která působí v zahraničí, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z tohoto titulu trvat. V případě účasti osoby po dobu pobytu v cizině, po kterou následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky, je nutno předložit potvrzení Ministerstva zahraničí České republiky o této skutečnosti a dále oddací list prokazující trvání manželství s osobou, která působí/působila v diplomatických službách České republiky, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z tohoto titulu trvat.

Předepsaný tiskopis přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo ho nalezete na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění na předepsaném tiskopisu spolu s případnými dalšími dokumenty můžete:

 • osobně podat u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení, která je příslušná podle místa trvalého pobytu (popřípadě podle místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince),
 • poštou zaslat přímo na adresu příslušné správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu (popřípadě podle místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince).

U osob, které nemají hlášený pobyt na území České republiky, musí přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění převzít kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení, na níž se osoba s trvalým bydlištěm v cizině obrá

Kontakty na jednotlivé správy sociálního zabezpečení naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolné na účasti důchodového pojištění 28%.

2. krok

Nedisponuje-li příslušná správa sociálního zabezpečení skutečnostmi, které jsou rozhodné pro posouzení přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, můžete být vyzván k jejich předložení. Povinností je vyhovět této výzvě do 8 dnů ode dne jejího doručení. Doložení těchto skutečností můžete učinit buďto osobně na okresní správě sociálního zabezpečení, která vám výzvu zaslala, nebo zasláním poštou na adresu této příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

3. krok

Jakmile má příslušná okresní správa sociálního zabezpečení všechny potřebné doklady, posoudí splnění zákonných podmínek pro dobrovolnou účast na důchodovém pojištění.

 • Pokud podmínky splníte, obdržíte od okresní správy sociálního zabezpečení písemnou informaci o přiděleném variabilním symbole, čísle účtu pro placení pojistného a minimální výši pojistného.

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %.

 • Pokud podmínky nesplníte, okresní správa sociálního zabezpečení rozhodne o tom, že účast na dobrovolném důchodovém pojištění na základě podané přihlášky nevznikla.

4. krok

Aby bylo možno hodnotit dobu vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, je třeba platit pojistné na toto pojištění alespoň v zákonem předepsané minimální výši.

Pojistné lze zaplatit i po dni podání žádosti o přiznání důchodu, pro jehož nárok a výši mají být doplácené doby započteny.

Pojistné za doby dobrovolného pojištění bez kvalifikovaného důvodu musí být zaplaceno příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 1 roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. Je-li pojistné zaplaceno po této lhůtě, pojištění nevzniklo a pojistné se považuje za přeplatek.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese okresní správa sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 15.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Dobrovolná účast na pojištění vám zaručí vyšší penzi. Je ale omezená

Už 25 let si mohou lidé, kteří neplatí v České republice povinně důchodové pojištění, přispívat na penzi dobrovolně.

Jaké mohou být důvody dobrovolné účasti si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz případně na stránkách České správy sociálního zabezpečení

Dobrovolná účast je možná jen u občanů starších 18 let

Výhodou je pobírání starobního důchodu v České republice (případně pobírání vyšší penze, než by tomu bylo v případě, že byste si na důchod v ČR nepřispívali). To vše i v případě, že jste dlouhodobě pracovali v cizině, dlouhodobě se věnovali studiu apod.

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je ale možná maximálně po dobu 15 let.

Problematiku důchodového pojištění řeší zákon 155/1995 Sb., kde najdete i další parametry a informace k účasti na pojistném

Službu můžete řešit osobně či elektronicky (elektronickou formou ideálně přes ePortál ČSSZ)

Další informace vám sdělí na místně příslušné správě sociálního zabezpečení, eventuálně na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV)