Přiznání dorovnávacího přídavku některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu

Hlavní informace o službě

Dorovnávací přídavek je dávka určená některým poživatelům českého starobního důchodu, kteří pobírají zároveň slovenský starobní důchod. O přiznání tohoto přídavku rozhoduje odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), je-li plátcem vašeho důchodu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste poživatelem českého starobního důchodu či předčasného starobního důchodu (bez ohledu na vaše státní občanství či bydliště) a splnil jste následující podmínky:

1. získal jste před 1. lednem 1993 aspoň 25 let československé doby pojištění, za kterou vám byl po 31. prosinci 1992 přiznán slovenský starobní důchod,

2. získal jste v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1995 aspoň 1 rok doby pojištění podle právních předpisů České republiky (do této doby pojištění se nezahrnují náhradní doby pojištění),

3. český starobní důchod a slovenský starobní důchod jsou vám vypláceny ke dni, od něhož žádáte o přiznání dorovnávacího přídavku.

 • Nebude-li mít výše dorovnávacího přídavku ke dni, od něhož žádáte o jeho přiznání, kladnou hodnotu, nárok na něj vám nevznikne, i přestože budete splňovat výše uvedené podmínky nároku.
 • Dorovnávací přídavek náleží nejdříve od 1. prosince 2013, i když podmínky stanovené pro vznik nároku na něj splníte před tímto dnem.
 • Dorovnávací přídavek se nevztahuje na poživatele invalidních ani pozůstalostních důchodů.

Pro účely splnění podmínky získání 25 let československé doby pojištění před 1. lednem 1993, se přihlíží k dobám pojištění získaným do 31. prosince 1992 ve státech, na něž se vztahují předpisy Evropské unie o koordinaci sociálního zabezpečení, a dále ve státech, se kterými má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení (přehled těchto států naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výstup služby

Přiznání dorovnávacího přídavku.

Benefit služby

Vyplacení dorovnávacího příspěvku.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o přiznání dorovnávacího přídavku můžete podat kdykoli, jste-li poživatelem českého a zároveň slovenského starobního důchodu.

Přiznat lze dorovnávací přídavek nejdříve od 1. prosince 2013.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro využití této služby musíte vždy uplatnit písemnou žádost s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a se současným uvedením vašeho rodného čísla, jména, příjmení, adresy či ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci, a data, od něhož žádáte dorovnávací přídavek přiznat.

Byla-li vám v minulosti zamítnuta žádost o přiznání dorovnávacího přídavku pouze z důvodu, že dorovnávací přídavek k požadovanému dni jeho přiznání neměl kladnou hodnotu, můžete novou žádost o přiznání tohoto přídavku podat, jen uvedete-li v nové žádosti jako požadovaný den jeho přiznání den 31. ledna některého kalendářního roku po kalendářním roce, do něhož spadal den, od něhož jste požadoval dorovnávací přídavek přiznat v předchozí žádosti. Tuto novou žádost můžete podat nejvýše dvakrát. Uvedete-li v nové žádosti jiný den než 31. leden, nebo jde-li o třetí a další podání takové žádosti, řízení o této žádosti se zastaví.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o přiznání dorovnávacího přídavku můžete zaslat:

 • datovou zprávou do datové schránky odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany gy2erfw
 • datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany osz@army.cz

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany.

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro nárok na dorovnávací přídavek.

 • Pokud podmínky splňujete, požádá slovenskou Sociální pojišťovnu v Bratislavě o sdělení výše slovenského starobního důchodu k datu, od kterého žádáte o dorovnávací přídavek. Po doručení potřebných podkladů od slovenské Sociální pojišťovny stanoví výši dorovnávacího přídavku a následně vám vydá a zašle písemné rozhodnutí o přiznání dorovnávacího přídavku. V rozhodnutí bude uvedeno, od jakého data je přídavek přiznáván a v jaké výši.
 • Pokud podmínky nesplníte, písemné rozhodnutí o zamítnutí vaší žádosti, v němž budou uvedeny důvody jejího zamítnutí.
3. krok

Došlo-li k přiznání dorovnávacího přídavku, bude vám ho odbor sociálního zabezpečení MO vyplácet spolu s vaším českým starobním důchodem, a to stejným způsobem, jakým vám byl dosud vyplácen právě starobní důchod.

Nárok na dorovnávací přídavek nemusí náležet doživotně. V případě, že by v důsledku změny výše vypláceného českého starobního důchodu nebo výše vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu nečinil dorovnávací přídavek kladnou hodnotu, zaniká nárok na výplatu dorovnávacího přídavku od splátky českého starobního důchodu splatné v dubnu kalendářního roku na dobu do splátky tohoto důchodu splatné v březnu následujícího kalendářního roku. Pokud nárok na výplatu dorovnávacího přídavku zanikl z důvodu nedosažení kladné hodnoty v období tří bezprostředně následujících kalendářních roků, nárok na dorovnávací přídavek zaniká dnem 31. ledna posledního z těchto kalendářních roků.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte vždy uplatnit písemnou žádost s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a se současným uvedením vašeho rodného čísla, jména, příjmení, adresy či ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci, a data, od něhož žádáte dorovnávací přídavek přiznat.

Byla-li vám v minulosti zamítnuta žádost o přiznání dorovnávacího přídavku pouze z důvodu, že dorovnávací přídavek k požadovanému dni jeho přiznání neměl kladnou hodnotu, můžete novou žádost o přiznání tohoto přídavku podat, jen uvedete-li v nové žádosti jako požadovaný den jeho přiznání den 31. ledna některého kalendářního roku po kalendářním roce, do něhož spadal den, od něhož jste požadoval dorovnávací přídavek přiznat v předchozí žádosti. Tuto novou žádost můžete podat nejvýše dvakrát. Uvedete-li v nové žádosti jiný den než 31. leden, nebo jde-li o třetí a další podání takové žádosti, řízení o této žádosti se zastaví.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o přiznání dorovnávacího přídavku můžete:

 • osobně uplatnit u odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany
 • poštou zaslat přímo na adresu odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany
  • Ministerstvo obrany - Odbor sociálního zabezpečení
  • Molákova 576/11
  • 186 00 Praha, Karlín

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany.

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro nárok na dorovnávací přídavek.

 • Pokud podmínky splňujete, požádá slovenskou Sociální pojišťovnu v Bratislavě o sdělení výše slovenského starobního důchodu k datu, od kterého žádáte o dorovnávací přídavek. Po doručení potřebných podkladů od slovenské Sociální pojišťovny stanoví odbor sociálního zabezpečení MO výši dorovnávacího přídavku a následně vám vydá a zašle písemné rozhodnutí o přiznání dorovnávacího přídavku. V rozhodnutí bude uvedeno, od jakého data je přídavek přiznáván a v jaké výši.
 • Pokud podmínky nesplníte, obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí vaší žádosti, v němž budou uvedeny důvody jejího zamítnutí.
3. krok

Došlo-li k přiznání dorovnávacího přídavku, bude vám vyplácen spolu s vaším českým starobním důchodem, a to stejným způsobem, jakým vám byl dosud vyplácen právě starobní důchod.

Nárok na dorovnávací přídavek nemusí náležet doživotně. V případě, že by v důsledku změny výše vypláceného českého starobního důchodu nebo výše vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu neměl dorovnávací přídavek kladnou hodnotu, zaniká nárok na výplatu dorovnávacího přídavku od splátky českého starobního důchodu splatné v dubnu kalendářního roku na dobu do splátky tohoto důchodu splatné v březnu následujícího kalendářního roku. Pokud nárok na výplatu dorovnávacího přídavku zanikl z důvodu nedosažení kladné hodnoty v období tří bezprostředně následujících kalendářních roků, nárok na dorovnávací přídavek zaniká dnem 31. ledna posledního z těchto kalendářních roků.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Adresy

Ministerstvo obrany
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22215590
Datová schránka: hjyaavk
E-mail: e-podatelnaMO@army.cz
Web: www.army.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo a kdy má nárok na dorovnávací přídavek k důchodu?

Dorovnávací přídavek je novou speciální dávkou důchodového pojištění, která je ovšem vyplácena spolu s českým starobním důchodem a stejným způsobem.

Poskytování příspěvku upravuje zákon č. 274/2013 Sb

Příspěvek náleží především těm, kteří platili důchodové pojištění ještě před rozdělením Československa, tedy před 1. lednem 1993 (více si přečtěte v tomto textu na Businessinfo.cz, případně na stránkách ČSSZ)

Přiznat lze přídavek nejdříve od 1. 12. 2013, kdy byla novelizována příslušná legislativa (viz zákon 274/2013 Sb.). Další informace k problematice důchodového zabezpečení v ČR

Penzisté, kteří chtějí na příspěvek dosáhnout, musejí podat žádost.

Žádost můžete podat elektronicky či osobně (co musí žádost obsahovat?)

Další informace vám poskytnou přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu