Protokol o nezařazení podle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Hlavní informace o službě

Jako uživatelé objektu, ve kterém se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi v níže uvedeném množství, musíte zpracovat protokol o nezařazení, který slouží pro účely kontroly.

V protokolu zaznamenáte skutečnost, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 v sloupci 2 tabulky I nebo II k zákonu č. 224/2015 Sb, o prevenci závažných havárií, a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k výše uvedeném zákonu je menší než 1.

V případě, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, musíte protokol předložit místně příslušnému krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Protokol musíte krajskému úřadu předložit také po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu, které přesáhne 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu.

Musíte ho předložit také v případě umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste právnická nebo podnikající fyzická osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.

Výstup služby

Protokol o nezařazení podle zákona č. 224/2015 Sb.

Benefit služby

Zpracováním protokolu a jeho předložením krajskému úřadu splníte svou zákonnou povinnost.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Protokol musíte předložit místně příslušnému krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II a po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné vobjektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Použijte formulář uvedený na webu Ministerstva životního prostředí nebo na webu místně příslušných krajských úřadů.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Místně příslušný krajský úřad je místně příslušný adrese objektu, pro který podáváte protokol.

Lze žádat datovou schránkou i emailem s elektronickým podpisem.

Kontakty na krajské úřady jsou k nalezení na jejich webových stránkách.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Použijte formulář uvedený na webu Ministerstva životního prostředí nebo na webu místně příslušných krajských úřadů.

Poštou taktéž.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Osobně řešte na místněpříslušném krajském úřadě, zaslání poštou tamtéž.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Hrozí sankce podle § 51 (1) c) zákona č. 224/2015 Sb., pokud nebude protokol předán nebo uložen. Výše sankcí stanovena § 51 (6) a).

Jednací jazyk

čeština, angličtina

Poslední kontrola k 10.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Bez protokolu o nezařazení nesmíte skladovat nebezpečné chemické látky

Ten, kdo jako podnikatel (či firma) nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, potřebuje vyplnit a odevzdat úřadům takzvaný Protokol o nezařazení podle zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami)

Důvodem je prevence před chemickými haváriemi. Protokol, který po vyplnění odevzdáte krajskému úřadu, slouží uživatelům objektů, ve kterých se skladují a kde se nakládá s nebezpečnými chemikáliemi

V protokolu potvrdíte skutečnost, že je množství chemické látky, kterou skladujete menší než v tabulkách 1 a 2 v přílohách 1 a 2 k zákonu 224/2015 Sb.

V tabulkách je uvedeno přípustné množství té které uložené látky v tunách.
Může jít například o skladovaný chlor, chlorovodík, acetylen, dusičnan amonný, brom, formaldehyd, ale i kyslík.

Pokud množství skladované látky přesáhne 2 procenta z hodnot uvedených v tabulce musí to podnikatel oznámit místně příslušnému krajskému úřadu, a to nejpozději do 30 dnů

Protokol můžete vyplnit elektronicky nebo službu vyřídit osobně

Pokud listinu neodevzdáte, hrozí vám poměrně přísné pokuty až do výše 5 milionů korun, které jsou uvedeny v paragrafu 51 (odst.6) zákona 224/2015 Sb.

Bližší informace vám poskytnou na Ministerstvu životního prostředí (MŽP ČR), které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu.