Prověření zahraniční investice na žádost investora

Hlavní informace o službě

Zahraniční investor, který hodlá realizovat zahraniční investici v České republice, která podléhá povinnému prověření, má za povinnost zažádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o povolení a v žádosti uvést vyžadované údaje definované v zákoně.

Pro bližší informace doporučujeme navštívit stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste zahraniční investor a hodláte realizovat zahraniční investici v České republice, která podléhá z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky procesu prověření.

Výstup služby

1. Rozhodnutí o povolení zahraniční investice 2. Rozhodnutí o neudělení povolení zahraniční investice 3. Rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční investice 4. Rozhodnutí o zákazu dalšího trvání zahraniční investice

Benefit služby

Pokud jako zahraniční investor požádáte v souladu se zákonem o prověření své zahraniční investice v České republice, získáte právní jistotu, zda vaše investice je nebo není v souladu se zásadami ochrany bezpečnosti České republiky, a tím i možnost rozhodování, zda investici realizovat nebo nerealizovat.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je nutné řešit před vlastní realizací zahraniční investice v České republice, pokud jde o povinně prověřovanou transakci.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formulář žádosti o prověření zahraniční investic, který naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento formulář obsahuje následující údaje:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, podle něhož byla právnická osoba založena, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a datum a místo narození členů statutárních a dozorčích orgánů právnické osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení právnické osoby,
 • informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo zahraničního investora ovládá, výši jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok,
 • informace o výrobcích nebo službách a obchodní a podnikatelské činnosti, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích, případně i o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci upravující podnikání zahraničního investora v zemi sídla, na jejímž základě obdržel v této zemi povolení pro podnikání v oboru, pokud je takové povolení v této zemi nutné,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • zdroj financování zahraniční investice,
 • výši zahraniční investice,
 • datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice,
 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a adresu cílové věci,
 • informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho podílu,
 • informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie a
 • přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po uskutečnění zahraniční investice, včetně informace o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu můžete žádost a příslušné doklady elektronicky podat:

 • do datové schránky: ID bxtaaw4
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: fdi-screening@mpo.cz

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formulář žádosti o prověření zahraniční investic, který naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento formulář obsahuje následující údaje:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, podle něhož byla právnická osoba založena, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a datum a místo narození členů statutárních a dozorčích orgánů právnické osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení právnické osoby,
 • informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo zahraničního investora ovládá, výši jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok,
 • informace o výrobcích nebo službách a obchodní a podnikatelské činnosti, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích, případně i o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci upravující podnikání zahraničního investora v zemi sídla, na jejímž základě obdržel v této zemi povolení pro podnikání v oboru, pokud je takové povolení v této zemi nutné,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • zdroj financování zahraniční investice,
 • výši zahraniční investice,
 • datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice,
 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a adresu cílové věci,
 • informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho podílu,
 • informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie a
 • přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po uskutečnění zahraniční investice, včetně informace o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o vydání osvědčení spolu se všemi náležitostmi můžete poslat na poštovní adresu ministerstva nebo osobně předat na podatelně ministerstva:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Pokud jako zahraniční investor uskutečníte povinně prověřovanou zahraniční investici aniž byste podal žádost o povolení, hrozí vám pokuta až do 1 % z celkového čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, nebo od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jestliže výši celkového čistého obratu za poslední ukončené účetní období nelze zjistit.

Jednací jazyk

český jazyk

Poslední kontrola k 14.05.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Některé zahraniční investice musí prověřit český stát

Zahraniční investor, který chce investovat v Česku a jehož investice podléhá takzvanému povinnému prověření, musí požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o povolení.

Česko zavedlo národní prověřovací mechanismus na základě zákona č. 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic

Vzor žádosti o povolení investice je stanoven nařízením vlády č. 178/2021 Sb.

Lhůty prověření:

 • prověření investice, u které nebylo identifikováno bezpečnostní riziko: 90 dnů
 • prověření investice, u které bylo identifikováno bezpečnostní riziko, včetně projednání věci vládou České republiky: 135 dnů

Investoři mají po prověření právní jistotu, zda investice je nebo není v souladu se zásadami ochrany bezpečnosti České republiky.

Formulář žádosti o prověření zahraničních investic

Službu můžete řešit elektronicky nebo osobně

Další informace vám poskytnou na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu.