Registrace exemplářů CITES vybraných ohrožených druhů živočichů

Hlavní informace o službě

Pokud jste vlastníkem nebo dlouhodobým držitelem živého exempláře ohroženého druhu, který podléhá registraci podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, musíte jej zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu, v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která nabyla exemplář ohroženého druhu podléhající registrační povinnosti podle zákona č. 100/2004 Sb.

Výstup služby

Registrační list exempláře ohroženého druhu

Benefit služby

Registrační list slouží jako doklad o splnění registrační povinnosti dle zákona č. 100/2004 Sb.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Lhůta k podání žádosti o registraci je stanovena na 30 dní od nabytí exempláře nebo od uplynutí lhůty, jímž byl druh, do něhož exemplář patří, zařazen mezi druhy podléhající registrační povinnosti.

V případě narození nebo vylíhnutí mláďat ve vlastním chovu, jejichž odchov vlastník nebo dlouhodobý držitel zaznamená v chovatelských záznamech podle § 24 odst. 7 zákona č. 100/2004 Sb., se lhůta pro registraci exempláře prodlužuje o dobu, po kterou si mláďata vlastník nebo dlouhodobý držitel ponechá, a to

 • u mláďat savců po dobu kojení, nejdéle však do 6 měsíců stáří mláděte,
 • u vajec a mláďat ptáků nebo plazů po dobu, kdy zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, nejdéle však do 3 měsíců stáří mláděte,
 • u vajec, jiker, zárodečných stadií a mláďat jiných než podle písmene a) nebo b) nejdéle do 3 měsíců stáří mláděte od vylíhnutí anebo, v případě vývoje přes zárodečná stadia, do 15 dnů od dosažení posledního vývojového stadia.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Elektronicky lze podat žádost o první registraci exempláře v ČR, ta by měla obsahovat:

 • údaje prokazující totožnost žadatele (např. jméno, adresa, IČO apod.);
 • doklady o původu exempláře (např. povolení k jeho dovozu z třetí země, doklady o jeho získání v rámci Evropské unie atd.);
 • informace o značení exempláře (např. číslo kroužku nebo mikročipu) či jiné formě identifikace (např. identifikaci prostřednictvím fotografie v případech, kdy nelze jinak exemplář nezaměnitelně označit);
 • v případě odchovu v ČR informace o rodičovských exemplářích s uvedením jejich registračních čísel.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o registraci spolu se všemi přílohami odešlete místně příslušnému krajskému úřadu nebo v případě Prahy Magistrátu hl. města Prahy buď:

 • datovou schránkou 
 • nebo emailem na podatelnu příslušného úřadu. Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

V případě fyzických osob nepodnikajích se místní příslušnost určuje podle místra trvalého pobytu, v případě fyzických osob podnikajících podle místa podnikání. U právnických osob je místní příslušnost určena podle místa sídla nebo místa sídla organizační složky.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o registraci by měla obsahovat:

 • údaje prokazující totožnost žadatele (např. jméno, adresa, IČO apod.);
 • originál dříve vydaného registračního listu v případě, že se jedná o přeregistraci exempláře na novou osobu;
 • doklady o původu exempláře (např. povolení k jeho dovozu z třetí země, doklady o jeho získání v rámci Evropské unie atd.);
 • informace o značení exempláře (např. číslo kroužku nebo mikročipu) či jiné formě identifikace (např. identifikaci prostřednictvím fotografie v případech, kdy nelze jinak exemplář nezaměnitelně označit);
 • v případě odchovu v ČR informace o rodičovských exemplářích s uvedením jejich registračních čísel.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o registraci exempláře ohroženého druhu (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně místně příslušného krajského úřadu, v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy, nebo zaslat poštou na jeho adresu.

V případě fyzických osob nepodnikajích se místní příslušnost určuje podle místra trvalého pobytu, v případě fyzických osob podnikajících podle místa podnikání. U právnických osob je místní příslušnost určena podle místa sídla nebo místa sídla organizační složky.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 13.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jste majitelem ohroženého živočicha či rostliny? Registrujte je

Pokud jste majitelem živého exempláře ohroženého druhu (CITES), musíte jej zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu. V případě metropole jde o Magistrát hl.m.Prahy.

CITES je úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Registrace podle paragrafu 23 zákona č. 100/2004 Sb.o obchodování s ohroženými druhy

Žádost musíte podat nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od nabytí exempláře. Následně dostanete takzvaný registrační list.

Do 30 dnů musíte zaregistrovat i rostlinu či živočicha, pokud je jejich druh zařazen mezi ty, které registrační povinnosti podléhají (ohrožené druhy podle CITES)

V případě vylíhnutí nebo narození mláďat ve vlastním chovu je situace specifická (viz paragraf 23, článek 6 zákona 100/2004 Sb.)

Žádost lze podat osobně či elektronicky (podrobnosti)

Co má žádost obsahovat?

 • údaje prokazující totožnost žadatele
 • doklady o původu exempláře
 • informace o značení exempláře (např. číslo kroužku nebo mikročipu) či jiné formě identifikace
 • v případě odchovu v ČR informace o rodičovských exemplářích s uvedením registračních čísel.

Další informace i k této problematice sdělí zájemcům přímo na ministerstvu životního prostředí, které permit uděluje