Rozhodování o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče po 31. 12. 1995, která byla ukončena do 30. 6. 2007

Hlavní informace o službě

Doba péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče po 31. 12. 1995, která byla ukončena do 30. 6. 2007, se pro důchodové účely prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení. Aby správa sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče rozhodla, je nezbytné podat návrh na zahájení řízení.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste muž nebo pozůstalý po muži, který v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007 pečoval o dítě ve věku do 4 let a tuto péči ukončil nejpozději dne 30. 6. 2007, a chcete, aby bylo v dané věci vydáno okresní správou sociálního zabezpečení rozhodnutí o době a rozsahu péče za účelem prokázání této doby péče jako náhradní doby pojištění, kterou lze následně zhodnotit pro nárok na důchod a jeho výši. Jestliže péče muže o dítě ve věku do 4 let byla ukončena po 30. 6. 2007, není třeba žádat o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče, neboť tato péče se prokazuje čestným prohlášením, které se podává až při sepisování žádosti o důchod.

Za dítě je dle zákona o důchodovém pojištění považováno dítě vlastní nebo osvojené, a též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Okresní správa sociální zabezpečení může o době a rozsahu péče o dítě do 4 let věku skončené před 1. 7. 2007 rozhodnout pouze na základě podaného návrhu.

Návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče musíte podat na předepsaném tiskopisu buďto jako muž, který o dítě pečoval, nebo jako pozůstalý, který po takovémto muži žádá o sirotčí nebo vdovský důchod.

Předepsaný formulář „Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno o době a rozsahu péče muže o dítě“ naleznete na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Výstup služby

Vydání rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, které slouží jako doklad pro zhodnocení doby péče o dítě jako náhradní doby pojištění při důchodovém řízení.

Benefit služby

Rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o vaší péči, tj. muže, o dítě ve věku do 4 let (popřípadě o péči zesnulého muže, po němž žádáte o přiznání pozůstalostního důchodu) získáte průkazný dokument o tom, že uvedenou dobu lze pro účely důchodového pojištění považovat za dobu péče muže o dítě do 4 let jeho věku.

Prokáže-li se, že doba péče v požadovaném období skutečně trvala, je doba péče v rozsahu uvedeném v tomto rozhodnutí prokazatelně považována za dobu účasti na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění.

Zákon o důchodovém pojištění hovoří o péči o dítě do 4 let věku – není tedy vůbec důležité, jak dlouho byla vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) nebo rodičovský příspěvek (rodičovská; rodičák). Do důchodu se hodnotí péče od narození do čtyř let věku dítěte.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče muže o dítě do 4 let věku, jde-li o dobu péče v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007, bylo třeba podle zákona podat nejpozději do 30. 6. 2009. Jestliže jste tak jako pečující muž neučinil, připouští se v praxi podání tohoto návrhu i v současnosti, nejpozději v době, kdy žádáte o přiznání důchodu (návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče v tomto případě podáte současně s žádostí o přiznání důchodu). 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro využití této služby musíte na předepsaném tiskopisu podat písemný návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu vaší péče jako muže o dítě do 4 let věku, ve kterém pravdivě uvedete veškeré požadované údaje. Těmi jsou např. období, v němž vaše péče o dítě trvala, vaše příjmení, jméno, datum narození a adresa, dále pak příjmení, jméno a datum narození dítěte a jeho matky.

Požadujete-li, aby okresní správa sociálního zabezpečení rozhodla o době a rozsahu péče o dítě ve věku do 4 let u zesnulého muže, po kterém uplatňujete nárok na některý z pozůstalostních důchodů, návrh na zahájení řízení podáváte vy z pozice pozůstalého. V návrhu musíte uvést jak své identifikační údaje, tak identifikační údaje zesnulého pečujícího muže.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Návrh na zahájení řízení můžete na předepsaném formuláři zaslat:

  • datovou zprávou do datové schránky okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu, v Praze do datové schránky Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně do datové schránky Městské správy sociálního zabezpečení,
  • e-mail s uznávaným elektronickým.podpisem na adresu elektronické podatelny příslušné správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu,
  • prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení

Adresy elektronických podatelen a ID datových schránek jednotlivých správ sociálního zabezpečení naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

2. krok

Příslušná správa sociálního zabezpečení posoudí, zda lze řízení na základě podaného návrhu zahájit, a pokud ano, posoudí následně splnění zákonných podmínek a rozhodne o tom, zda doba péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče v období od 31. 12. 1995 do 30. 6. 2007, trvala či nikoli, a pokud ano, v jakém trvala rozsahu. Ať správa sociálního zabezpečení rozhodne kladně či záporně, vždy vydá a následně vám zašle písemné rozhodnutí.

3. krok

Do 8 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí postoupí příslušná správa sociálního zabezpečení stejnopis tohoto rozhodnutí České správě sociálního zabezpečení.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte na předepsaném tiskopisu podat písemný návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu vaší péče jako muže o dítě do 4 let věku, ve kterém pravdivě uvedete veškeré požadované údaje. Těmi jsou např. období, v němž vaše péče o dítě trvala, vaše příjmení, jméno, datum narození a adresa, dále příjmení, jméno a datum narození dítěte a stejně tak jeho matky.

Požadujete-li, aby okresní správa sociálního zabezpečení rozhodla o době a rozsahu péče o dítě ve věku do 4 let u zesnulého muže, po kterém uplatňujete nárok na některý z pozůstalostních důchodů, návrh na zahájení řízení podáváte vy z pozice pozůstalého. V návrhu musíte uvést jak své identifikační údaje, tak identifikační údaje zesnulého pečujícího muže.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Návrh na zahájení řízení můžete na předepsaném formuláři:

  • osobně podat u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení,
  • poštou zaslat přímo na adresu příslušné správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu.

Kontaktní údaje jednotlivých správ sociálního zabezpečení naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

2. krok

Příslušná správa sociálního zabezpečení posoudí, zda lze řízení na základě podaného návrhu zahájit, a pokud ano, posoudí následně splnění zákonných podmínek a rozhodne o tom, zda doba péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007, trvala či nikoli, a pokud ano, v jakém trvala rozsahu. Ať správa sociálního zabezpečení rozhodne kladně či záporně, vždy vydá a následně vám zašle písemné rozhodnutí.

3. krok

Do 8 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí postoupí příslušná správa sociálního zabezpečení stejnopis tohoto rozhodnutí České správě sociálního zabezpečení.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese okresní správa sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 16.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Péče o dítě do čtyř let vám může zvýšit důchod

Pokud jste mužem, který mezi léty 1996 a 2007 pečoval o dítě ve věku do 4 let, může vám příslušná OSSZ vydat doklad, na jehož základě vám může být upravena výše důchodu (podrobnosti v tomto textu).

Musíte ovšem podat návrh na zahájení „řízení o době a rozsahu péče“

Ženy i muži, kteří v nejbližších letech odejdou do penze, musejí stále řešit odlišná pravidla týkající se dětí a toho, jak ovlivňují budoucí důchod. Mužům má situaci zlepšit mimo jiné péče o malé dítě po roce 1996

Na výpočet důchodu, jeho výši a možnost předčasné penze má vliv mnoho faktorů. ČSSZ je shrnuje v Příručce budoucího seniora

Zákon o důchodovém pojištění hovoří o péči o dítě do 4 let věku. Do důchodu se tedy hodnotí péče od narození do čtyř let věku dítěte

Informace pro osoby pečující o dítě do 4 let věku ve vztahu k započtení dob pro účely důchodového pojištění

Pro využití této služby musíte na předepsaném tiskopisu podat písemný návrh na zahájení řízení.

Službu můžete opět řešit elektronicky nebo osobně

Podrobnější informace vám sdělí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu.