Rozhodování o odstranění tvrdosti, která by se vyskytla při provádění důchodového pojištění pro (bývalé) příslušníky ozbrojených sil

Hlavní informace o službě

Ministr obrany může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení osob, jež jsou/byly příslušníky ozbrojených sil Ministerstva obrany. Pro účely řízení o odstraňování tvrdostí zákona sociální zabezpečení zahrnuje důchodové pojištění.

Nepříznivý dopad zákonné podmínky musí být takový, který zákon nemohl předvídat.

Nezbytným předpokladem pro provedení řízení o odstraňování tvrdosti je existence pravomocného rozhodnutí o nároku na důchodovou dávku, na kterou by případné kladné rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti mohlo mít bezprostřední vliv.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Má-li na vás jako pojištěnce nepříznivý dopad podmínka daná zákonem o důchodovém pojištění.

Výstup služby

Vyhovění vaší žádosti o odstranění tvrdosti zákona

Benefit služby

V případě, že byla při provádění důchodového pojištění shledána tvrdost, bude rozhodnutím ministra obrany vaší žádosti o odstranění tvrdosti vyhověno, čím dojde k prominutí některé zákonem dané podmínky.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Řízení o odstraňování tvrdosti zákona musí nezbytně předcházet pravomocné rozhodnutí o žádosti o dávku důchodového pojištění vydané odborem sociálního zabezpečení MO. Žádost o odstranění tvrdosti zákona byste proto měl uplatnit po vydání rozhodnutí o zákonném nároku na důchodovou dávku, na kterou by případné kladné rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti mohlo mít bezprostřední vliv.

O odstranění tvrdosti můžete požádat již v souvislosti s uplatněním žádosti o dávku důchodového pojištěn, avšak v takovém případě bude řízení o odstranění tvrdosti zahájeno až po ukončení řízení o zákonném nároku.

Podal-li jste žádost o odstranění tvrdosti, avšak doposud jste neuplatnil žádost o důchodovou dávku, tzn. nebylo v dané věci pravomocně rozhodnuto o zákonném nároku, bude vaše žádost bez dalšího odložena.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro čerpání této služby musíte uplatnit písemnou žádost v podobě vlastního podání v nepředepsané formě. V žádosti musí být jasně uvedeno, oč žádáte a v čem přesně tvrdost zákona spatřujete. Dále do žádosti nezapomeňte uvést vaše jméno, příjmení, rodné číslo a adresu či ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci.

Žádost o odstranění tvrdosti zákona můžete uplatnit vícekrát, avšak řízení o každé další žádosti může být zahájeno pouze tehdy, neuplatnil-li jste v ní stejné důvody, které obsahovala/y vaše žádost/i předchozí. Opakovaná žádost o odstranění tvrdosti zákona, jež neobsahuje nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit změnu dřívějšího rozhodnutí, bude bez dalšího odložena.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o odstranění tvrdosti zákona můžete zaslat datovou zprávou do datové schránky odboru sociálního zabezpečení MO, popřípadě do datové schránky Ministerstva obrany.

Žádost uplatněná u Ministerstva obrany bude postoupena odboru sociálního zabezpečení MO k přípravě podkladů.

ID datové schránky odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany je gy2erfw.

ID datové schránky Ministerstva obrany naleznete na webové adrese Datové schránky Ministerstva obrany (hjyaavk).

 • Uplatnil-li jste opakovanou žádost o odstranění tvrdosti zákona obsahující tytéž důvody jako vaše předchozí žádost, popřípadě podal-li jste žádost o odstranění tvrdosti, avšak doposud jste neuplatnil žádost o důchodovou dávku, v důsledku čehož nebylo pravomocně rozhodnuto o zákonném nároku, bude vaše žádost odložena. O této skutečnosti budete vyrozuměn dopisem.
 • Jestliže v době, kdy jste podal žádost o odstranění tvrdosti zákona týkající se dávky důchodového pojištění, probíhá řízení o námitkách nebo přezkumné řízení soudní na základě žaloby nebo kasační stížnosti, budete dopisem informován, že řízení o odstranění tvrdosti zákona se přerušuje a bude v něm pokračováno až po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Toto platí obdobně, podáte-li námitky, žalobu nebo kasační stížnost až po podání žádosti. V závislosti na výsledku opravného řízení se poté buď bude v řízení o odstranění tvrdosti zákona pokračovat, nebo odbor sociálního zabezpečení MO vydá a vám zašle rozhodnutí o jeho zastavení.
 • Bude-li vám v průběhu řízení o odstranění tvrdosti zákona vyhověno v souladu s platnou právní úpravou, budete dopisem Ministerstva obrany informován o tom, že řízení o vaší žádosti o odstranění tvrdosti zákona se tímto stává bezpředmětným.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro čerpání této služby musíte uplatnit písemnou žádost v podobě vlastnoručně podepsaného podání v nepředepsané formě. V žádosti musí být uvedeno, oč žádáte a v čem přesně tvrdost zákona spatřujete. Dále do žádosti nezapomeňte uvést vaše jméno, příjmení, rodné číslo a adresu či ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci.

Žádost o odstranění tvrdosti zákona můžete uplatnit vícekrát, avšak řízení o každé další žádosti může být zahájeno pouze tehdy, neuplatnil-li jste v ní stejné důvody, které obsahovala/y vaše žádost/i předchozí. Opakovaná žádost o odstranění tvrdosti zákona, o níž již ministr obrany rozhodl a jež neobsahuje nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit změnu dřívějšího rozhodnutí, bude bez dalšího odložena.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o odstranění tvrdosti zákona můžete:

 • osobně podat na Ministerstvu obrany,
 • poštou zaslat přímo na adresu Ministerstva obrany.
  • Ministerstvo obrany ČR
   Tychonova 221/1
   160 00 Praha 6 - Hradčany

 • Uplatnil-li jste opakovanou žádost o odstranění tvrdosti zákona obsahující tytéž důvody jako vaše předchozí žádost, popřípadě podal-li jste žádost o odstranění tvrdosti, avšak doposud jste neuplatnil žádost o důchodovou dávku, v důsledku čehož nebylo pravomocně rozhodnuto o zákonném nároku, bude vaše žádost bez projednání odložena. O této skutečnosti budete vyrozuměn.
 • Jestliže v době, kdy jste podal žádost o odstranění tvrdosti zákona týkající se dávky důchodového pojištění, probíhá řízení o námitkách nebo přezkumné řízení soudní na základě žaloby nebo kasační stížnosti, budete dopisem informován, že řízení o odstranění tvrdosti zákona se přerušuje a bude v něm pokračováno až po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Toto platí obdobně, podáte-li námitky, žalobu nebo kasační stížnost až po podání žádosti. V závislosti na výsledku opravného řízení se poté buď bude v řízení o odstranění tvrdosti zákona pokračovat, nebo Ministerstvo obrany vydá a vám zašle rozhodnutí o jeho zastavení.
 • Bude-li vám v průběhu řízení o odstranění tvrdosti zákona vyhověno v souladu s platnou právní úpravou, budete dopisem Ministerstva obrany informován o tom, že řízení o vaší žádosti o odstranění tvrdosti zákona se tímto stává bezpředmětným.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 22.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Rozhodnutí ministra obrany může pomoci pojištěncům ve složité situaci

Ministr obrany má v gesci mimo jiné odstraňování případných nepříznivých dopadů „při provádění sociálního zabezpečení osob“, které byly/jsou příslušníky ozbrojených sil či zaměstnanci Ministerstva obrany ČR.

Co je sociální zabezpečení, co zahrnuje a kdo ho provádí si přečtěte v zákoně č. 582/1991 Sb. O organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Zmíněné nepříznivé dopady označuje zákon jako tzv. tvrdosti a právě ty může ministr zrušit a pomoci pojištěnci vyrovnat se s jejich dopady.

Podle paragrafu 106 zákona obecně „lze tvrdost předpisů o sociálním zabezpečení odstranit na základě písemné a odůvodněné žádosti občana, v jehož prospěch má být odstraněna.”

Tato možnost se týká i bývalých příslušníků ozbrojených sil, pokud má na ně jako na pojištěnce “nepříznivý dopad podmínka daná zákonem o důchodovém pojištění”. V takovém případě (pokud se taková okolnost prokáže) vyhoví ministr obrany jejich žádosti a „tvrdost bude odstraněna“.

Žádost o odstranění tvrdosti zákona můžete zaslat datovou zprávou do datové schránky odboru sociálního zabezpečení MO, popřípadě do datové schránky Ministerstva obrany.

Podrobnější informace vám sdělí i na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu.