Rozhodování ve sporu mezi občanem a jeho zaměstnavatelem o správnosti zápisu v evidenčním listu důchodového pojištění pro příslušníky ozbrojených sil

Hlavní informace o službě

Nesouhlasí-li osoba, která je příslušníkem ozbrojených sil Ministerstva obrany, se zápisem zaměstnavatele (tj. služebního orgánu) v evidenčním listu důchodového pojištění a ten ho na základě žádosti této osoby neopraví, může tato osoba požádat nadřízený služební orgán, aby vzájemný spor rozhodl.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osoba, která je příslušníkem ozbrojených sil Ministerstva obrany, a nesouhlasíte se zápisem zaměstnavatele (tj. služebního orgánu) ve vašem evidenčním listu důchodového pojištění, zároveň služební orgán odmítá evidenční list včetně jeho stejnopisu na základě vaší žádosti opravit.

Nadřízený služební orgán může ve sporu o správnosti zápisu v evidenčním listu důchodového pojištění rozhodnout pouze na základě vámi uplatněné žádosti.

Výstup služby

Rozhodnutí ve sporu.

Benefit služby

Služební orgán na základě rozhodnutí nadřízeného služebního orgánu opraví vámi rozporovaný zápis v evidenčním listu důchodového pojištění, stejně tak jako v jeho stejnopisu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o rozhodnutí ve sporu mezi vámi a zaměstnavatelem (služebním orgánem) o správnosti zápisu v evidenčním listu musíte uplatnit do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu od zaměstnavatele.

Pokud žádost uplatníte po uplynutí 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu, může nadřízený služební orgán rozhodnout o prominutí zmeškání této lhůty.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro využití této služby musíte uplatnit písemnou žádost s jasnou specifikací toho, oč žádáte, s uvedením v jakém zápisu jakého evidenčního listu shledáváte rozpor a se současným uvedením vašeho rodného čísla.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o rozhodnutí ve sporu o správnosti zápisu v evidenčním listu, která nemá předepsaný formát, můžete zaslat:

2. krok

V případě zmeškání lhůty 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu od zaměstnavatele pro uplatnění žádosti o rozhodnutí sporu mezi vámi a zaměstnavatelem může nadřízený služební orgán rozhodnout o prominutí zmeškání této lhůty. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání a současně je toto rozhodnutí vyloučeno ze soudního přezkumu.

3. krok

Nadřízený služební orgán posoudí správnost zápisu v evidenčním listu důchodového pojištění a rozhodne váš spor. Pokud vám dá za pravdu a shledá, že zápis v evidenčním listu je nesprávný a je nutno ho opravit, zašle Vám odůvodněné písemné rozhodnutí, v němž mimo jiné uvede, který zápis má být v daném evidenčním listu opraven a jak. Pokud vaší žádosti nevyhoví, neboť shledá vámi rozporovaný zápis v evidenčním listu jako správný, vydá a následně vám zašle písemné rozhodnutí, v němž uvede důvody nevyhovění žádosti.

4. krok

V případě, že nadřízený služební orgán rozhodl o nutnosti opravy vámi rozporovaného zápisu v evidenčním listu, služební orgán má povinnost tento zápis opravit.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte uplatnit písemnou žádost s jasnou specifikací toho, oč žádáte, s uvedením v jakém zápisu jakého evidenčního listu shledáváte rozpor a se současným uvedením vašeho rodného čísla.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o rozhodnutí ve sporu mezi vámi a zaměstnavatelem o správnosti zápisu v evidenčním listu, která nemá předepsaný formát, můžete:

  • osobně podat u služebního orgánu,
  • poštou zaslat přímo na adresu Ministerstva obrany
    • Ministerstvo obrany ČR
      Tychonova 221/1
      160 00 Praha 6 - Hradčany
2. krok

V případě zmeškání lhůty 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu pro uplatnění žádosti o rozhodnutí sporu mezi vámi a zaměstnavatelem může nadřízený služební orgán rozhodnout o prominutí zmeškání této lhůty. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání a současně je toto rozhodnutí vyloučeno ze soudního přezkumu.

3. krok

Nadřízený služební orgán posoudí správnost zápisu v evidenčním listu důchodového pojištění a rozhodne váš spor. Pokud vám dá za pravdu a shledá, že zápis v evidenčním listu je nesprávný a je nutno ho opravit, zašle vám odůvodněné písemné rozhodnutí, v němž mimo jiné uvede, který zápis má být v daném evidenčním listu opraven a jak. Pokud vaší žádosti nevyhoví, neboť shledá vámi rozporovaný zápis v evidenčním listu jako správný, vydá a následně vám zašle písemné rozhodnutí, v němž uvede důvody nevyhovění žádosti.

4. krok

V případě, že nadřízený služební orgán rozhodl o nutnosti opravy vámi rozporovaného zápisu v evidenčním listu, služební orgán má povinnost tento zápis opravit.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese orgán sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Spor se zaměstnavatelem o evidenčním listu vyřeší „nadřízený orgán“

Pokud jste příslušníkem českých ozbrojených sil a nesouhlasíte se zápisem zaměstnavatele do vašeho evidenčního listu (který slouží ke stanovení vašeho budoucího důchodu), můžete požádat nadřízený služební orgán, aby spor rozhodl a zápis byl opraven.

„Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) slouží k plnění povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění. Vykazuje se na něm především doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok.

Zmíněné právo má každý plátce sociálního pojištění (nejen příslušníci ozbrojených sil). Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnavatelem

Žádost o rozhodnutí ve sporu mezi vámi a zaměstnavatelem musíte uplatnit do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu.

Žádost můžete podat elektronicky nebo osobně

Další informace vám poskytnou přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu