Hlavní informace o službě

Oprávnění těžební organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může však organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem. Dobývací prostor stanoví rozhodnutím příslušný obvodní báňský úřad. Řízení o stanovení dobývacího prostoru lze zahájit z moci úřední.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se případů, kdy stát má zájem na stanovení dobývacího prostoru.

Výstup služby

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru

Benefit služby

Stanovením dobývacího prostoru vzniká těžební organizaci právo požádat si o budoucí dobývání výhradního ložiska.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu státu dobývat výhradní ložisko.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je nezbytné mít připraveny příslušné komunikační kanály a naskenované dokumenty týkající se daného záměru.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Po zahájení řízení ze strany obvodního báňského úřadu je možno komunikovat s tímto úřadem také elektronicky (e-mail, datová zpráva). 

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.       

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro jednání s obvodním báňským úřadem je třeba disponovat příslušnými dokumenty. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobní komunikací s příslušným obvodním báňským úřadem (sídlo úřadu, podatelna, protokol), popř. adresovat poštovní zásilky na tento úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 27.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Často o místě těžby rozhoduje „z moci úřední“ stát

Těžaři, kteří chtějí zahájit činnost a takzvaně stanovit dobývací prostor, aby se dalo místo k dobývání/těžbě využít, se musejí obrátit na Český báňský úřad

Stává se ovšem, že má na přesném určení místa, kde budete těžit, zájem stát, který pak „z moci úřední“ rozhoduje o „stanovení dobývacího prostoru“.

Pokud stát rozhodne, vzniká těžařům právo požádat si o budoucí těžbu (dobývání výhradního ložiska). Příslušné povolení vydává obvodní báňský úřad.

Jaké jsou vaše místně příslušné obvodní báňské úřady?  

Příslušný formulář ke stanovení dobývacího prostoru včetně informací o tom, jak se vyhnout chybám při jeho vyplňování je k dispozici na stránkách Státní báňské správy ČR. 

Problematiku těžby včetně jejího zahájení řeší zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

Co vše potřebujete, pokud chcete danou službu řešit elektronicky? Příslušné dokumenty můžete poslat i poštou na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1, nebo se můžete na úřadu zastavit osobně. 

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz