Hlavní informace o službě

Oprávnění těžební organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může však organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem. Dobývací prostor stanoví rozhodnutím příslušný obvodní báňský úřad. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste težař, který zamýšlí v budoucnu dobývat výhradní ložisko.

Výstup služby

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru

Benefit služby

Stanovením dobývacího prostoru vzniká těžební organizaci právo požádat si o budoucí dobývání výhradního ložiska.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu dobývat výhradní ložisko.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře veřejného portálu dostupné na webu Českého báňského úřadu .                                                                   

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.       

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč. 

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona. 

Listinné formuláře nejsou, žádost má volnou formu; obsahové náležitosti stanoví správní řád, horní zákon a vyhláška č. 172/1992 Sb.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 27.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete zahájit těžbu? Obraťte se na báňský úřad

Těžaři, kteří chtějí zahájit činnost a takzvaně stanovit dobývací prostor, aby se dalo místo k dobývání/těžbě využít, se musejí obrátit na Český báňský úřad

Těžařům následně vzniká právo požádat si o budoucí těžbu (dobývání výhradního ložiska). Příslušné povolení vydává obvodní báňský úřad.

Jaké jsou vaše místně příslušné obvodní báňské úřady?  

Příslušný formulář včetně informací o tom, jak se vyhnout chybám při jeho vyplňování je k dispozici na stránkách Státní báňské správy ČR. 

Problematiku těžby včetně jejího zahájení řeší zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

Co vše potřebujete, pokud chcete danou službu řešit elektronicky? Příslušné dokumenty můžete poslat i poštou na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1, nebo se můžete na úřadu zastavit osobně. 

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz