Starobní důchod pro příslušníky ozbrojených sil

Hlavní informace o službě

Starobní důchod je dávkou důchodového pojištění určenou k zajištění životních potřeb seniorů. U vojáků či bývalých vojáků z povolání a dále u vojáků, kteří jsou po dobu činné služby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání, je k vyřízení žádosti o starobní důchod příslušný odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“).

Důchodový věk

Věk odchodu do řádného starobního důchodu je pro osoby narozené do roku 1971 odvislý od data narození, pohlaví a počtu dětí. U osob narozených po roce 1971 činí 65 let bez rozdílu. Ke stanovení důchodového věku můžete využít důchodové kalkulačky.

Pokud žádáte o tzv. předčasný starobní důchod, musí do dosažení důchodového věku určeného dle výše uvedených pravidel, chybět nejvýše 3 roky, jestliže je váš důchodový věk nižší než 63 let, resp. nejvýše 5 let, jestliže je váš důchodový věk alespoň 63 let (v takovém případě můžete požádat o přiznání předčasného starobního důchodu nejdříve od 60 let věku).

Potřebná doba pojištění

Potřebná doba pojištění se určuje podle roku, v němž jste dosáhl/dosáhnete důchodového věku. U předčasného starobního důchodu musíte tuto dobu získat již ke dni přiznání tohoto důchodu.

Dosažení důchodového věku   

   Potřebná doba pojištění včetně náhradních dob

před rokem 2010

25 let

v roce 2010

26 let

v roce 2011

27 let

v roce 2012

28 let

v roce 2013

29 let

v roce 2014

30 let

v roce 2015

31 let

v roce 2016

32 let

v roce 2017

33 let

v roce 2018

34 let

po roce 2018

35 let

Pojištěnci, kteří dosáhnou/dosáhli důchodového věku po roce 2014, splní podmínku potřebné doby pojištění rovněž tehdy, pokud získají aspoň 30 roků, za které bylo zaplaceno pojistné (tj. bez náhradních dob pojištění). Pokud nezískáte dobu pojištění ve výše uvedeném rozsahu, existují i mírnější požadavky na délku potřebné doby pojištění, avšak s tou nevýhodou, že se prodlouží věk odchodu do důchodu. Nárok na starobní důchod vznikne i při získání 15 roků pojištění, za které bylo zaplaceno pojistné, resp. 20 roků včetně náhradních dob pojištění, avšak až při dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození jako je vaše.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste pojištěnec, který je nebo byl vojákem z povolání či je vojákem hmotně zabezpečený po dobu činné služby jako voják z povolání (dále jen „voják z povolání“), a dosáhl jste stanoveného důchodového věku, zároveň jste získal potřebnou dobu důchodového pojištění.

Nárok na důchod od Ministerstva obrany má voják z povolání pokud:

 1. byl příslušníkem ozbrojených sil po dobu alespoň 20 let a zároveň služební poměr naposledy ukončil jako voják z povolání,
 2. v době služby splnil podmínky nároku na starobní důchod,
 3. byl příslušníkem ozbrojených sil, ke dni 31. 12. 1992 byl ve služebním poměru a k tomuto dni konal službu alespoň po dobu 15 let a zároveň služební poměr naposledy ukončil jako voják z povolání,
 4. byl vojákem z povolání a alespoň ke dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu.

Výstup služby

přiznání starobního důchodu

Benefit služby

Pojištěnci, který se rozhodne pobírat starobní důchod, se začne tento důchod vyplácet od jím požadovaného data, pokud k němu splní podmínky nároku na tento důchod a na jeho výplatu, až do konce jeho života, popř. do doby po podání žádosti o zastavení výplaty tohoto důchodu. Nadále však může podle svých možností vykonávat výdělečnou činnost.

Výdělečnou činnost můžete vykonávat i při pobírání předčasného starobního důchodu, avšak před dosažením důchodového věku nesmí tato činnost založit účast na důchodovém pojištění - pokud ji založí, nenáleží vám po dobu jejího výkonu výplata předčasného starobního důchodu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o řádný starobní důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. Den přiznaní řádného starobního důchodu můžete zvolit po dosažení důchodového věku libovolně, tzn. i od data, které předchází datu podání žádosti o důchod.

Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne, kdy jste podal žádost o důchod (ne zpětně).

Důchod lze vyplatit maximálně pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti o důchod.

Jedinec dosáhl důchodového věku dne 10. 6. 2013. Žádost o řádný starobní důchod podal dne 22. 9. 2020 s tím, že žádá o přiznání důchodu ode dne 10. 6. 2014. Odbor sociálního zabezpečení MO přizná důchod ode dne 10. 6. 2014, avšak doplatí ho pouze pět let zpětně ode dne podání žádosti o důchod, tj. ode dne 22. 9. 2015.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Při podání žádosti o starobní důchod musíte předložit originály, popřípadě úředně ověřené kopie, následujících dokladů:

 • občanský průkaz (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu)
 • doklady o studiu či vyučení (např. vysvědčení ze střední školy, výuční list, index, diplom, potvrzení školy)
 • doklady o době vojenské služby
 • doklady prokazující výchovu dětí či péči o ně (např. rodné listy dětí, rozsudek o osvojení či svěření dítěte do péče)
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách pojištění, které orgán rozhodující o dávce nemá ve své evidenci
 • tiskopis se žádostí o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR či poukazem na účet manžela či manželky v ČR (popřípadě tiskopis se žádostí osoby žijící mimo území ČR o výplatu důchodu na účet vedený u zahraniční banky či vedený u banky v ČR)

Nejste-li v době podání žádosti o důchod ve služebním poměru, doložíte krom výše uvedeného ještě další doklady:

 • Jste-li v pracovním (obdobném) poměru, doložíte potvrzení organizace, k níž jste ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, o trvání tohoto vztahu, dni jeho skončení a o tom, zda je vám vypláceno nemocenské z nemocenského pojištění.
 • Jste-li osobou samostatně výdělečně činnou, doložíte potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o době trvání registrace osoby samostatně výdělečně činné, o zaplacení pojistného a o výši vyměřovacích základů.
 • Nejste-li v pracovním (obdobném) poměru ani osobou samostatně výdělečně činnou, doložíte případně potvrzení správy sociálního zabezpečení o době, za kterou bylo zaplaceno dobrovolné pojištění, a o dni podání přihlášky na pojištění.

V případě, že žádáte o důchod nejen z České republiky, ale i z jiného členského státu Evropské unie nebo ze státu, se kterým Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, doporučujeme k žádosti připojit i doklady o době zaměstnání/pojištění v cizině, pokud je máte dispozici. Není však nutné předložit potvrzení příslušné zahraniční důchodové instituce o získané době pojištění v daném státě. Toto potvrzení si odbor sociálního zabezpečení MO vyžádá od této instituce sám.

Přehled států, s nimiž Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o důchod jako voják z povolání musíte uplatnit osobně u orgánu sociálního zabezpečení. Žádost s vámi sepíše příslušný pracovník na předepsaném tiskopise.

Ministerstvo obrany

Molákova 576/11

186 00 Praha 8, Karlín

  2. krok

Žádost o důchod je vyřizována orgánem sociálního zabezpečení MO, u něhož jste žádost uplatnil, neboť ten je kompetentní k rozhodování o nároku na důchod a jeho výši u vojáků z povolání. Lhůta pro vyřízení činí 90 dnů. Tato lhůta se však může prodloužit o dobu, po kterou jsou došetřovány skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na důchodu, jeho výši či výplatu a odbor sociálního zabezpečení MO je nemá ve své evidenci (např. nedoložená chybějící doba pojištění v České republice, doba zaměstnání/pojištění v cizině).

3. krok

Nedisponuje-li odbor sociálního zabezpečení MO skutečnostmi, které jsou rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši či výplatu, můžete být vyzván (stejně tak jako zaměstnavatel či cizí nositel pojištění) k jejich předložení. Povinností je vyhovět této výzvě do 8 dnů ode dne jejího doručení. Doložení či osvědčení těchto skutečností můžete učinit buďto poštou přímo na adresu odboru sociálního zabezpečení MO nebo zasláním datovou zprávou do datové schránky odboru (ID gy2erfw) či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu jeho elektronické podatelny, popřípadě osobně u odboru sociálního zabezpečení MO. Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany.

4. krok

Jakmile má odbor sociálního zabezpečení MO všechny potřebné doklady, vydá rozhodnutí o žádosti o starobní důchod. Pokud splníte podmínky nároku na starobní důchod zašle vám odbor sociálního zabezpečení MO písemné rozhodnutí o přiznání důchodu, ve kterém uvede, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Přílohou je vždy osobní list důchodového pojištění, který obsahuje přehled zhodnocených dob pojištění včetně náhradních dob pojištění a vyměřovacích základů. Pokud podmínky nároku nesplníte, odbor sociálního zabezpečení MO zašle písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o starobní důchod, ve kterém uvede důvody zamítnutí žádosti.

5. krok

Pokud byl starobní důchod přiznán, bude ho odbor sociálního zabezpečení MO vyplácet ve stanoveném výplatním termínu způsobem, který jste si zvolil při podání žádosti o důchod.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Informace pro důchodce z řad příslušníků ozbrojených sil ČR: Starobní důchod

V případě, že jste příslušníkem ozbrojených sil Ministerstva obrany, vyřizuje vaši žádost o starobní penzi Odbor sociálního zabezpečení MO ČR.

Podrobnosti ke starobnímu důchodu na stránkách ČSSZ

Podmínky nároku na řádný starobní důchod podleparagrafu 29 zákona 155/1995 Sb.  o důchodovém pojištění

Vše o provádění sociálního zabezpečení včetně vyplácení důchodů najdete v zákoně č. 582/1991 Sb.

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.