Hlavní informace o službě

Energetický regulační úřad uděluje licence na:

 • na výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou;
 • výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a obchod s plynem;
 • výrobu a rozvod tepelné energie;
 • činnost operátora trhu.

Každý držitel licence pro podnikání v energetických odvětvích musí mít přiděleno identifikační číslo (IČ).

Pokud vám jako žadateli o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích – fyzické osobě nebylo IČ nikdy přiděleno, anebo bylo IČ v minulosti přiděleno, ale v současnosti je neplatné, Energetický regulační úřad IČ  přidělí/zaktivuje, a to na základě žádosti, kterou jste povinen učinit současně s žádostí o udělení licence nebo v průběhu již probíhajícího licenčního řízení.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste právnickou osobou, fyzickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, splňujete podmínky pro některý sektor (nebo více sektorů) podnikání v energetických odvětvích a hodláte ve zvoleném odvětví podnikat:

 • výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou;
 • výroba, přeprava, distribuce, uskladňování a obchod s plynem;
 • výroba a rozvod tepelné energie.

Výstup služby

Rozhodnutí o udělení licence v energetických odvětvích

Benefit služby

Benefitem služby pro vás je získání oprávnění pro podnikání ve zvolených sektorech energetických odvětví jako je výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou, výroba, přeprava, distribuce, uskladňování a obchod s plynem a výroba a rozvod tepelné energie.

Činnost operátora trhu je specifická, je spojena s výkonem veřejné správy a příslušné licence již byly vydány v souladu s nabitím účinnosti energetického zákona.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoli před zahájením podnikání v energetických odvětvích.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro získání licence potřebujete podat žádost a přiložit k ní požadované dokumenty a náležitosti.

Vzor žádosti pro fyzické a právnické osoby spolu s dalšími požadovanými formuláři a seznamem dokladů, které je nutné přiložit k žádosti o udělení konkrétního typu licence jsou ke stažení na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

V případě, že jako fyzická osoba žádáte současně o přidělení, nebo evidenci IČ, přiložííte k žádosti o udělení licence žádost o přidělení/evidenci IČ (případně podáte tuto žádost v průběhu probíhajícího licenčního řízení). Žádost o přidělení/evidenci IČ je ke stažení na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o udělení licence můžete v elektronické podobě můžete podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ - eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ - podatelna@eru.cz    

Bližší informace k elektronickému podání žádosti naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Výše správního poplatku při elektronickém vyřízení: 
 

1 000 Kč 

 • na udělení licence na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně;
 • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně;

10.000,- Kč 

 • na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu;
 • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie s instalovaným výkonem nad 1 MW;
 • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie s přenosovou kapacitou nad 1 MW;

100 000 Kč

 •  na obchod s elektřinou a obchod s plynem                                                                                                                                                                          

Přidělení či zaktivnění IČ je bezplatné.

Způsob platby správních poplatků: do 5.000,- Kč včetně můžete správní poplatek platit kolkem či více kusy kolků,

Metodický návod k platbě správního poplatku naleznete na webových stránkách ERÚ.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o udělení licence na podnikání v  energetických odvětvích spolu s dalšími požadovanými  doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Bližší informace k náležitostem podání žádosti naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích spolu s dalšími požadovanými  doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou vyřizovány na pracovišti v Ostravě, doporučujeme žádosti posílat rovnou na adresu ostravského pracoviště.

Bližší informace k náležitostem podání žádosti naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

 Výše správního poplatku při osobním podání žádosti o udělení licence nebo při podání žádosti poštou

1 000 Kč 

 • na udělení licence na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně;
 • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně;

10.000,- Kč 

 • na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu;
 • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie s instalovaným výkonem nad 1 MW;
 • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie s přenosovou kapacitou nad 1 MW;

100 000 Kč

 •  na obchod s elektřinou a obchod s plynem                      

Přidělení či zaktivnění IČ je bezplatné.

Způsob platby správních poplatků: do 5.000,- Kč včetně můžete správní poplatek platit kolkem či více kusy kolků,

 

Metodický návod k platbě správního poplatku naleznete na webových stránkách ERÚ.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava
Datová schránka: eeuaau7
E-mail: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 07.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Udělování licencí začínajícím energetikům

Chcete-li podnikat v energetice a splňujete pro podnikání v oboru příslušné podmínky, obraťte se na Energetický regulační úřad s žádostí o udělení licence.

ERÚ poskytuje licenci na:

 • výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou;
 • výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a obchod s plynem;
 • výrobu a rozvod tepelné energie;
 • činnost operátora trhu.

Jaké jsou obecně podmínky pro podnikání v energetice?

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen v roce 2000 energetickým zákonem (respektive zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích), který také upravuje jeho kompetence.

Co spadá do pravomoci a působnosti ERÚ?

 • Reguluje ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí
 • Rozhodnutími o cenách podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie.
 • Podporuje hospodářskou soutěž v energetice.
 • Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně kontroluje.
 • Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Spotřebitel se na něj může obrátit, řeší-li spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

Začít podnikat v energetice tedy můžete až po udělení licence ERÚ.

Na výše zmíněnou činnost operátora trhu se tato licence nevztahuje, jde a specifickou profesi, spojenou s výkonem veřejné správy.

Pokud vám nebylo nikdy přiděleno IČ, musíte spolu se žádostí o licenci (nebo během licenčního řízení) požádat také o přidělení IČ.

Žadatelé musejí být starší osmnácti let, bezúhonní, svéprávní a odborně způsobilí. Odborná způsobilost znamená příslušné vzdělání a praxi.

Žádost podáváte Energetickému regulačnímu úřadu, a to písemnou nebo elektronickou formou

Pokud chcete žádost vyřídit osobně, pošlete ji poštou, případně odevzdejte přímo na podatelně ERÚ, Masarykovo náměstí 5, Jihlava.

Možnosti elektronického podání:
datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ: eeuaau7
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ podatelna@eru.cz 

V případě nejasností se obraťte přímo na Energetický regulační úřad, kde vám poskytnou podrobnější informace.

Informace na webu Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

K licencím udělovaným ERÚ

Související formuláře