Uvolnění výplaty důchodu na žádost – příslušníci ozbrojených sil Ministerstva obrany

Hlavní informace o službě

Výplatu důchodu, která byla na žádost či z moci úřední zastavena, může odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), jako plátce důchodu, na základě žádosti opět uvolnit.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou, které byla odborem sociálního zabezpečení MO na její žádost či z moci úřední zastavena výplata důchodu, a nyní chcete, aby vám byla výplata vašeho důchodu opět uvolněna.

  • Byla-li vám výplata jakéhokoliv druhu důchodu zastavena z moci úřední (např. z důvodu, že jste nepřevzal 3 po sobě následující splátky důchodu, který je vám vyplácen v hotovosti; neohlásil jste změnu adresy místa trvalého či jiného pobytu na území České republiky, případně bydliště v cizině), může k jejímu opětovnému uvolnění na základě vaší písemné žádosti dojít pouze tehdy, odpadl-li důvod, pro který byla výplata původně zastavena.
  • Byla-li výplata starobního důchodu zastavena na základě vaší žádosti, můžete o její opětovné uvolnění požádat od libovolného data. Zastavením výplaty důchodu vám nárok na výplatu starobního důchodu nezaniká, můžete proto kdykoli požádat o doplacení důchodu za část doby či celou dobu, po kterou byla výplata na vaši žádost zastavena. Promlčecí doba činí u každé jednotlivé splátky 5 roků.

O zastavení výplaty starobního důchodu a o její následné uvolnění je žádáno zpravidla se záměrem zvýšit si důchod za výkon další výdělečné činnosti. Procentní výměra starobního důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění vykonávané po vzniku nároku na tento důchod bez jeho pobírání, tj. po dobu zastavení výplaty starobního důchodu. Odbor sociálního zabezpečení MO však vaše důvody, pro které žádáte o zastavení a následné uvolnění výplaty důchodu, nijak nezkoumá a nejste povinen je uvádět ani prokazovat.

Bližší informace o:

  • možnosti požádat o zastavení výplaty starobního důchodu naleznete u služby „Zastavení výplaty starobního důchodu na žádost - vyřizuje odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“,
  • možnosti požádat o zvýšení starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod bez jeho pobírání naleznete u služby „Úprava výše starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod bez jeho pobírání či pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně - žádost vyřizuje odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“.

Předčasný starobní důchod

Poživateli předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl důchodového věku, avšak začal vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, výplata předčasného starobního důchodu do ukončení zaměstnání nebo dosažení důchodového věku nenáleží. Je tedy povinností příjemce předčasného starobního důchodu i jeho zaměstnavatele tuto skutečnost oznámit odboru sociálního zabezpečení MO nejpozději do 8 dnů. Odbor sociálního zabezpečení MO následně výplatu důchodu z moci úřední zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku je pro opětovné uvolnění výplaty předčasného starobního důchodu nezbytné taktéž uplatnit žádost.

Výstup služby

Rozhodnutí o uvolnění výplaty důchodu.

Benefit služby

Odbor sociálního zabezpečení MO vám na žádost uvolní doposud zastavenou výplatu důchodu.

Současně s žádostí o uvolnění výplaty starobního či předčasného starobního důchodu můžete požádat o úpravu výše vašeho důchodu, vykonával-li jste po zastavení výplaty výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění.

Jestliže jste v době po vzniku nároku na předčasný starobní důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a výplata vám tudíž byla zastavena z moci úřední, přičte se tato doba po dni, od kterého byl důchod přiznán, k době pojištění získané do vzniku nároku na předčasný starobní důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry vašeho předčasného starobního důchodu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoli dle potřeby.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro využití této služby musíte sepsat žádost o uvolnění výplaty důchodu v podobě vlastního podání v nepředepsané formě. Nezbytné je v podání jasně specifikovat, oč žádáte, a současně uvést vašeho rodné číslo, jméno, příjmení a adresu či ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci.

Byla-li výplata důchodu zastavena na žádost (nebo byla-li výplata předčasného starobního důchodu zastavena z moci úřední z důvodu výkonu výdělečné činnosti před dosažením důchodového věku a nebylo požádáno o její uvolnění před dosažením důchodového věku, ale až poté) je nutné do žádosti o uvolnění výplaty důchodu uvést i den, od něhož požadujete výplatu důchodu uvolnit.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o uvolnění zastavené výplaty důchodu (u starobního či předčasného starobního důchodu případně i o úpravu jeho výše za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dobu zastavení výplaty) můžete zaslat:

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany.

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění podmínek pro uvolnění výplaty důchodu (popřípadě i pro úpravu výše starobního či předčasného starobního důchodu).

  • Pokud podmínky splníte, odbor sociálního zabezpečení MO rozhodne o uvolnění výplaty důchodu (popřípadě i o zvýšení důchodu, splňujete-li podmínky pro takové zvýšení).
  • Pokud podmínky nesplníte, obdržíte od odboru sociálního zabezpečení MO písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v němž budou uvedeny důvody jejího zamítnutí.
3. krok

Bylo-li vaší žádosti vyhověno, bude výplata důchodu uvolněna (popřípadě i upravena výše starobního či předčasného starobního důchodu) a prováděna stejným způsobem, jako tomu bylo před jejím zastavením (popřípadě vámi nově požadovaným způsobem).

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte sepsat žádost o uvolnění výplaty důchodu v podobě vlastnoručně podepsaného podání v nepředepsané formě. Nezbytné je v podání jasně specifikovat, oč žádáte, a současně uvést vašeho rodné číslo, jméno, příjmení a adresu či ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci.

Byla-li výplata důchodu zastavena na žádost (nebo byla-li výplata předčasného starobního důchodu zastavena z moci úřední z důvodu výkonu výdělečné činnosti před dosažením důchodového věku a nebylo požádáno o její uvolnění před dosažením důchodového věku, ale až poté) je nutné do žádosti o uvolnění výplaty důchodu uvést i den, od něhož požadujete výplatu důchodu uvolnit.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o uvolnění zastavené výplaty důchodu (u starobního či předčasného starobního důchodu případně i o úpravu jeho výše za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dobu zastavení výplaty) můžete:

  • osobně uplatnit u odboru sociálního zabezpečení MO,
  • poštou zaslat přímo na adresu odboru sociálního zabezpečení MO.

Ministerstvo obrany, sociální odbor

Molákova 576/11

186 00 Praha 8, Karlín

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany (army.cz).

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění podmínek pro uvolnění výplaty důchodu (popřípadě i pro úpravu výše starobního či předčasného starobního důchodu).

  • Pokud podmínky splníte, odbor sociálního zabezpečení MO rozhodne o uvolnění výplaty důchodu (popřípadě i o zvýšení důchodu, splňujete-li podmínky pro takové zvýšení).
  • Pokud podmínky nesplníte, obdržíte od odboru sociálního zabezpečení MO písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v němž budou uvedeny důvody jejího zamítnutí.
3. krok

Bylo-li vaší žádosti vyhověno, bude výplata důchodu uvolněna (popřípadě dojde i k úpravě výše starobního či předčasného starobního důchodu) a prováděna stejným způsobem, jako tomu bylo před jejím zastavením (popřípadě vámi nově požadovaným způsobem).

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 14.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak uvolnit výplatu zablokovaného důchodu?

Pokud vám byla na žádost nebo dokonce z úřední moci zastaveno vyplácení důchodu, můžete jako bývalý příslušník ozbrojených sil požádat o jeho opětovné uvolnění, a to odbor sociálních zabezpečení Ministerstva obrany ČR.

Výplata důchodu vám může být z moci úřední zastavena například pokud jste nepřevzal tři po sobě následující splátky důchodu, který je vám vyplácen v hotovosti, neohlásil jste změnu adresy místa trvalého bydliště na území ČR, případně bydliště v cizině). K opětovnému uvolnění na základě vaší písemné žádosti může dojít pouze tehdy, odpadl-li důvod, pro který byla výplata zastavena.

Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu

Zastavení výplaty starobního důchodu (příslušníci ozbrojených sil ČR)

Vše o provádění sociálního zabezpečení včetně vyplácení důchodů najdete v zákoně č. 582/1991 Sb.

Kdy a jak službu řešit?

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.