Vdovský a vdovecký důchod (příslušníci ozbrojených sil MO)

Hlavní informace o službě

Vdovský a vdovecký důchod jsou dávkami důchodového pojištění, které slouží ke krytí ztráty příjmu z důvodu úmrtí živitele. Tato finanční podpora má tedy přispět k naplňování životních potřeb a zachování životní úrovně ovdovělých osob po ztrátě jejich manžela či manželky. Byl/a-li zesnulý manžel/zesnulá manželka příslušníkem ozbrojených sil Ministerstva obrany (dále jen „příslušník ozbrojených sil MO“), je k vyřízení žádosti o vdovský/vdovecký důchod příslušný odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste vdova/vdovec po zemřelém manželovi/zemřelé manželce, který/která byl/byla příslušníkem ozbrojených sil MO a zároveň:

 • pobíral/a starobní důchod nebo
 • pobíral/a invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod (tj. dosáhl/a stanoveného věku a získal/a potřebnou dobu pojištění) anebo
 • zemřel/a následkem pracovního úrazu (v tomto případě není vyžadováno získání potřebné doby pojištění).

Problematika týkající se požadované doby pojištění pro nárok na invalidní důchod je detailně popsána v rámci služby „Invalidní důchod – žádost vyřizuje odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“. Stejně tak detailně je popsána problematika týkající se požadovaných podmínek pro nárok na starobní důchod v rámci služby „Starobní důchod - žádost vyřizuje odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“.

Nutnou podmínkou vzniku nároku na vdovský/vdovecký důchod je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Vdovský/vdovecký důchod tedy nenáleží po manželovi/manželce, s níž jste se rozvedl, dále po druhovi/družce či po registrovaném partnerovi/registrované partnerce.

Pro vdovský či vdovecký důchod přiznaný před 1. 1. 2010 platí, že nárok na důchod zůstane zachován i po 31. 12. 2009 za předpokladu, že:

 • vdova dosáhla před 1. 1. 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li nižší nebo
 • vdovec dosáhl před 1. 1. 2010 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li nižší nebo
 • vdova dosáhla věku 55 let sice po 31. 12. 2009, ale v době, kdy splňovala podmínky nároku na tento důchod, anebo
 • vdovec dosáhl věku 58 let sice po 31. 12. 2009, ale v době, kdy splňoval podmínky nároku na tento důchod.

Výstup služby

přiznání vdovského či vdoveckého důchodu

Benefit služby

Jestliže vám zemře manžel/manželka, začne se vám vyplácet finanční podpora ve formě vdovského/vdoveckého důchodu, a to od data úmrtí manžela/manželky po dobu jednoho roku.

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela/manželky máte jako vdova/vdovec nárok na vdovský/vdovecký důchod v případě splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • péče o nezaopatřené dítě
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela/zemřelé manželky, který s ní/s ním žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
 • invalidita třetího stupně
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o vdovský či vdovecký důchod můžete podat kdykoli po úmrtí manžela či manželky. Důchod vám bude přiznán ode dne vzniku nároku a případné nevyplacené splátky důchodu vám budou jednorázově doplaceny. 

Důchod však lze vyplatit maximálně pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti o důchod.

Manžel, který byl poživatelem starobního důchodu, zemřel dne 2. 1. 2014. Vdova žádost o vdovský důchod uplatnila dne 25. 8. 2020. Odbor sociálního zabezpečení MO přizná důchod ode dne úmrtí, tj. 2. 1. 2014, avšak doplatí ho pouze pět let zpětně ode dne podání žádosti o důchod, tj. ode dne 25. 8. 2015.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Při podání žádosti o vdovský či vdovecký důchod musíte vždy předložit originály, popřípadě úředně ověřené kopie, následujících dokladů:

 • občanský průkaz (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu)
 • úmrtní list zesnulé osoby
 • oddací list
 • tiskopis se žádostí o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice či poukazem na účet manžela či manželky v České republice (popřípadě tiskopis se žádostí osoby žijící mimo území České republiky o výplatu důchodu na účet vedený u zahraniční banky či vedený u banky v České republice)

Pokud zesnulá osoba nebyla poživatelem důchodu je potřeba předložit ještě následující doklady:

 • doklady o studiu či vyučení (např. vysvědčení ze střední školy, výuční list, index, diplom, potvrzení školy)
 • doklady o době vojenské služby
 • doklady prokazující výchovu dětí či péči o ně (např. rodné listy dětí, rozsudek o osvojení či svěření dítěte do péče)
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách pojištění, které orgán rozhodující o dávce nemá ve své evidenci

V případě, že byla zemřelá osoba účastna důchodového pojištění nejen v České republice, ale i v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, se kterým Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, a vy žádáte o důchod nejen z českého důchodového systému, ale i z tohoto jiného státu, doporučujeme k žádosti připojit i doklady o době zaměstnání/pojištění zemřelé osoby v cizině, pokud je máte k dispozici. Není nutné předložit potvrzení příslušné zahraniční důchodové instituce o době pojištění získané zemřelým v daném státě. Toto potvrzení si odbor sociálního zabezpečení MO vyžádá od této instituce sám.

Přehled států, s nimiž Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o důchod musíte jako osoba po manželovi/manželce, která byla příslušníkem ozbrojených sil MO, uplatnit osobně, popřípadě na základě udělené plné moci prostřednictvím svého zástupce, u odboru sociálního zabezpečení MO. Žádost s vámi sepíše pověřený pracovník tohoto odboru na předepsaném tiskopise.

Odbor sociálního zabezpečení ministerstvo obrany

 • Molákova 576/11
 • 186 00 Praha 8, Karlín

Za osobu, která není schopna podat žádost sama vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou na základě potvrzení lékaře o jejím zdravotním stavu podat žádost její rodinní příslušníci, pokud s tím vyjádří svůj souhlas.

2. krok

K rozhodování o nároku na důchod a jeho výši, pokud zesnulá osoba byla příslušníkem ozbrojených sil MO, je kompetentní odbor sociálního zabezpečení MO. Lhůta pro vyřízení činí 90 dnů. Tato lhůta se však může prodloužit o dobu, po kterou jsou došetřovány skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši či výplatu a odbor sociálního zabezpečení MO je nemá ve své evidenci (např. nedoložená chybějící doba pojištění zesnulé osoby v České republice, doba zaměstnání/pojištění zesnulé osoby v cizině).

3. krok

Nedisponuje-li odbor sociálního zabezpečení MO skutečnostmi, které jsou rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši či výplatu, můžete být vyzván k jejich předložení. Povinností je vyhovět této výzvě do 8 dnů ode dne jejího doručení. Doložení či osvědčení požadovaných skutečností můžete učinit buďto osobně u odboru sociálního zabezpečení MO nebo zasláním poštou na adresu odboru anebo zasláním datovou zprávou do datové schránky odboru sociálního zabezpečení MO či datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu jeho elektronické podatelny. Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany (army.cz).

4. krok

Jakmile má odbor sociálního zabezpečení MO všechny potřebné doklady vydá rozhodnutí o žádosti o vdovský/vdovecký důchod. Pokud jsou podmínky nároku na důchod splněny, zašle vám odbor sociálního zabezpečení MO písemné rozhodnutí o přiznání vdovského/vdoveckého důchodu, ve kterém uvede, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Pokud podmínky nároku splněny nebyly, odbor sociálního zabezpečení MO vám zašle písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vdovský/vdovecký důchod, ve kterém uvede důvody zamítnutí žádosti.

5. krok

Pokud byl vdovský/vdovecký důchod přiznán, bude ho odbor sociálního zabezpečení MO vyplácet ve stanoveném výplatním termínu způsobem.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 18.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Přihlaste se o vdovský či vdovecký důchod

Pokud jste pozůstalým po zemřelém manželovi/ manželce, kteří byli příslušníky ozbrojených sil a zároveň pobírali starobní či invalidní důchod (nebo ke dni smrti splnili podmínky nároku na penzi), máte právo pobírat takzvaný vdovský či vdovecký důchod, který v takovém případě vyřizuje odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany ČR.

Podrobnější informace o vdovském/vdoveckém důchodu na stránkách ČSSZ

Nutnou podmínkou vzniku nároku na vdovský/vdovecký důchod je to, aby vaše manželství trvalo k datu úmrtí této blízké osoby.

Vdovský/vdovecký důchod vám tedy nenáleží po manželovi/manželce, s níž jste se (byť i krátce před její/jeho smrtí) rozvedli, ani po druhovi/družce nebo registrovaném partnerovi

Další podrobnosti si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz.

Vdovský důchod můžete pobírat jeden rok nebo i déle, pokud splňujete určité podmínky. Podrobnosti o podmínkách nároku najdete nejen v tomto textu, ale především v zákoně o důchodovém pojištění č.155/1995 Sb.

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.