Hlavní informace o službě

Český báňský úřad vykonává vrchní dozor

 • nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,
 • nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,
 • nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelským subjektem, který vykonává hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo nakládá s výbušninami, anebo je vlastníkem či provozovatelem podzemního objektu.

Výstup služby

Dozorová činnost

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro účely vrchního dozoru je třeba mít naskenovanou dokumentaci, která se týká hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popř. nakládání s výbušninami nebo provozování podzemního objektu. Jedná se zejména o:

 • plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek
 • plány využívání ložisek nevyhrazených nerostů
 • dokumentaci trhacích prací
 • důlně měřickou dokumentaci
 • geologickou dokumentaci
 • stavební dokumentaci podzemních objektů

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze v rámci výkonu jejich vrchního dozoru komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS. 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy jeho sídla, telefonu, e-mailu, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

E-mail Českého báňského úřadu je: podatelna@cbusbs.cz 

ID datové schránky Českého báňského úřadu je: rn6aas6 

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro účely vrchního dozoru je třeba mít dokumentaci v listinné podobě, která se týká hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popř. nakládání s výbušninami nebo provozování podzemního objektu. Jedná se zejména o:

 • plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek
 • plány využívání ložisek nevyhrazených nerostů
 • dokumentaci trhacích prací
 • důlně měřickou dokumentaci
 • geologickou dokumentaci
 • stavební dokumentaci podzemních objektů

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báňský úřad se lze v rámci výkonu jeho vrchního dozoru obracet podáními učiněnými poštou na adresu jeho sídla, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS. 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy jeho sídla, telefonu, e-mailu, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde. 

Adresa Českého báňského úřadu je: Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1 - Staré Město

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 26.04.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Český báňský úřad má vrchní dozor nad těžaři a dodržováním zákonů

Český báňský úřad vykonává dozor nad dodržováním zákonů a předpisů, které se týkají využívání a těžby nerostů, hornickou činností a její bezpečností.

Orgány státní báňské správy kontrolují, zda těžaři vykonávají tyto činnosti v souladu se zákony 44/1988 Sb. (horní zákon) a 61/1988 Sb.

Pro účely vrchního dozoru musejí mít těžaři naskenovanou příslušnou dokumentaci, která se týká hornické činnosti

Orgány státní báňské správy obecně provádějí dozor nad:

 • hornickou činností
 • požární ochranou v podzemí
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Český báňský úřad (organizační struktura, úřední hodiny, kontakty, informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím).