Vyhotovení nového informativního osobního listu důchodového pojištění po prokázání další doby pojištění nebo vyměřovacích základů (příslušníci ozbrojených sil MO)

Hlavní informace o službě

Každá osoba, které byl na její žádost Ministerstvem obrany zaslán informativní osobní list důchodového pojištění, může požádat o vyhotovení nového informativního listu, pokud prokáže další doby účasti na důchodovém pojištění nebo další vyměřovací základy či vyloučené doby v období po roce 1985.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osoba, které byl na žádost zaslán Ministerstvem obrany zaslán informativní osobní list důchodového pojištění, v němž však nebyla uvedena některá z dob vaší účasti na důchodovém pojištění nebo některé vaše vyměřovací základy či vyloučené doby v období po roce 1985 a vy disponujete doklady, které tuto chybějící dobu pojištění nebo chybějící vyměřovací základy či vyloučené doby prokazují.

Výstup služby

Informativního osobní list důchodového pojištění

Benefit služby

Budeme mít informativní list důchodového pojištění s aktuálnějšími informacemi.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

O zaslání nového informativního osobního listu důchodového pojištění můžete požádat kdykoli po obdržení původního informativního listu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte vždy sepsat písemnou žádost s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a se současným uvedením vašeho rodného čísla, jména, příjmení a adresy či ID datové schránky, na kterou má být nový informativní osobní list důchodového pojištění zaslán. Přiloženy musí být k této žádosti originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících další doby vaší účasti na důchodovém pojištění nebo další vyměřovací základy či vyloučené doby v období po roce 1985.

O zaslání nového informativního osobního listu důchodového pojištění musíte Ministerstvo obrany vždy písemně požádat. Současně s tím musíte doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících chybějící dobu pojištění nebo chybějící vyměřovací základy či vyloučené doby.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, která nemá předepsaný formát, spolu s originály nebo ověřenými kopiemi dokladů můžete:

  • zaslat poštou přímo na adresu zaměstnavatele,
  • předat osobně zaměstnavateli.
2. krok

Ministerstvo obrany zkontroluje všechny v žádosti uvedené náležitosti a zejména posoudí vámi předložené doklady, jež mají prokazovat další doby vaší účasti na důchodovém pojištění nebo další vyměřovací základy či vyloučené doby.

  • Jsou-li nové údaje prokázány dostatečně, Ministerstvo obrany vyhotoví nový informativní osobní list důchodového pojištění se zohledněním nově prokázaných dob pojištění, vyměřovacích základů či vyloučených dob a následně vám ho zašle na adresu uvedenou v žádosti, popřípadě do vaší datové schránky, a to nejpozději do 90 dnů ode dne doručení vaší žádosti.
  • Nepovažuje-li Ministerstvo obrany nové údaje za dostatečně prokázané, nový informativní list nevyhotoví a do 90 dnů ode dne doručení vaší žádosti vám zašle o této skutečnosti písemné vyrozumění se zdůvodněním, že nové údaje nelze považovat za dostatečně prokázané, a proto o nich bude rozhodnuto až v rámci řízení o přiznání důchodu. Současně s tím vám do vlastních rukou zašle nazpět doklady, které byly připojeny k vaší žádosti a jimiž jste další doby pojištění, vyměřovací základy nebo vyloučené doby prokazoval.

Nový informativní list Ministerstvo obrany nevyhotoví ani tehdy:

  • jsou-li dodatečně prokázány pouze doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby či doby pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Od Ministerstva obrany obdržíte pouze písemné sdělení o tom, že o těchto dobách bude rozhodnuto až v rámci řízení o přiznání důchodu.
  • jsou-li předloženy pouze doklady na dobu spadající do období kalendářního roku vyhotovení informativního listu nebo kalendářního roku bezprostředně předcházejícího. Od Ministerstva obrany obdržíte pouze písemné sdělení o tom, že tyto doby bude obsahovat až informativní osobní list důchodového pojištění vyhotovovaný v následujícím roce (následujících letech).

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Doložení neevidovaných dob pro vyhotovení nového informativního osobního listu důchodového pojištění není povinností občana, nejsou tedy stanoveny ani žádné sankce.

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese orgán sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Veteráni ozbrojených sil mohou žádat o doměření důchodu

Každý bývalý příslušník ozbrojených sil ČR, kterému byl na vlastní žádost Ministerstvem obrany zaslán informativní osobní list důchodového pojištění, může požádat o vyhotovení nového (a to pokud prokáže další doby účasti na důchodovém pojištění nebo další vyměřovací základy či vyloučené doby v období po roce 1985)

Informativní listy obsahují „přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob“.

Vše o provádění sociálního zabezpečení včetně vyplácení důchodů najdete v zákoně č. 582/1991 Sb.

Pro nový informativní list musíte vždy sepsat písemnou žádost a jasně specifikovat, oč žádáte (viz níže)

Žádost vyřizuje Odbor sociálního zabezpečení MO ČR

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.