Vyloučení náhradních dob pojištění kryjících se s dobou pojištění, ve které měl pojištěnec příjmy, z rozhodného období – příslušníci ozbrojených sil Ministerstva obrany

Hlavní informace o službě

Překrývá-li se doba pojištění s náhradní dobou pojištění, lze požádat o to, aby namísto zhodnocení příjmu byla překrývající se doba z rozhodného období pro zjišťování osobního vyměřovacího základu vyloučena. Pokud jste/jste byl příslušníkem ozbrojených sil Ministerstva obrany, rozhoduje o této žádosti odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou s nárokem na důchod po 31. 12. 2009, u které v rámci rozhodného období koliduje náhradní doba pojištění s dobou pojištění, za kterou byly dosaženy příjmy, z nichž se odvádí pojistné, a vy chcete namísto zhodnocení příjmu tuto překrývající se dobu vyloučit. Aplikací tohoto postupu, máte-li nižší než obvyklé příjmy, by měla být pozitivně ovlivněna výše vašeho důchodu.

O použití výše uvedeného postupu lze požádat tehdy, když se náhradní doba pojištění překrývá s: 

a) dobou účasti na pojištění osob samostatně výdělečně činných,

b) dobou dobrovolného důchodového pojištění,

c) dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu,

d) dobou, za kterou náležely náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),

e) dobou, za kterou náležely náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě.

Požádat o upřednostnění vyloučených dob před nízkými příjmy se vyplatí např. ženě, která pečuje o osobu závislou ve II. stupni závislosti a současně si přivydělává 3 000 Kč měsíčně roznášením letáků na základě dohody o pracovní činnosti.

Pokud se náhradní doba pojištění s žádnou z výše uvedených dob nekryje, vyloučí se podle zákona o důchodovém pojištění automaticky, tzn., že se vyloučí (tj. odečte) pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu z celkového počtu dnů tzv. rozhodného období, v němž se sledují příjmy (vyměřovací základy) pro účel výpočtu důchodu. Tím se zajistí, aby průměr příjmů pojištěnce v rozhodném období nebyl rozmělněn i do období, v nichž nebylo příjmů dosahováno. Vyloučenou dobou je např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba studia po dobu prvních 6 let po dosažení věku 18 let (získaná do 31. 12. 2009), doba, po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce, doba pobírání předdůchodu atd.

Naopak kryla-li by se vyloučená doba s některou z výše uvedených dob, podle zákona o důchodovém pojištění by se při výpočtu výše důchodu automaticky upřednostnil příjem dosažený v této době (ať už by byl vysoký či nízký) před vyloučenou dobou. Nízké příjmy se však negativně odrazí na výši důchodu. Na žádost lze proto tento postup změnit tak, aby byla před příjmem upřednostněna vyloučená doba. Tato možnost se ovšem týká pouze důchodů, na které vznikl nárok po 31. 12. 2009, a příjmů získaných po 31. 12. 1995.

Výstup služby

Rozhodnutí vyloučení náhradní doby

Benefit služby

Odbor sociálního zabezpečení MO v situaci, kdy se překrývá doba výdělečné činnosti s náhradní dobou pojištění, na základě vaší žádosti z rozhodného období pro zjišťování osobního vyměřovacího základu vyloučí překrývající se dobu namísto toho, aby zhodnotil příjem z této činnosti.

Tím se zajistí, že průměr vašich příjmů v rozhodném období nebude rozmělněn i do období, kde se náhradní doba pojištění překrývá s dobou výdělečné či jiné činnosti s nízkými příjmy. Naopak bude tato doba pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu odečtena z celkového počtu dnů rozhodného období.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

O upřednostnění vyloučené doby před příjmem můžete požádat:

 1. v žádosti o přiznání důchodu
 2. do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odboru sociálního zabezpečení MO o přiznání důchodu.

Žádost můžete podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost musí mít podobu vlastního podání v nepředepsané písemné formě. V žádosti uvedete váš požadavek a sdělíte jméno, příjmení a rodné číslo.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Elektronicky můžete požádat o upřednostnění vyloučené doby před příjmem až po vydání rozhodnutí o přiznání důchodu. Žádost můžete zaslat:

 • datovou zprávou do datové schránky (6bnaawpodboru sociálního zabezpečení MO,
 • datovou zprávou/e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny odboru sociálního zabezpečení MO (osz@mvcr.cz)

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro upřednostnění vyloučené doby před příjmem a znovu rozhodne o přiznání důchodu. Původní rozhodnutí o přiznání důchodu odbor sociálního zabezpečení MO zruší a vydá rozhodnutí nové.

3. krok

Důchod ve výši odpovídající tomu, že z rozhodného období, v němž se sledují příjmy pro účel jeho výpočtu, byly vyloučeny doby překryvu náhradní doby pojištění s dobou pojištění, vám odbor sociálního zabezpečení MO začne vyplácet způsobem, který jste si sám zvolil.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

 • Chcete-li o upřednostnění vyloučené doby před příjmem požádat již při uplatnění žádosti o přiznání důchodu, musíte toto uvést v žádosti o přiznání důchodu a potvrdit vlastnoručním podpisem na konci žádosti.  V tímto způsobem podané žádosti je nutno uvést, kterých dob a kterých kalendářních roků se má postup, spočívající v upřednostnění vyloučené doby před příjmem, týkat.
 • Chystáte-li se o upřednostnění vyloučené doby před příjmem požádat v době po oznámení rozhodnutí odboru sociálního zabezpečení MO o přiznání důchodu, musíte pro čerpání této služby uplatnit písemnou žádost v podobě vlastnoručně podepsaného podání v nepředepsané formě. V žádosti uvedete váš požadavek a sdělíte jméno, příjmení a rodné číslo.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok
 1. O upřednostnění vyloučené doby před příjmem můžete požádat osobně při podání žádosti o přiznání důchodu u odboru sociálního zabezpečení MO. Váš požadavek o upřednostnění vyloučené doby před příjmem se zapíše do předepsaného tiskopisu žádosti o důchod.
 2. Po vydání rozhodnutí o přiznání důchodu můžete žádost o upřednostnění vyloučené doby před příjmem:
 • osobně předložit u odboru sociálního zabezpečení MO,
 • poštou zaslat přímo na adresu odboru sociálního zabezpečení MO.

Ministerstvo obrany

sociální odbor

Molákova 576/11

186 00 Praha 8, Karlín

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany (army.cz).

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro upřednostnění vyloučené doby před příjmem.

 • Žádal-li jste o aplikaci tohoto postupu v žádosti o důchod, odbor sociálního zabezpečení MO vyhoví vaší žádosti, tj. upřednostní vyloučené doby před příjmem, v rámci řízení o přiznání důchodu.
 • Žádal-li jste o aplikaci tohoto postupu až po oznámení rozhodnutí o přiznání důchodu, odbor sociálního zabezpečení MO v důsledku vámi požadovaného upřednostnění vyloučené doby před příjmem znovu rozhodne o přiznání důchodu. Původní rozhodnutí o přiznání důchodu a vydá rozhodnutí nové.
3. krok

Důchod ve výši odpovídající tomu, že z rozhodného období, v němž se sledují příjmy pro účel jeho výpočtu, byly vyloučeny doby překryvu náhradní doby pojištění s dobou pojištění, vám odbor sociálního zabezpečení MO začne vyplácet způsobem, který jste si sám zvolil.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak si mohou zaměstnanci MO polepšit s výší důchodu?

Pokud se překrývá doba, kdy platíte důchodové pojištění s náhradní dobou pojištění (obdobím, kdy se neodvádí žádné pojistné, ale může se započítávat do let potřebných pro pojištění na penzi), můžete požádat o to, aby byla tato doba „z rozhodného období pro zjišťování osobního vyměřovacího základu vyloučena“.

Je to pouze na vás (měli byste si polepšit s výší důchodu), splňovat ovšem musíte určité podmínky (viz níže).

Co je náhradní doba pojištění si přečtěte na stránkách ČSSZ

O této žádosti rozhoduje příslušný odbor sociálního zabezpečení MO, který vám důchod zajišťuje.

Kdy se o důchod nežádá u ČSSZ, ale právě u rezortů vnitra, obrany a spravedlnosti? Informace najdete v § 9 zákona 582/1991 Sb.

Žádat o tuto změnu můžete, pokud se vaše „náhradní doba pojištění“ překrývá s obdobím, kdy jste platili pojistné jako OSVČ, hradili dobrovolné důchodové pojištění, kdy jste měli příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu i v dalších několika případech.

Vše o výhodách této služby si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz

Na žádost nejsou žádné formuláře, má mít podobu vlastního podání v nepředepsané písemné formě a má obsahovat váš požadavek, jméno, příjmení a vaše rodné číslo. Službu můžete řešit i elektronicky.

Další informace vám poskytne nejen Ministerstvo obrany, ale také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci, odpovědným za službu.