Vyplácení důchodu poživateli důchodu bydlícímu v cizině na základě potvrzení o žití – příslušníci ozbrojených sil Ministerstva obrany

Hlavní informace o službě

Žijete-li v cizině, důchod vám plátce vašeho důchodu, tj. odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), vyplatí na váš osobní účet vedený u banky v zahraničí či u banky v České republice anebo bankovním šekem na adresu vašeho bydliště v zahraničí pouze na základě zaslaného Potvrzení o žití.

Tiskopisem „Potvrzení o žití“ prokazujete trvání podmínek nároku na výplatu důchodu, tj. potvrzujete, že ke dni podpisu tohoto formuláře jste naživu.

Důchod bude na základě Potvrzení o žití vyplacen vždy pozadu. Důchod může být poživateli důchodu bydlícímu v zahraničí poukazován na jeho osobní účet u banky v zahraničí ve volně směnitelné měně nebo na jeho osobní účet či účet manžela/manželky u banky v České republice v českých korunách, anebo může být vyplácen bankovním šekem na adresu jeho bydliště v zahraničí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste-li poživatelem jakéhokoli druhu důchodu a zároveň se na území České republiky obvykle nezdržujete, neboť pobýváte v cizině v kalendářním roce po dobu alespoň 270 dnů, výplata vašeho důchodu je možná pouze na základě Potvrzení o žití, které na předepsaném tiskopisu zašlete plátci důchodu.

Potvrzení o žití musíte jako poživatel důchodu podepsat vlastnoručním podpisem a následně nechat tento podpis úředně ověřit orgánem nebo úřadem, který je k tomu oprávněn podle právních předpisů státu vašeho bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, orgány policie, notář apod.), anebo českým zastupitelským úřadem.

Je-li poživatel důchodu bydlící v zahraničí omezen ve svéprávnosti, Potvrzení o žití za něj svým podpisem stvrzuje a následně ho Generálnímu ředitelství VS zasílá jeho opatrovník. Opatrovník tak potvrzuje, že ke dni jeho podpisu na formuláři trvají podmínky nároku u poživatele důchodu na výplatu jeho důchodu, tj., že je poživatel důchodu naživu.

Výstup služby

Rozhodnutí o zpětném vyplacení důchodu.

Benefit služby

Využitím této služby vám jako poživateli důchodu žijícímu v cizině bude odbor sociálního zabezpečení MO moci zpětně vyplatit váš důchod na adresu či na účet.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Četnost zasílání tiskopisu Potvrzení o žití závisí na způsobu výplaty vašeho důchodu:

  • Je-li vám důchod vyplácen na váš osobní účet vedený u banky v zahraničí, předkládáte odboru sociálního zabezpečení MO tiskopis „Potvrzení o žití“ z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určíte. Četnost zasílání není omezena a lze akceptovat čtvrtletní, půlroční nebo i jiný interval. Doporučuje se však zaslat tiskopis alespoň 1x ročně. Upozorňujeme však, že výplata důchodu bude provedena vždy zpětně od naposledy vyplacené splátky důchodu do konce měsíce, v němž bylo Potvrzení o žití vyplněno a váš vlastnoruční podpis úředně ověřen.
  • Je-li vám důchod vyplácen na váš osobní účet či účet manžela/manželky vedený u banky v České republice v českých korunách, předkládáte odboru sociálního zabezpečení MO tiskopis „Potvrzení o žití“ stejným způsobem jako u výplaty důchodu na osobní účet u banky v zahraničí a pro výplatu důchodu platí stejná pravidla.
  • Je-li vám důchod vyplácen bankovním šekem na adresu vašeho bydliště v zahraničí, podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují 1x ročně. Odbor sociálního zabezpečení MO vám v prosinci kalendářního roku zašle na adresu vašeho bydliště v zahraničí tiskopis „Potvrzení o žití“ a vaší povinností je vrátit tento tiskopis řádně vyplněný, s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem, do 30 kalendářních dnů od jeho doručení.

Formulář „Potvrzení o žití“ je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obrany Žádosti a upozornění | Ministerstvo obrany (army.cz).

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je předložit předepsaný tiskopis „Potvrzení o žití“, který musíte řádně vyplnit, podepsat ho vlastnoručním podpisem (popřípadě vlastnoručním podpisem opatrovníka), vlastnoruční podpis si nechat úředně ověřit a následně tiskopis v případě jeho zasílání elektronickou cestou naskenovat z listinné do elektronické podoby a podepsat ho vaším uznávaným elektronickým podpisem.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Potvrzení o žití řádně připravené k elektronickému odeslání musíte zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny odboru sociálního zabezpečení MO, tj. na adresu osz@army.cz. Nebo datovou schránkou ID: gy2erfw.

2. krok

Je-li Potvrzení o žití z jakéhokoli důvodu nedostatečně či chybně vyplněné a odbor sociálního zabezpečení MO by ho v této formě nemohl uznat a na základě něho provést výplatu důchodu, bude vám Potvrzení o žití vráceno s výzvou k jeho opravě či doplnění. Opravený či doplněný tiskopis je následně nutno zaslat zpět odboru sociálního zabezpečení MO k jeho opětovnému posouzení.

3. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí, zda doručené Potvrzení o žití splňuje všechny předepsané náležitosti. Pokud tiskopis náležitosti splňuje, odbor sociálního zabezpečení MO na jeho základě provede výplatu vašeho důchodu. V případě, že na základě zaslaného Potvrzení o žití nelze výplatu důchodu zařídit, obdržíte o této skutečnosti od odboru sociálního zabezpečení MO písemné vyrozumění, v němž budou uvedeny důvody, proč nebylo důchod možné vyplatit.

Je-li klient omezen ve svéprávnosti, je písemné vyrozumění zasíláno jeho opatrovníkovi.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Nezbytné je předložit předepsaný tiskopis „Potvrzení o žití“, který musíte řádně vyplnit, podepsat ho vlastnoručním podpisem (popřípadě vlastnoručním podpisem opatrovníka) a vlastnoruční podpis si nechat úředně ověřit (důležité je zejména uvedení data ověření vašeho vlastnoručního podpisu a razítko příslušného úřadu).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Řádně vyplněné a úředně ověřené Potvrzení o žití musíte zaslat poštou přímo na adresu odboru sociálního zabezpečení MO.

Ministerstvo obrany, odbor sociálního zabezpečení

Molákova 576/11

186 00 Praha 8, Karlín

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany (army.cz).

2. krok

Je-li potvrzení o žití z jakéhokoli důvodu nedostatečně či chybně vyplněné a odbor sociálního zabezpečení MO by ho v této formě nemohl uznat a na základě něho provést výplatu důchodu, bude vám potvrzení vráceno s výzvou k jeho opravě či doplnění. Opravené či doplněné Potvrzení o žití je následně nutno zaslat zpět odboru sociálního zabezpečení MO k jeho opětovnému posouzení.

3. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí, zda doručené Potvrzení o žití splňuje všechny předepsané náležitosti. Pokud náležitosti splňuje, odbor sociálního zabezpečení MO na jeho základě provede výplatu vašeho důchodu. V případě, že na základě zaslaného Potvrzení o žití nelze výplatu důchodu zařídit, obdržíte o této skutečnosti od odboru sociálního zabezpečení MO písemné vyrozumění, v němž budou uvedeny důvody, proč nebylo důchod možné vyplatit. 

Je-li klient omezen ve svéprávnosti, je písemné vyrozumění zasíláno jeho opatrovníkovi.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese orgán sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Co je potvrzení o žití a k čemu ho potřebujete?

Ti bývalí příslušníci ozbrojených sil, kteří žijí v cizině, a chtějí mít nárok na výplatu důchodu v cizině, potřebují takzvané Potvrzení o žití. Bez něj vám Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany důchod nevyplatí. Co má na starosti odbor sociálního zabezpečení MO ČR?

Vyplácení důchodů je možné různými způsoby například na váš bankovní účet, ať už v ČR nebo v zahraničí, případně i bankovním šekem na adresu vašeho bydliště v cizině.

Jaké jsou podmínky pro výplatu důchodu do zahraničí si přečtěte na stránkách ČSSZ.

Tiskopisem Potvrzení o žití potvrzuje klient žijící trvale v zahraničí, že podmínky nároku na výplatu jeho důchodu (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) trvají. 

Veškeré platby důchodů do zahraničí jsou realizovány prostřednictvím České národní banky v Praze a jejími smluvními partnery – korespondenčními bankami v zahraničí.

ČSSZ zadává příkazy k výplatě důchodů ČNB v českých korunách. Mezi ČNB a bankou příjemce jsou pro výplaty penzí přípustné platební transakce pouze v amerických, australských či kanadských dolarech, švýcarských francích, dánských, švédských či norských korunách, eurech a britských librách. 

Jak musí být Potvrzení o žití úředně ověřeno si přečtěte v tomto textu na Businessinfo.cz.

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.