Hlavní informace o službě

Klient může prostřednictvím této služby zažádat o vydání českého národního průkazu průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území ČR.

Pokud chcete vykonávat průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu na území České republiky, musíte Ministerstvo pro místní rozvoj požádat o vydání českého národního průkazu průvodce.

O průkaz nemusíte žádat, pokud vykonáváte průvodcovskou činnost v objektech (např. v hradech, zámcích, galeriích nebo muzeích vč. muzeí v přírodě) nebo v chráněných územích přístupných veřejnosti, která jsou vymezena v zákoně o ochraně přírody a krajiny (např. národní parky nebo chráněné krajinné oblasti). Povinnost mít průkaz se Vás netýká ani v případě, že patříte mezi horské vůdce / horské průvodce (jedná se o odlišné činnosti). O průkaz nemusíte žádat ani tehdy, pokud službu poskytujete dočasně podle čl. 56 a následných Smlouvy o fungování Evropské unie (tj. jedná se o dočasné přeshraniční poskytování služeb na základě podnikatelského oprávnění pro průvodcovské služby ze země usazení).

Průkaz je vydáván ve dvou stupních - I. stupně bez prokazování odborné způsobilosti a II. stupně s prokazováním odborné způsobilosti. Ať už jste držitelem průkazu I. nebo II. stupně, můžete činnost průvodce provozovat ve stejném rozsahu.

Pokud vykonáváte činnost průvodce, jste povinni průkaz nosit viditelně na svém oděvu (mimo shora uvedených výjimek).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzickou osobou, která uvažuje o činnosti průvodce (např. jako OSVČ, zaměstnanec nebo brigádník na dohody mimo pracovní poměr) nebo již jste průvodcem v oblasti cestovního ruchu.

Průkaz je možné vydat také:

 • když došlo ke změně údajů uvedených v původním průkazu (např. změna příjmení nebo změna stupně průkazu) nebo
 • náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený.

Výstup služby

Český národní průkaz průvodce

Benefit služby

Jako průvodce nosíte při výkonu své činnosti průkaz viditelně na svém oděvu a jste tak na první pohled odlišitelní od osob poskytujících služby průvodce neoprávněně. Jako držitelé průkazů II. stupně máte konkurenční výhodu oproti držitelům průkazů I. stupně (odbornou způsobilost). Zákazníci budou na první pohled informováni o kvalifikaci průvodce, jenž jim nabízí své služby.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Před výkonem průvodcovské činnosti na území ČR.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formulář žádosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

V žádosti o vydání průkazu vyplňujete tyto základní údaje:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • státní občanství žadatele,
 • místo trvalého pobytu žadatele,
 • rodné číslo žadatele, a nebylo-li přiděleno, datum jeho narození,
 • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a
 • stupeň průkazu, o který je žádáno.

Žádáte-li o vydání průkazu I. stupně, připojíte k žádosti doklad(y) prokazující, že jste ve smluvním vztahu k fyzické nebo právnické osobě, která má právo poskytovat průvodcovské služby podle živnostenského zákona na území ČR. Jste-li sami touto osobou (OSVČ), žádný doklad - ani např. výpis z živnostenského rejstříku k žádosti - již k žádosti připojovat nemusíte.

Žádáte-li o vydání průkazu II. stupně, připojíte k žádosti doklad(y) prokazující odbornou způsobilost, kterými jsou doklad(y) o

 • vysokoškolském vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch,
 • vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 • středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 • středním vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • profesní kvalifikaci pro průvodce cestovního ruchu, nebo
 • uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

K žádosti o vydání průkazu obou stupňů přiložte fotografii pasového formátu.

Více podrobností k podobě fotografie naleznete v Často kladených otázkách na na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Doklad(y) zasílejte ve formátu po provedení autorizované konverze dokumentu do elektronické podoby.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost zasílejte Ministerstvu pro místní rozvoj, Odboru cestovního ruchu.

Žádosti lze zaslat:

 • datovou schránkou (ID datové schránky ministerstva: 26iaava) nebo
 • e-mailem opatřeným kvalifikovaným elektronickým podpisem na podatelna@mmr.cz.

V případě nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Průkaz obdržíte do 30 dnů od doručení žádosti.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Správní poplatek za vydání I. i II. stupně průkazu činí 1 000 Kč.

Vydání průkazu po změně údajů v průkazu obsažených činí 200 Kč.

Vydání duplikátu průkazu I. a II. stupně náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený činí 500 Kč.

Úhradu správního poplatku doporučujeme provést bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet Ministerstva pro místní rozvoj vedený u České národní banky, č. účtu: 3711‑629001/0710.

Variabilní symbol:

 • u podnikajících fyzických osob: 54IČO
 • u nepodnikajících fyzických osob: 54den měsíc rok narození

(před IČO či datem narození ve tvaru DDMMRRRR vždy předchází č. 54).

Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte průkaz průvodce.

Správní poplatek lze uhradit rovněž v hotovosti (pouze v pokladně Ministerstva pro místní rozvoj v úředních hodinách) nebo prostřednictvím poštovních poukázek.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formulář žádosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

V žádosti o vydání průkazu vyplňujete tyto základní údaje:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • státní občanství žadatele,
 • místo trvalého pobytu žadatele,
 • rodné číslo žadatele, a nebylo-li přiděleno, datum jeho narození,
 • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a
 • stupeň průkazu, o který je žádáno.

Žádáte-li o vydání průkazu I. stupně, připojíte k žádosti doklad(y) prokazující, že jste ve smluvním vztahu k fyzické nebo právnické osobě, která má právo poskytovat průvodcovské služby podle živnostenského zákona na území ČR. Jste-li sami touto osobou (OSVČ), žádný doklad - ani např. výpis z živnostenského rejstříku k žádosti - již k žádosti připojovat nemusíte.

Žádáte-li o vydání průkazu II. stupně, připojíte k žádosti doklad(y) prokazující odbornou způsobilost, kterými jsou doklad(y) o

 • vysokoškolském vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch,
 • vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 • středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 • středním vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • profesní kvalifikaci pro průvodce cestovního ruchu, nebo
 • uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

K žádosti o vydání průkazu obou stupňů přiložte fotografii pasového formátu. Fotografii můžete zaslat také elektronicky na pruvodci@mmr.cz.

Více podrobností k podobě fotografie naleznete v Často kladených otázkách na na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Doklady přikládejte:

 • v úředně ověřené kopii nebo
 • v  originálu - doklad akceptujeme, ale stane se součástí správního spisu a nebude Vám vrácen.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor cestovního ruchu

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Žádosti můžete:

 • zaslat poštou na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor cestovního ruchu, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 nebo
 • předat na podatelně ministerstva na stejné adrese (aktuální úřední hodiny viz internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo
 • podat spolu s ohlášením živnosti nebo žádostí o vydání koncese u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice (platí pouze pro nové živnosti!).

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Průkaz obdržíte do 30 dnů od doručení žádosti. V zákonem daných případech může být správní řízení zastaveno (např. pokud nedostatky neodstraníte ve stanovené lhůtě nebo když vezmete žádost zpět).

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Správní poplatek za vydání I. i II. stupně průkazu činí 1 000 Kč.

Vydání průkazu po změně údajů v průkazu obsažených činí 200 Kč.

Vydání duplikátu průkazu I. a II. stupně náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený činí 500 Kč.

Úhradu správního poplatku doporučujeme provést bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet Ministerstva pro místní rozvoj vedený u České národní banky, č. účtu: 3711‑629001/0710.

Variabilní symbol:

- u podnikajících fyzických osob: 54IČO

- u nepodnikajících fyzických osob: 54den měsíc rok narození

(před IČO či datem narození ve tvaru DDMMRRRR vždy předchází č. 54).

Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte průkaz průvodce.

Správní poplatek lze uhradit rovněž v hotovosti (pouze v pokladně Ministerstva pro místní rozvoj v úředních hodinách) nebo prostřednictvím poštovních poukázek.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: 26iaava
E-mail: info@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Adresy

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: 26iaava
E-mail: info@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Pokud jako průvodce nebude mít na svém oděvu během výkonu činnosti průkaz průvodce, může Vám být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Pokud činnost průvodce budete vykonávat jako osoba, které nebyl průkaz průvodce vydán, může Vám být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Časté dotazy

Kde najdu často kladené otázky k tématu průkazu průvodce?

Aktuální časté otázky a odpovědi na ně najdete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Jednací jazyk

český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 07.10.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Průvodcem se stanete po obdržení průkazu I. či II. stupně od MMR

Český národní průkaz průvodce je podmínkou pro to, abyste mohli v Česku vykonávat všechny průvodcovské činnosti

Vydávány jsou průkaz I. nebo II. stupně. V obou případech jde o veřejnou listinu, která osvědčuje, že průvodce splňuje podmínky podlezákona č. 159/1999 Sb.

Žádost můžete podat:

Zažádat o průkaz si můžete zažádat jako brigádník na dohody mimo pracovní poměr, zaměstnanec i OSVČ. Průkaz druhého stupně obdržíte jen v případě, že splníte odbornou způsobilost podle paragrafu 12 b odstavec třetí.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání zaměřené na historii a cestovní ruch, případně vyšší odborné či střední (s maturitou) vzdělání v oblasti cestovního ruchu.

Další podrobnosti najdete v tomto textu na BusinessInfo.cz. Upozorňujeme, že za vydání průkazu (I. a II. stupně) musíte zaplatit správní poplatek 1000 korun

Další informace obdrží zájemci na Ministerstvu pro místní rozvoj, které je za službu zodpovědné jako orgán veřejné moci