Zastavení výplaty starobního důchodu na žádost – vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení

Hlavní informace o službě

Výplatu starobního důchodu může Česká správa sociálního zabezpečení, jako plátce důchodu, na základě žádosti poživatele tohoto důchodu zastavit, což učiní od nejbližší možné splátky po doručení takové žádosti. Vzdát se výplaty starobního důchodu je možné nejdříve ode dne doručení žádosti o zastavení výplaty tohoto důchodu plátci důchodu, nebo ode dne, kdy byla podána poštovní zásilka (adresovaná České správě sociálního zabezpečení) obsahující takovou žádost.

Žádost o zastavení výplaty starobního důchodu podáváte zpravidla za účelem jeho budoucího zvýšení z důvodu výkonu další výdělečné činnosti. Česká správa sociálního zabezpečení však vaše důvody, pro které žádáte o zastavení výplaty důchodu, nijak nezkoumá a nejste povinen je uvádět ani prokazovat. K tomuto účelu můžete využít formulář, který naleznete na ePortálu České správy sociálního zabezpečení Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu (cssz.cz).

Na základě vámi podané žádosti o zastavení výplaty důchodu ji Česká správa sociálního zabezpečení zastaví (popř. rozhodne ještě o přeplatku na dávce vyplacené za dobu od podání žádosti, kterou jste se vzdal výplatu důchodu, do data reálného zastavení výplaty důchodu).

Nárok na výplatu důchodu s konečnou platností zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který náleží.

V případě, že po dobu zastavení výplaty starobního důchodu vykonáváte výdělečnou činnost zakládající vaši účast na důchodovém pojištění, zvyšuje se procentní výměra starobního důchodu za každých 90 dnů výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod bez jeho pobírání o 1,5 % výpočtového základu.

Jste-li poživatel předčasného starobního důchodu, můžete o zastavení výplaty důchodu za účelem jeho budoucího zvýšení za další výdělečnou činnost požádat po dosažení důchodového věku, vykonáváte-li výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění.

Vykonáváte-li takovou výdělečnou činnost před dosažením důchodového věku, nezávisí zastavení výplaty předčasného starobního důchodu na vaší vůli, neboť podle zákona výplata předčasného starobního důchodu v souběhu s výdělečnou činností až do dosažení důchodového věku nenáleží. V takovém případě máte povinnost ohlásit České správě sociálního zabezpečení zahájení výkonu výdělečné činnosti, v jehož důsledku vám bude zastavena výplata důchodu, popř. vám bude uložena povinnost uhradit přeplatek za dobu, za kterou již byla dávka vyplacena paralelně s výkonem výdělečné činnosti. Byla-li výplata důchodu zastavena v době, kdy jste nedosáhl důchodového věku, nebude ji Česká správa sociálního zabezpečení automaticky uvolňovat od data dosažení důchodového věku. Máte-li o toto uvolnění výplaty zájem, musíte o to Českou správu sociálního zabezpečení požádat.

O následné uvolnění zastavené výplaty starobního důchodu a o jeho zvýšení za výdělečnou činnost vykonávanou po vzniku nároku na tento důchod bez jeho pobírání, musíte písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení (bližší informace naleznete u služby „Úprava výše starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod bez jeho pobírání či pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně – žádost vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení“.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste poživatel řádného starobního důchodu, který vám vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. 

Jste poživatel předčasného starobního důchodu.

Výstup služby

Česká správa sociálního zabezpečení na vaši žádost zastaví výplatu vašeho starobního důchodu, který posléze na vaši žádost zvýší za výkon výdělečné činnosti, pokud pro takové zvýšení splníte podmínky.

Benefit služby

Česká správa sociálního zabezpečení vám jako poživateli starobního důchodu na žádost zastaví výplatu důchodu. Jestliže jste v době, za kterou nebyla výplata důchodu poskytována, vykonával výdělečnou činnost, náleží vám zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů této výdělečné činnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

O zastavení výplaty starobního důchodu můžete požádat kdykoli po vzniku nároku na tento důchod (u předčasného starobního důchodu po dosažení důchodového věku). Výplaty se však nemůžete vzdát za dobu před doručením takové žádosti plátci důchodu nebo před podáním poštovní zásilky (adresované České správě sociálního zabezpečení) obsahující takovou žádost. Pokud je účelem vzdání se výplaty starobního důchodu jeho budoucí zvýšení, musíte pro získání nároku na toto zvýšení odpracovat alespoň 90 dnů. Jestliže vaše zaměstnání skončí před uplynutím této doby a další výdělečnou činnost neplánujete, nemá pro vás zastavení výplaty důchodu žádný finanční efekt a můžete si požádat o jeho zpětné doplacení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o zastavení výplaty starobního důchodu musíte uplatnit písemně s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a s uvedením vašeho rodného čísla, jména, příjmení, adresy či ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci, a data, od kdy požadujete výplatu starobního důchodu zastavit (pozor: nemůže jít o datum předcházející datu podání žádosti).

Žádost můžete podat:

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o zastavení výplaty starobního důchodu můžete zaslat:

  • datovou zprávou do datové schránky České správy sociálního zabezpečení,
  • datovou zprávou/e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny České správy sociálního zabezpečení,
  • prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Adresu elektronické podatelny a ID datové schránky České správy sociálního zabezpečení naleznete na jejích internetových stránkách.

2. krok

Česká správa sociálního zabezpečení posoudí splnění podmínek pro zastavení výplaty starobního důchodu.

  • Pokud podmínky splníte, Česká správa sociálního zabezpečení vydá písemné rozhodnutí o zastavení výplaty důchodu.
  • Pokud podmínky nesplníte, obdržíte od České správy sociálního zabezpečení písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v němž budou uvedeny důvody jejího zamítnutí.

Žádosti o zastavení výplaty starobního důchodu lze vyhovět nejdříve ode dne jejího doručení České správě sociálního zabezpečení nebo ode dne podání poštovní zásilky adresované České správě sociálního zabezpečení.

3. krok

Bylo-li vaší žádosti vyhověno, bude výplata starobního důchodu zastavena v závislosti na technologických možnostech České správy sociálního zabezpečení od nejbližší možné splátky. Částka vyplacená na důchodu ode dne, od něhož požadujete výplatu starobního důchodu zastavit (nejdříve ode dne doručení žádosti České správě sociálního zabezpečení nebo ode dne podání poštovní zásilky adresované České správě sociálního zabezpečení obsahující takovou žádost), do dne předcházejícího dni skutečného zastavení výplaty, vám bude vykázána jako přeplatek, který budete povinen uhradit.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o zastavení výplaty starobního musíte uplatnit písemně s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a s uvedením vašeho rodného čísla, jména, příjmení, adresy (na kterou má být zasláno rozhodnutí v dané věci), a data, od kdy požadujete výplatu starobního důchodu zastavit (pozor: nemůže jít o datum předcházející datu podání žádosti).

Žádost můžete podat:

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o zastavení výplaty starobního důchodu můžete:

  • osobně uplatnit u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení, která je příslušná podle místa trvalého pobytu. Příslušná správa sociálního zabezpečení žádost následně bezodkladně postoupí k vyřízení České správě sociálního zabezpečení, která je kompetentní k rozhodování o ní. Žádosti může být vyhověno nejdříve ode dne, kdy bude doručena České správě sociálního zabezpečení.
  • osobně předložit prostřednictvím klientského centra ústředí České správy sociálního zabezpečení.
  • poštou zaslat přímo na adresu České správy sociálního zabezpečení. Žádosti může být vyhověno nejdříve ode dne, kdy byla podána poštovní zásilka (adresovaná České správě sociálního zabezpečení) obsahující takovou žádost.

Kontakty naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

2. krok

Česká správa sociálního zabezpečení posoudí splnění podmínek pro zastavení výplaty starobního důchodu.

  • Pokud podmínky splníte, Česká správa sociálního zabezpečení vydá písemné rozhodnutí o zastavení výplaty důchodu.
  • Pokud podmínky nesplníte, obdržíte od České správy sociálního zabezpečení písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v němž budou uvedeny důvody jejího zamítnutí.

Žádosti o zastavení výplaty starobního důchodu lze vyhovět nejdříve ode dne jejího doručení České správě sociálního zabezpečení (nikoli ode dne doručení okresní správě sociálního zabezpečení/Pražské správě sociálního zabezpečení/Městské správě sociálního zabezpečení v Brně) nebo ode dne podání poštovní zásilky (adresované České správě sociálního zabezpečení) s touto žádostí.

3. krok

Bylo-li vaší žádosti vyhověno, bude výplata starobního důchodu zastavena v závislosti na technologických možnostech České správy sociálního zabezpečení od nejbližší možné splátky. Částka vyplacená na důchodu ode dne, od něhož požadujete výplatu starobního důchodu zastavit (nejdříve ode dne doručení žádosti České správy sociálního zabezpečení nebo ode dne podání poštovní zásilky adresované České správě sociálního zabezpečení obsahující takovou žádost), do dne předcházejícího dni skutečného zastavení výplaty, vám bude vykázána jako přeplatek, který budete povinen uhradit.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese Česká správa sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 12.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdy můžete a kdy se vám vyplatí požádat o zastavení vyplácení penze?

Ti, kdo pobírají starobní důchod, mají možnost požádat o zastavení výplaty penze. Důvodem je budoucí zvýšení penze za další zaměstnání nebo podnikání. Následně pak mohou požádat také o uvolnění výplaty a úpravu důchodu.

Za každých 90 dnů výdělečné činnosti (vykonávané po vzniku nároku na tento důchod bez jeho pobírání) se vám důchod zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu. Alespoň tři měsíce ale musíte odpracovat.

Co je výpočtový základ a jak se vypočítá / výpočet důchodu?

Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb

Žádost o zastavení výplaty důchodu doručte vaší místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Službu lze řešit osobně nebo elektronicky

Potřebné informace vám poskytne i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.