Změna data uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení jeho výplaty, která nebyla zařízena ode dne přiznání

Hlavní informace o službě

Uplatněním písemné žádosti adresované odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), který rozhodl o žádosti o uvolnění či zařízení výplaty vašeho starobního důchodu, je možné požádat o změnu původního data uvolnění výplaty tohoto důchodu nebo zařízení jeho výplaty, o které nebylo požádáno v žádosti o přiznání důchodu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou, které byla odborem sociálního zabezpečení Ministerstva obrany uvolněna či zařízena výplata starobního důchodu, a přehodnotil jste výhodnost data, od něhož vám byla výplata tohoto důchodu uvolněna, či výhodnost data, od něhož vám byla zařízena jeho výplata, která nebyla zařízena ode dne přiznání starobního důchodu. 

Výstup služby

Uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení jeho výplaty.

Benefit služby

Po obdržení rozhodnutí odboru sociálního zabezpečení MO o uvolnění výplaty starobního důchodu nebo o zařízení výplaty tohoto důchodu, jež nebyla zařízena ode dne jeho přiznání, můžete přehodnotit výhodnost data, od něhož vám byla výplata důchodu uvolněna nebo zařízena. Uplatníte-li písemnou žádost o změnu data uvolnění či zařízení výplaty starobního důchodu, bude výplata tohoto důchodu uvolněna nebo zařízena od nově požadovaného, tj. podle vás výhodnějšího, data.

Paní Novotné byla na její žádost zastavena ode dne 1. 3. 2020 výplata starobního důchodu, a to za účelem jeho budoucího zvýšení z důvodu výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění. Paní Novotná vykonávala tuto výdělečnou činnost bez pobírání důchodu ode dne 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. V srpnu 2020 požádala o uvolnění výplaty důchodu ode dne 23. 8. 2020 a tím i o jeho zvýšení o 1,5 % za každých 90 dnů výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na důchod bez jeho pobírání. Po vzniku nároku na starobní důchod bez jeho pobírání odpracovala paní Novotná celkem 175 dnů. Rozhodnutím odboru sociálního zabezpečení MO byla výplata důchodu ode dne 23. 8. 2020 uvolněna a důchod byl zvýšen za 90 dnů výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod bez jeho pobírání. Protože i po 22. 8. 2020 paní Novotná vykonávala výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, požádala o změnu data uvolnění výplaty ode dne 28. 8. 2020, tj. po odpracování 180 dnů. Odbor sociálního zabezpečení MO zrušil původní rozhodnutí o uvolnění výplaty důchodu ode dne 23. 8. 2020 a rozhodl nově o uvolnění výplaty důchodu ode dne 28. 8. 2020 a současně o zvýšení důchodu za 180 dnů výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod bez jeho pobírání.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Písemnou žádost o změnu data uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení jeho výplaty, k němuž nedošlo od jeho přiznání, musíte uplatnit do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odboru sociálního zabezpečení MO o uvolnění či zařízení výplaty důchodu.

Takovou žádost můžete podat pouze jednou po tomto uvolnění nebo zařízení výplaty.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro čerpání této služby musíte uplatnit písemnou žádost volnou formou s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a se současným uvedením vašeho rodného čísla.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o změnu data uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení jeho výplaty (která nebyla zařízena ode dne přiznání důchodu), jež nemá předepsaný formát, můžete zaslat:

.

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro změnu data uvolnění či zařízení výplaty starobního důchodu. Pokud podmínky splníte, vydá nové písemné rozhodnutí, kterým uvolní či zařídí výplatu starobního důchodu od nově požadovaného data, a současně s tím zruší původní rozhodnutí v dané věci. Případně odbor sociálního zabezpečení MO rozhodne i o vzniku přeplatku na důchodu. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu data uvolnění či zařízení výplaty starobního důchodu, v němž budou uvedeny důvody zamítnutí žádosti.

3. krok

Pokud došlo ke změně data uvolnění či zařízení výplaty starobního důchodu, odbor sociálního zabezpečení MO důchod vyplatí/začne vyplácet od nového data způsobem, který jste si sám zvolil.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte uplatnit písemnou žádost volnou formou s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a se současným uvedením rodného čísla. Zároveň musíte žádost opatřit vlastnoručním podpisem.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o změnu data uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení jeho výplaty (která nebyla zařízena ode dne přiznání důchodu), jež nemá předepsaný formát, můžete uplatnit:

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro změnu data uvolnění či zařízení výplaty starobního důchodu. Pokud podmínky splníte, Odbor sociálního zabezpečení MO vydá nové písemné rozhodnutí, kterým uvolní či zařídí výplatu starobního důchodu od nově požadovaného data, a současně s tím zruší původní rozhodnutí v dané věci. Případně odbor sociálního zabezpečení MO rozhodne i o vzniku přeplatku na důchodu. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu data uvolnění či zařízení výplaty starobního důchodu, v němž budou uvedeny důvody zamítnutí žádosti.

3. krok

Pokud došlo ke změně data uvolnění či zařízení výplaty starobního důchodu, odbor sociálního zabezpečení MO důchod vyplatí/začne vyplácet od nového data způsobem, který jste si sám zvolil.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Příslušníci ozbrojených složek řeší službu přes odbor sociálních zabezpečení MO

Pokud jste byli členy ozbrojených složek nebo zaměstnanci Ministerstva obrany ČR, rozhoduje o vyplácení vašeho starobního (ale i invalidního) důchodu právě tento rezort.

Při jakékoli změně se obraťte na odbor sociálního zabezpečení MO

Jednou z možností je požádat o změnu původního data uvolnění výplaty starobního důchodu. Senior má právo dobrovolně si zvolit pro něj nejvýhodnější datum, odkdy mu bude penze vyplácena.

Podrobnější popis a příklady najdete v tomto textu na Businessinfo.cz

Stejné právo mají samozřejmě i důchodci, kterým důchody nevyplácí Ministerstvo obrany ČR

Pozor! Hlídejte si termíny. Písemnou žádost o změnu datu uvolnění výplaty penze musíte uplatnit do 30 dnů (1 měsíce) od momentu, kdy vám odbor sociálního zabezpečení oznámil své rozhodnutí o „uvolnění či zařízení výplaty důchodu“.

Službu můžete řešit elektronicky nebo osobně S doplňujícími dotazy se můžete obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu